18.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/3


DOHODA O ŠTATÚTE

medzi Európskou úniou a Albánskou republikou v súvislosti s činnosťami vykonávanými Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Albánskej republike

EURÓPSKA ÚNIA,

na jednej strane, a

ALBÁNSKA REPUBLIKA,

na druhej strane,

ďalej spoločne len „zmluvné strany“,

KEĎŽE môžu vzniknúť situácie, v ktorých Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ďalej len „agentúra“, ako štruktúra Európskej únie koordinuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej únie a Albánskou republikou, a to aj operačné činnosti na území Albánskej republiky,

KEĎŽE by sa mal zaviesť právny rámec vo forme dohody o štatúte pre situácie, v ktorých členovia tímu agentúry môžu mať výkonné právomoci na území Albánskej republiky,

BERÚC DO ÚVAHY, že pri všetkých činnostiach vykonávaných agentúrou na území Albánskej republiky by sa mali plne rešpektovať základné práva a medzinárodné akty, ktorých zmluvnou stranou je aj Albánska republika.

ROZHODLI SA UZATVORIŤ TÚTO DOHODU:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto dohoda sa vzťahuje na všetky aspekty potrebné na vykonávanie činností agentúrou, ktoré sa môžu vykonávať na území Albánskej republiky, pri ktorých majú členovia tímu agentúry výkonné právomoci.

2.   Táto dohoda sa uplatňuje len na území Albánskej republiky.

3.   Štatút a vymedzenie príslušných území členských štátov Európskej únie a Albánskej republiky podľa medzinárodného práva nie sú žiadnym spôsobom dotknuté touto dohodou ani žiadnym aktom uskutočneným pri jej vykonávaní zmluvnými stranami alebo osobami konajúcimi v ich mene vrátane stanovenia operačných plánov alebo účasti na cezhraničných operáciách.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„činnosť“ je spoločná operácia, rýchly pohraničný zásah alebo návratová operácia;

2.

„spoločná operácia“ je činnosť zameraná na riešenie nelegálneho prisťahovalectva alebo cezhraničnej trestnej činnosti alebo na poskytnutie posilnenej technickej a operačnej pomoci na hraniciach Albánskej republiky s členským štátom, pričom táto činnosť sa vykonáva na území Albánskej republiky;

3.

„rýchly pohraničný zásah“ je činnosť na účely rýchlej reakcie na situáciu predstavujúcu osobitný a neprimeraný problém na hraniciach Albánskej republiky s členským štátom, pričom táto činnosť sa vykonáva na území Albánskej republiky počas časovo obmedzeného obdobia;

4.

„návratová operácia“ je agentúrou koordinovaná operácia, ktorá zahŕňa technické a operačné posily poskytované jedným alebo viacerými členskými štátmi a v rámci ktorej sa navrátilci z jedného alebo viacerých členských štátov vracajú na základe donútenia alebo dobrovoľne do Albánskej republiky;

5.

„kontrola hraníc“ je kontrola osôb vykonávaná na hraniciach výlučne v nadväznosti na úmysel prekročiť takúto hranicu alebo na prekročenie takejto hranice bez ohľadu na akýkoľvek iný úmysel, ktorá zahŕňa hraničné kontroly na hraničných priechodoch a hraničný dozor medzi hraničnými priechodmi;

6.

„člen tímu“ je člen buď ako dočasný agentúrny zamestnanec alebo ako člen tímu príslušníkov pohraničnej stráže a iných príslušných pracovníkov zo zúčastnených členských štátov vrátane príslušníkov pohraničnej stráže a iných príslušných pracovníkov, ktorých členské štáty dočasne vyslali do agentúry na účely nasadenia počas vykonávania niektorej činnosti;

7.

„členský štát“ je členský štát Európskej únie;

8.

„domovský členský štát“ je členský štát, ktorého je člen tímu príslušníkom pohraničnej stráže alebo iným príslušným pracovníkom;

9.

„osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu danej fyzickej osoby;

10.

