23.8.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/19


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 228/2016

z 2. decembra 2016,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2018/1166]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1933 z 27. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu polycyklických aromatických uhľovodíkov v kakaovej vláknine, banánových lupienkoch, výživových doplnkoch, sušených bylinkách a sušených koreninách (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1940 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu námeľových sklerócií v určitých nespracovaných obilninách a ustanovenia o monitorovaní a podávaní správ (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy o potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 54zzzz [nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32015 R 1933: nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1933 z 27. októbra 2015 (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2015, s. 11),

32015 R 1940: nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1940 z 28. októbra 2015 (Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2015, s. 3).“

Článok 2

Znenie nariadení (EÚ) 2015/1933 a (EÚ) 2015/1940 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. decembra 2016 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2016

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2015, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 283, 29.10.2015, s. 3.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.