22.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/3


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 2/2017

z 3. februára 2017

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2018/1736]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1196 z 20. júla 2016, ktorým sa menia prílohy k rozhodnutiu 2007/275/ES o zoznamoch zvierat a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kontroly na miestach hraničnej kontroly podľa smerníc Rady 91/496/EHS a 97/78/ES (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k dohode. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 137 (rozhodnutie Komisie 2007/275/ES) v časti 1.2. kapitoly I prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 D 1196: vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1196 z 20. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 197, 22.7.2016, s. 10).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2016/1196 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. februára 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. februára 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 197, 22.7.2016, s. 10.

(*1)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]