„zúčastnený členský štát“ je členský štát, ktorý sa zúčastňuje na vykonávaní činnosti v Albánskej republike tak, že poskytuje technické vybavenie, príslušníkov pohraničnej stráže a iných príslušných pracovníkov, ktorí sú nasadení v rámci tímu;

11.

„agentúra“ je Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (1);

12.

„výkonné právomoci členov tímu“ sú právomoci nevyhnutné na výkon požadovaných úloh týkajúcich sa kontroly hraníc a návratových operácií, ktoré sa uskutočňujú na území Albánskej republiky počas jednotnej akcie, tak ako sa uvádza v operačnom pláne.

13.

„vyššia moc“ bez obmedzenia zahŕňa akýkoľvek vojnový čin (či už vyhlásený alebo nie), inváziu, ozbrojený konflikt alebo nepriateľskú činnosť zo zahraničia, blokádu, vzburu, terorizmus alebo použitie vojenskej sily, zemetrasenie, povodeň, požiar, búrku alebo prírodnú katastrofu, kedykoľvek sa takéto situácie vyskytnú, a akúkoľvek uvedenú podobnú udalosť alebo okolnosť.

Článok 3

Operačný plán

1.   Operačný plán schválený členským štátom alebo členskými štátmi hraničiacimi s operačnou oblasťou je dohodou medzi agentúrou a Albánskou republikou, ktorá sa vzťahuje na každú spoločnú operáciu alebo rýchly pohraničný zásah.

2.   V operačnom pláne sa podrobne stanovujú organizačné a procesné aspekty spoločnej operácie alebo rýchleho pohraničného zásahu vrátane opisu a posúdenia situácie, operačných cieľov, koncepcie operácie, typu technického vybavenia, ktoré sa má použiť, plánu vykonávania, spolupráce s tretími krajinami, inými agentúrami a orgánmi Európskej únie alebo medzinárodnými organizáciami, ustanovení v oblasti základných práv vrátane ochrany osobných údajov, koordinačnej, veliacej, kontrolnej, komunikačnej štruktúry a štruktúry podávania správ, systémov organizácie a logistiky, hodnotenia a finančných aspektov spoločnej operácie alebo rýchleho pohraničného zásahu.

3.   Albánska republika a agentúra vykonávajú hodnotenie spoločnej operácie alebo rýchleho pohraničného zásahu spoločne.

Článok 4

Úlohy a právomoci členov tímu

1.   Členovia tímu sú oprávnení plniť úlohy a vykonávať výkonné právomoci požadované na kontrolu hraníc a návratové operácie.

2.   Členovia tímu dodržiavajú zákony a iné právne predpisy Albánskej republiky.

3.   Členovia tímu môžu plniť úlohy a vykonávať právomoci na území Albánskej republiky len na základe pokynov príslušníkov pohraničnej stráže alebo iných príslušných pracovníkov Albánskej republiky a v zásade len v ich prítomnosti. Albánska republika vydáva podľa potreby pokyny pre tímy v súlade s operačným plánom. Albánska republika môže vo výnimočných prípadoch oprávniť členov tímu, aby konali v mene tejto krajiny.

Agentúra môže Albánskej republike prostredníctvom svojho koordinačného úradníka oznamovať svoje stanoviská o pokynoch daných tímu. Ak tak urobí, Albánska republika vezme tieto stanoviská na vedomie a riadi sa nimi v čo najväčšom rozsahu.

V prípadoch, keď pokyny vydané tímu nie sú v súlade s operačným plánom, koordinačný úradník o tom bezodkladne podá správu výkonnému riaditeľovi agentúry (ďalej len „výkonný riaditeľ“). Výkonný riaditeľ môže prijať náležité opatrenia vrátane pozastavenia alebo ukončenia činnosti.

4.   Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí členovia tímu nosia svoje vlastné uniformy. Členovia tímu majú na svojich uniformách aj viditeľné osobné identifikačné údaje, pričom na rukáve majú modrú pásku so znakmi Európskej únie a agentúry. Na účely identifikácie voči vnútroštátnym orgánom Albánskej republiky majú členovia tímu vždy pri sebe akreditačný doklad uvedený v článku 7.

