7.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 259/1


Oznámenie týkajúce sa predbežného vykonávania dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánksou republikou na strane druhej

Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej (1), podpísaná 12. decembra 2016 v Bruseli, sa bude podľa jej článku 86 ods. 3 predbežne vykonávať od 1. novembra 2017. V súlade s článkom 3 rozhodnutia Rady zo 6. decembra 2016 o podpise a predbežnom vykonávaní dohody sa medzi Úniou a Kubánskou republikou predbežne vykonávajú nasledujúce časti dohody, ale len v rozsahu, v akom sa vzťahujú na oblasti, ktoré spadajú do právomoci Únie, vrátane oblastí spadajúcich do právomoci Únie definovať a vykonávať spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku:

časti I až IV a

časť V v rozsahu, v akom sa ustanovenia tam uvedené obmedzujú na účel zaistenia predbežného vykonávania dohody.

Bez ohľadu na prvý odsek článku 3 sa tieto články predbežne nevykonávajú:

článok 29,

článok 35,

článok 55 v rozsahu, v akom sa to týka spolupráce v námornej doprave,

článok 58,

článok 71 v rozsahu, v akom sa to týka bezpečnosti hraníc a

článok 73 v rozsahu, v akom sa to týka spolupráce v oblasti ochrany zemepisných označení.


(1)  Ú. v. EÚ L 337 I, 13.12.2016, s. 1.