30.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/24


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – OOP č. 1/2016

z 18. februára 2016,

ktorým sa nahrádza protokol 3 k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce [2016/1256]

SPOLOČNÝ VÝBOR EÚ – OOP,

so zreteľom na Európsko-stredomorskú dočasnú dohodu o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane (1), a najmä na jej článok 25,

so zreteľom na protokol 3 k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce,

keďže:

(1)

Článok 25 Európsko-stredomorskej dočasnej dohody o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane (ďalej len „dohoda“), odkazuje na protokol 3 k dohode (ďalej len „protokol 3“), ktorým sa stanovujú pravidlá pôvodu a stanovuje sa kumulácia pôvodu medzi Európskou úniou, Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (ďalej len „OOP“) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy a ostatnými zmluvnými stranami Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (2) (ďalej len „dohovor“).

(2)

Článkom 39 protokolu 3 sa stanovuje, že Spoločný výbor stanovený v článku 63 dohody môže rozhodnúť o zmene ustanovení uvedeného protokolu.

(3)

Účelom dohovoru je nahradiť protokoly o pravidlách pôvodu, ktoré sú v súčasnosti platné medzi krajinami paneuro-stredomorskej oblasti, jediným právnym aktom.

(4)

Európska únia podpísala dohovor 15. júna 2011 a Organizácia pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy dohovor podpísala 18. septembra 2013.

(5)

Listinu o prijatí uložila Európska únia u depozitára dohovoru 26. marca 2012 a Organizácia pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy uložila listinu o prijatí 27. mája 2014. V dôsledku toho v súlade s článkom 10 ods. 3 dohovoru nadobudol dohovor platnosť 1. mája 2012 pre Úniu a 1. júla 2014 pre Organizáciu pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy.

(6)

Protokol 3 by sa preto mal nahradiť novým protokolom odkazujúcim na dohovor,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Protokol 3 k Európsko-stredomorskej dočasnej dohode o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Uplatňuje sa od 1. marca 2016

V Bruseli 18. februára 2016

Za Spoločný výbor

predseda

C. BERGER


(1)  Ú. v. ES L 187, 16.7.1997, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.


PRÍLOHA

PROTOKOL 3

týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Článok 1

Uplatniteľné pravidlá pôvodu

1.   Na účely vykonávania tejto dohody sa uplatňuje dodatok I a príslušné ustanovenia dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (1) (ďalej len „dohovor“).

2.   Všetky odkazy na „príslušnú dohodu“ v dodatku I a v príslušných ustanoveniach dodatku II k Regionálnemu dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu sa považujú za odkazy na túto dohodu.

Článok 2

Riešenie sporov

1.   V prípade sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s postupmi overovania stanovenými v článku 32 dodatku I k dohovoru a ktoré nie je možné vyriešiť medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za vykonanie tohto overenia, sa také spory predkladajú Spoločnému výboru.

2.   Riešenie všetkých sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej krajiny sa riadi právnymi predpismi uvedenej krajiny.

Článok 3

Zmeny protokolu

Spoločný výbor môže rozhodnúť o zmene ustanovení tohto protokolu.

Článok 4

Odstúpenie od dohovoru

1.   Ak Európska únia alebo Organizácia pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy písomne oznámi depozitárovi dohovoru svoj zámer odstúpiť od dohovoru podľa článku 9 dohovoru, Únia a Organizácia pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy bezodkladne začnú rokovania o pravidlách pôvodu na účely vykonávania tejto dohody.

2.   Až do nadobudnutia platnosti novo dohodnutých pravidiel pôvodu sa na túto dohodu naďalej uplatňujú pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I k dohovoru a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru uplatniteľné v okamihu odstúpenia od dohovoru. Od okamihu odstúpenia od dohovoru sa však pravidlá pôvodu obsiahnuté v dodatku I a v prípade potreby aj príslušné ustanovenia dodatku II k dohovoru vykladajú tak, aby umožňovali dvojstrannú kumuláciu len medzi Európskou úniou a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP) v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy.


(1)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.