5.   Členovia tímu môžu pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí nosiť služobné zbrane, strelivo a výstroj povolené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi domovského členského štátu. Albánska republika pred nasadením členov tímu informuje agentúru o povolených služobných zbraniach, strelive a výstroji, ako aj o príslušnom právnom rámci a podmienkach ich použitia.

6.   Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí sú členovia tímu oprávnení používať silu vrátane služobných zbraní, streliva a výstroja so súhlasom domovského členského štátu a Albánskej republiky za prítomnosti príslušníkov pohraničnej stráže alebo iných príslušných pracovníkov Albánskej republiky a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Albánskej republiky. Albánska republika môže členom tímu povoliť používanie sily v neprítomnosti pohraničnej stráže alebo iných príslušných pracovníkov Albánskej republiky. Orgán kompetentný na udelenie súhlasu domovského štátu sa vymedzí v operačnom pláne.

7.   Albánska republika môže členom tímu povoliť nahliadať do jej vnútroštátnych databáz, ak je to potrebné na plnenie operačných cieľov špecifikovaných v operačnom pláne a pre návratové operácie. Členovia tímu nahliadajú len do údajov, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh a vykonávanie ich právomocí, tak ako sa to uvádza v operačnom pláne alebo tak, ako je to nevyhnutné pri návratových operáciách. Albánska republika pred nasadením členov tímu informuje agentúru, do ktorých vnútroštátnych databáz možno nahliadnuť. Takéto nahliadanie sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Albánskej republiky o ochrane údajov.

Článok 5

Pozastavenie a ukončenie činnosti

1.   Výkonný riaditeľ môže po tom, ako písomne informuje Albánsku republiku, pozastaviť alebo ukončiť činnosť, ak Albánska republika nedodržuje ustanovenia tejto dohody alebo operačného plánu. Výkonný riaditeľ oznámi Albánskej republike dôvody takéhoto rozhodnutia.

2.   Albánska republika môže po tom, ako písomne informuje agentúru, pozastaviť alebo ukončiť činnosť, ak agentúra alebo ktorýkoľvek zúčastnený členský štát nedodržujú ustanovenia tejto dohody alebo operačného plánu. Albánska republika oznámi agentúre dôvody takéhoto rozhodnutia.

3.   Výkonný riaditeľ alebo Albánska republika môžu pozastaviť alebo ukončiť činnosť v prípadoch porušenia základných práv, porušenia zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia (zásada non-refoulement) alebo pravidiel o ochrane údajov.

4.   Ukončenie vykonávania činnosti nemá vplyv na práva alebo povinnosti vyplývajúce z vykonávania tejto dohody alebo operačného plánu pred takýmto ukončením.

Článok 6

Výsady a imunity členov tímu

1.   Na dokumenty, korešpondenciu a majetok členov tímu sa vzťahuje nedotknuteľnosť s výnimkou exekučných opatrení, ktoré sú povolené podľa odseku 7.

2.   Členovia tímu požívajú imunitu voči trestnej právomoci Albánskej republiky, pokiaľ ide o činy, ku ktorým došlo pri plnení ich služobných povinností počas činností vykonanávaných v súlade s operačným plánom.

V prípade obvinenia člena tímu zo spáchania trestného činu sa táto skutočnosť bezodkladne oznámi výkonnému riaditeľovi a príslušnému orgánu domovského členského štátu. Pred začatím konania pred súdom výkonný riaditeľ po dôkladnom posúdení všetkých podaní príslušného orgánu domovského členského štátu a príslušných orgánov Albánskej republiky súdu potvrdí, či k danému činu došlo pri plnení služobných povinností člena tímu počas činností vykonávaných súlade s operačným plánom. Až do uvedeného potvrdenia výkonného riaditeľa sa agentúra a domovský členský štát zdržia akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť prípadné následné trestné stíhanie člena tímu príslušnými orgánmi Albánskej republiky.

Ak k činu došlo pri plnení služobných povinností, konanie sa nezačne. Ak k činu nedošlo pri plnení služobných povinností, konanie môže pokračovať. Potvrdenie výkonného riaditeľa je pre súdy Albánskej republiky záväzné. Výsady udelené členom tímu a imunity voči trestnej právomoci Albánskej republiky členov tímu nevynímajú z právomoci domovského členského štátu.

