23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/21


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 229/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1167]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1244 z 28. júla 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o používanie určitých aromatických látok zo skupiny charakterizovanej štruktúrou s alfa, beta-nenasýtením (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 54zzzzs [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1244: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1244 z 28. júla 2016 (Ú. v. EÚ L 204, 29.7.2016, s. 7).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1244 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 204, 29.7.2016, s. 7.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.