26.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/3


PROTOKOL

k rámcovej dohode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

CHORVÁTSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKO,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“ a

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

na jednej strane a

KÓREJSKÁ REPUBLIKA

na strane druhej,

ďalej spolu len „zmluvné strany“,

keďže:

Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, ďalej len „dohoda“, bola podpísaná v Bruseli 10. mája 2010.

Zmluva o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii, ďalej len „zmluva o pristúpení“, bola podpísaná v Bruseli 9. decembra 2011.

Chorvátska republika by mala pristúpiť k dohode prostredníctvom protokolu k dohode uzatvoreného medzi Radou Európskej únie v mene Únie a jej členských štátov na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Chorvátska republika týmto pristupuje ako zmluvná strana k rámcovej dohode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej.

Článok 2

V primeranom čase od parafovania tohto protokolu Únia oznámi svojim členským štátom a Kórejskej republike znenie dohody v chorvátskom jazyku. Nadobudnutím platnosti tohto protokolu sa jazykové znenie uvedené v prvej vete tohto článku stane autentické za tých istých podmienok ako pôvodné jazykové znenia dohody.

Článok 3

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou dohody.

Článok 4

1.   Zmluvné strany schvália tento protokol v súlade so svojimi vnútornými postupmi. Zmluvné strany si navzájom oznámia, že na tento účel vykonali všetky potrebné postupy.

2.   Tento protokol nadobudne platnosť v prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si všetky zmluvné strany navzájom oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3.   S výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu a do nadobudnutia jeho platnosti sa protokol vykonáva predbežne odo dňa jeho podpísania.

Článok 5

Tento protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom jazyku a oficiálnom jazyku Kórey, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и първи юни през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého prvního června dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende juni to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Juni zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty-first day of June in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt-et-un juin deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog lipnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno giugno duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit pirmajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų birželio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év június havának huszonegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, eenentwintig juni tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego czerwca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de junho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu iunie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho prvého júna dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne enaindvajsetega junija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoförsta juni år tjugohundrasjutton.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Image

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

За Република Корея

Por la República de Corea

Za Korejskou republiku

For Republikken Korea

Für die Republik Korea

Korea Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κορέας

For the Republic of Korea

Pour la République de Corée

Za Republiku Koreju

Per la Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā –

Korėjos Respublikos vardu,

A Koreai Köztársaság részéről

Għar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Republiek Korea

W imieniu Republiki Korei

Pela República da Coreia

Pentru Republica Coreea

Za Kórejskú republiku

Za Republiko Korejo

Korean tasavallan puolesta

På Republiken Koreas vägnar

Image

Image