3.   Členovia tímu požívajú imunitu voči občianskoprávnej a správnej právomoci Albánskej republiky, pokiaľ ide o všetky ich činy, ku ktorým došlo pri plnení ich služobných povinností počas činností vykonávaných v súlade s operačným plánom. Ak sa proti členom tímu začne akékoľvek občianskoprávne konanie pred akýmkoľvek súdom Albánskej republiky, táto skutočnosť sa bezodkladne oznámi výkonnému riaditeľovi a príslušnému orgánu domovského členského štátu. Pred začatím konania pred súdom výkonný riaditeľ po dôkladnom posúdení všetkých podaní príslušného orgánu domovského členského štátu a príslušných orgánov Albánskej republiky súdu potvrdí, či sa daného činu dopustili členovia tímu pri plnení svojich služobných povinností počas činností vykonávaných v súlade s operačným plánom.

Ak k činu došlo pri plnení služobných povinností, konanie sa nezačne. Ak k činu nedošlo pri plnení služobných povinností, konanie môže pokračovať. Potvrdenie výkonného riaditeľa je pre súdy Albánskej republiky záväzné. Ak návrh na začatie konania podali členovia tímu, nemôžu sa odvolávať na imunitu voči súdnej právomoci v súvislosti s akýmkoľvek protinárokom, ktorý je priamo spojený s hlavným nárokom.

4.   Imunity členov tímu voči trestnej, občianskoprávnej a správnej právomoci Albánskej republiky sa môže prípadne vzdať aj domovský členský štát. Takéto vzdanie sa musí byť vždy výslovne vyjadrené.

5.   Členovia tímu nie sú povinní vypovedať ako svedkovia.

6.   V prípade škody spôsobenej členom tímu pri plnení služobných povinností počas činností vykonávaných v súlade s operačným plánom je za akékoľvek škody zodpovedná Albánska republika.

V prípade škody spôsobenej v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania alebo v prípade, keď sa činu nedopustil člen tímu zo zúčastneného členského štátu pri plnení služobných povinností, môže Albánska republika požadovať prostredníctvom výkonného riaditeľa vyplatenie náhrady škody dotknutým zúčastneným členským štátom.

V prípade škody spôsobenej v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania alebo v prípade, keď sa činu nedopustil člen tímu, ktorý je zamestnancom agentúry, pri plnení služobných povinností, môže Albánska republika požadovať vyplatenie náhrady škody agentúrou.

V prípade škody spôsobenej vyššou mocou v Albánskej republike nenesie zodpovednosť Albánska republika, zúčastnený členský štát ani agentúra.

7.   Proti členom tímu nemožno prijať exekučné opatrenia okrem prípadu, keď sa proti nim začne občianskoprávne konanie, ktoré nesúvisí s ich služobnými povinnosťami.

Majetok členov tímu, o ktorom výkonný riaditeľ potvrdí, že je potrebný na plnenie ich služobných povinností, nemožno zaistiť na účely splnenia povinnosti uloženej rozsudkom, rozhodnutím alebo rozkazom. V občianskoprávnych konaniach členovia tímu nepodliehajú žiadnym obmedzeniam osobnej slobody alebo iným obmedzujúcim opatreniam.

8.   Imunita členov tímu voči súdnej právomoci Albánskej republiky ich nevyníma zo súdnej právomoci príslušného domovského členského štátu.

9.   Členovia tímu sú v súvislosti so službami poskytovanými agentúre oslobodení od predpisov o sociálnom zabezpečení, ktoré môžu platiť v Albánskej republike.

10.   Členovia tímu sú oslobodení od akejkoľvek formy zdanenia v Albánskej republike pokiaľ ide o mzdy a požitky, ktoré im vyplácajú agentúra alebo domovské členské štáty, ako aj o akýkoľvek príjem, ktorý dostanú mimo Albánskej republiky.

