22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/16


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 13/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1747]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie (EÚ) 2016/1855 z 19. októbra 2016, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole XII bode 54zzzzi (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES) prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 L 1855: smernica Komisie (EÚ) 2016/1855 z 19. októbra 2016 (Ú. v. EÚ L 284, 20.10.2016, s. 19).“

Článok 2

Znenie smernice (EÚ) 2016/1855 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 284, 20.10.2016, s. 19.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.