29.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/21


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 55/2017

zo 17. marca 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1819]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/950 z 15. júna 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období schválenia účinných látok 2,4-DB, beta-cyflutrín, karféntrazón-etyl, Coniothyrium minitans kmeň CON/M/91-08 (DSM 9660), cyazofamid, deltametrín, dimeténamid-p, etofumezát, fenamidón, flufenacet, flurtamón, foramsulfurón, fostiazát, imazamox, jodosulfurón, iprodión, izoxaflutol, linurón, hydrazid kyseliny maleínovej, mezotrión, oxasulfurón, pendimetalín, pikoxystrobín, siltiofam a trifloxystrobín (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/952 z 15. júna 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka s nízkym rizikom kmeň LAS02 huby Saccharomyces cerevisiae a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1424 z 25. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky tifénsulfurón-metyl a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1429 z 26. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Do bodu 13a [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011] sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32016 R 0950: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/950 z 15. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 3),

32016 R 0952: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/952 z 15. júna 2016 (Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 10),

32016 R 1424: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1424 z 25. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 25),

32016 R 1429: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1429 z 26. augusta 2016 (Ú. v. EÚ L 232, 27.8.2016, s. 1).“

2.

Za bod 13zzzzzzn [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1426] sa vkladajú tieto body:

„13zzzzzzo.

32016 R 0952: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/952 z 15. júna 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka s nízkym rizikom kmeň LAS02 huby Saccharomyces cerevisiae a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 10).

13zzzzzzp.

32016 R 1424: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1424 z 25. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky tifénsulfurón-metyl a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 25).

13zzzzzzq.

32016 R 1429: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1429 z 26. augusta 2016, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmeň MBI 600 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (Ú. v. EÚ L 232, 27.8.2016, s. 1).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) č. 2016/950, (EÚ) č. 2016/952, (EÚ) č. 2016/1424 a (EÚ) č. 2016/1429 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v Dodatku o EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 18. marca 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. marca 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 159, 16.6.2016, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 231, 26.8.2016, s. 25.

(4)  Ú. v. EÚ L 232, 27.8.2016, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.