11.   Albánska republika povolí v súlade so svojimi zákonmi a právnymi predpismi vstup tovaru pre osobné použitie členov tímu a v súvislosti s takýmto tovarom udelí výnimku z uplatňovania všetkých ciel, daní a súvisiacich poplatkov okrem poplatkov za skladovanie, dopravu a podobné služby. Albánska republika povolí aj vývoz takéhoto tovaru.

12.   Osobná batožina členov tímu môže podliehať kontrole iba v prípadoch odôvodnených podozrení, že obsahuje tovar, ktorý nie je určený pre osobnú potrebu členov tímu alebo tovar, ktorého dovoz alebo vývoz zakazuje zákon alebo sa naň vzťahujú predpisy Albánskej republiky o karanténe. Kontrola takejto osobnej batožiny sa vykonáva len v prítomnosti dotknutého člena/dotknutých členov tímu alebo povereného zástupcu agentúry.

Článok 7

Akreditačný doklad

1.   Agentúra v spolupráci s Albánskou republikou vydá každému členovi tímu v úradnom jazyku či úradných jazykoch Albánskej republiky a jednom z úradných jazykov inštitúcií Európskej únie doklad na účely identifikácie pri kontakte s vnútroštátnymi orgánmi Albánskej republiky a ako dôkaz práv držiteľa na plnenie úloh a vykonávanie právomocí uvedených v článku 4 tejto dohody a v operačnom pláne. Akreditačný doklad obsahuje tieto informácie o členovi tímu: meno, štátnu príslušnosť, hodnosť alebo funkciu, aktuálnu digitalizovanú fotografiu a úlohy, ktoré je oprávnený vykonávať počas nasadenia.

2.   Akreditačný doklad v spojení s platným cestovným dokladom umožňuje členovi tímu vstup do Albánskej republiky bez toho, aby potreboval víza alebo vopred vydané povolenie.

3.   Akreditačný doklad sa agentúre vráti na konci výkonu činnosti. Príslušné albánske orgány o tom majú byť informované.

Článok 8

Základné práva

1.   Členovia tímu pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí plne rešpektujú základné práva a slobody, a to aj pokiaľ ide o prístup k azylovým konaniam, ľudskú dôstojnosť a zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, právo na slobodu, zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia (zásada non-refoulement) a zákaz hromadného vyhostenia, práva dieťaťa a právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí členovia tímu nesmú svojvoľne diskriminovať osoby z akýchkoľvek dôvodov vrátane z dôvodu pohlavia, rasy či etnického pôvodu, vierovyznania či presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie či rodovej identity. Akékoľvek opatrenia zasahujúce do základných práv a slobôd prijaté pri plnení svojich úloh a vykonávaní svojich právomocí musia byť primerané cieľom, ktoré takéto opatrenia sledujú, a rešpektovať podstatu týchto základných práv a slobôd.

2.   Každá zmluvná strana má zavedený mechanizmus na podávanie sťažností na riešenie údajných porušení základných práv, ktorých sa dopustili jej pracovníci pri výkone svojich služobných povinností počas spoločnej operácie, rýchleho pohraničného zásahu alebo návratovej operácie vykonávaných podľa tejto dohody.

Článok 9

Spracovanie osobných údajov

1.   Spracúvanie osobných údajov členmi tímu sa uskutočňuje, iba ak je to nevyhnutné pre plnenie ich úloh a výkon ich právomocí v rámci vykonávania tejto dohody Albánskou republikou, agentúrou alebo zúčastnenými členskými štátmi.

2.   Na spracúvanie osobných údajov Albánskou republikou sa vzťahuje vnútroštátne právo tejto krajiny.

3.   Na spracúvanie osobných údajov na administratívne účely agentúrou a zúčastnenými členskými štátmi, a to aj v prípade prenosu osobných údajov do Albánskej republiky, sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (2), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (3), smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (4) a opatrenia, ktoré agentúra prijala na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 45/2001, ako sa uvádza v článku 45 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1624.

4.   V prípade, že spracúvanie zahŕňa prenos osobných údajov, členské štáty a agentúra vo chvíli prenosu osobných údajov do Albánskej republiky uvedú akékoľvek obmedzenia prístupu k údajom alebo ich použitia, či už všeobecné alebo konkrétne, vrátane obmedzení týkajúcich sa prenosu, vymazania alebo zničenia. Ak vznikne potreba takéhoto obmedzenia po prenose osobných údajov, zodpovedajúcim spôsobom informujú Albánsku republiku.

5.   Osobné údaje zozbierané na administratívne účely počas vykonávania činnosti môže agentúra, zúčastnené členské štáty a Albánska republika spracúvať v súlade s platným právom o ochrane údajov.

6.   Agentúra, zúčastnené členské štáty a Albánska republika na konci výkonu každej činnosti vypracujú spoločnú správu o uplatňovaní odsekov 1 až 5 tohto článku. Uvedená správa sa zašle do agentúry pracovníkovi pre základné práva a úradníkovi pre ochranu údajov. Títo predložia správu výkonnému riaditeľovi.

Článok 10

Príslušné orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody

1.   Príslušným orgánom zodpovedným za vykonávanie tejto dohody je v Albánskej republike Ministerstvo vnútra.

2.   Príslušným orgánom Európskej únie zodpovedným za vykonávanie tejto dohody je agentúra.

Článok 11

Riešenie sporov

1.   Všetky otázky, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatňovaním tejto dohody, preskúmajú spoločne zástupcovia príslušného orgánu Albánskej republiky a zástupcovia agentúry, ktorí konzultujú s členským štátom alebo členskými štátmi, ktoré susedia s Albánskou republikou.

2.   Ak neexistuje predchádzajúce dojednanie, spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa riešia výlučne rokovaním medzi Albánskou republikou a Európskou komisiou, ktorá konzultuje s ktorýmkoľvek členským štátom susediacim s Albánskou republikou.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti, doba trvania a vypovedanie

1.   Táto dohoda podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu zmluvnými stranami v súlade s ich vlastnými vnútornými postupmi a zmluvné strany si navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vykonané posledné oznámenie podľa odseku 1.

3.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Túto dohodu možno vypovedať alebo pozastaviť jej uplatňovanie písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami alebo jednostranne jednou zo zmluvných strán. V prípade jednostranného vypovedania zmluvná strana, ktorá má v úmysle túto dohodu vypovedať alebo pozastaviť jej uplatňovanie, oznámi túto skutočnosť písomne druhej zmluvnej strane. Vypovedanie alebo pozastavenie uplatňovania nadobúda účinnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie vykonané alebo v ktorom sa zmluvné strany na tom písomne dohodli.

4.   Oznámenia vykonané v súlade s týmto článkom sa v prípade Európskej únie zasielajú Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie a v prípade Albánskej republiky ministerstvu, ktoré zodpovedá za medzinárodné vzťahy Albánskej republiky.

V dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a albánskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Съставено в Тирана на пети октомври две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Tirana, el cinco de octubre de dos mil dieciocho.

V Tiraně dne pátého října dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Tirana den femte oktober to tusind og atten.

Geschehen zu Tirana am fünften Oktober zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu viiendal päeval Tiranas.

Έγινε στα Τίρανα, στις πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Tirana on the fifth day of October in the year two thousand and eighteen.

Fait à Tirana, le cinq octobre deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Tirani petog listopada godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Tirana, addì cinque ottobre duemiladiciotto.

Tiranā, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada piektajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų spalio penktą dieną Tiranoje.

Kelt Tiranában, a kétezer-tizennyolcadik év október havának ötödik napján.

Magħmul f'Tirana, fil-ħames jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Tirana, vijf oktober tweeduizend achttien.

Sporządzono w Tiranie dnia piątego października roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Tirana, em cinco de outubro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Tirana la cinci octombrie două mii optsprezece.

V Tirane piateho októbra dvetisícosemnásť.

V Tirani, petega oktobra dva tisoč osemnajst.

Tehty Tiranassa viidentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Tirana den femte oktober år tjugohundraarton.

Bërë në Tiranë, më pesë tetor në vitin dy mijë e tetëmbëdhjetë.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Për Bashkimin Evropian

Image 1

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Za Republiku Albaniju

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā –

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela da República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image 2


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.