10.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/3


PREKLAD

DOHODA

medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou o ochrane osobných informácií v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním

OBSAH

Preambula

Článok 1:

Účel dohody

Článok 2:

Vymedzenie pojmov

Článok 3:

Rozsah pôsobnosti

Článok 4:

Nediskriminácia

Článok 5:

Účinok dohody

Článok 6:

Obmedzenie účelu a použitia

Článok 7:

Následný prenos

Článok 8:

Zachovanie kvality a integrity informácií

Článok 9:

Bezpečnosť informácií

Článok 10:

Oznámenie incidentu v oblasti bezpečnosti informácií

Článok 11:

Vedenie záznamov

Článok 12:

Doba uchovávania

Článok 13:

Osobitné kategórie osobných informácií

Článok 14:

Zodpovednosť

Článok 15:

Automatizované rozhodnutia

Článok 16:

Prístup

Článok 17:

Oprava

Článok 18:

Správne prostriedky nápravy

Článok 19:

Súdne prostriedky nápravy

Článok 20:

Transparentnosť

Článok 21:

Účinný dozor

Článok 22:

Spolupráca medzi orgánmi dozoru

Článok 23:

Spoločné preskúmanie

Článok 24:

Oznamovanie

Článok 25:

Konzultácie

Článok 26:

Pozastavenie uplatňovania

Článok 27:

Územná pôsobnosť

Článok 28:

Doba platnosti dohody

Článok 29:

Nadobudnutie platnosti a vypovedanie


SÚC SI VEDOMÉ, že Spojené štáty a Európska únia sú odhodlané zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných informácií, ktoré sa vymieňajú v súvislosti s predchádzaním trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovaním, odhaľovaním a stíhaním;

ŽELAJÚC SI vytvoriť trvalý právny rámec na uľahčenie výmeny informácií, ktoré sú nevyhnutné na predchádzanie trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie ako prostriedok na ochranu svojich demokratických spoločností a spoločných hodnôt;

ŽELAJÚC SI stanoviť normy ochrany pre výmenu osobných informácií na základe existujúcich aj budúcich dohôd medzi USA a EÚ a jej členskými štátmi v oblasti predchádzania trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovania, odhaľovania a stíhania;

UZNÁVAJÚC, že v niektorých existujúcich dohodách medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú spracúvania osobných informácií, sa stanovuje, že poskytujú primeranú úroveň ochrany v rámci svojho rozsahu právomoci, zmluvné strany potvrdzujú, že táto dohoda by sa nemala vykladať tak, že sa ňou menia alebo podmieňujú uvedené dohody alebo sa ňou inak odchyľuje od uvedených dohôd; poznamenávajú však, že záväzky stanovené v článku 19 tejto dohody o súdnych prostriedkoch nápravy by sa vzťahovali na všetky prenosy, ktoré patria do pôsobnosti tejto dohody, a že tým nie je dotknuté žiadne budúce preskúmanie alebo zmena uvedených dohôd za podmienok v nich stanovených;

BERÚC NA VEDOMIE, že dlhodobé tradície rešpektovania súkromia fyzických osôb u oboch zmluvných strán, ako sa napríklad odrážajú v Zásadách ochrany súkromia a osobných údajov na účely presadzovania práva (Principles on Privacy and Personal Data Protection for Law Enforcement Purposes), ktoré vypracovala kontaktná skupina EÚ a USA na vysokej úrovni pre výmenu informácií a ochranu súkromia a osobných údajov, Charte základných práv Európskej únie a príslušných právnych predpisoch EÚ, Ústave a príslušných zákonoch Spojených štátov a Zásadách spravodlivých postupov v oblasti informácií (Fair Information Practice Principles) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a

UZNÁVAJÚC zásady proporcionality a nevyhnutnosti, relevantnosti a opodstatnenosti, ako ich zmluvné strany uplatňujú vo svojich právnych rámcoch;

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ A EURÓPSKA ÚNIA SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel dohody

1.   Účelom tejto dohody je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany osobných informácií a posilniť spoluprácu medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou a jej členskými štátmi v súvislosti s predchádzaním trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovaním, odhaľovaním alebo stíhaním.

2.   Na tento účel sa touto dohodou stanovuje rámec pre ochranu osobných informácií, ktoré sa prenášajú medzi Spojenými štátmi na jednej strane a Európskou úniou alebo jej členskými štátmi na strane druhej.

3.   Táto dohoda samotná nie je právnym základom pre žiaden prenos osobných informácií. Pre takéto prenosy je vždy nevyhnutný právny základ.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1)

„osobné informácie“ sú informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikačné číslo alebo na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto osoby;

2)

„spracúvanie osobných informácií“ je operácia alebo súbor operácií, ktoré zahŕňajú získavanie, uchovávanie, používanie, zmenu, usporadúvanie alebo štruktúrovanie, poskytovanie alebo šírenie či manipuláciu;

3)

„zmluvné strany“ sú Európska únia a Spojené štáty americké;

4)

„členský štát“ je členský štát Európskej únie;

5)

„príslušný orgán“ je v prípade Spojených štátov vnútroštátny orgán presadzovania práva USA príslušný v oblasti predchádzania trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, a v prípade Európskej únie orgán Európskej únie a orgán členského štátu príslušný v oblasti predchádzania trestným činom vrátane terorizmu, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto dohoda sa vzťahuje na osobné informácie, ktoré sa prenášajú medzi príslušnými orgánmi jednej zmluvnej strany a príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany alebo iným spôsobom v súlade s dohodou uzavretou medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou alebo jej členskými štátmi na predchádzanie trestným činom vrátane terorizmu, ich odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie.

2.   Táto dohoda nemá vplyv na prenosy alebo iné formy spolupráce medzi orgánmi členských štátov a Spojených štátov zodpovedných za ochranu národnej bezpečnosti, ktoré nie sú uvedené v článku 2 ods. 5, a tieto prenosy alebo iné formy spolupráce ňou nie sú dotknuté.

Článok 4

Nediskriminácia

Každá zmluvná strana plní svoje záväzky podľa tejto dohody na účely ochrany osobných informácií svojich štátnych príslušníkov a štátnych príslušníkov druhej zmluvnej strany bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a bez svojvoľnej a neopodstatnenej diskriminácie.

Článok 5

Účinok dohody

1.   Táto dohoda podľa potreby dopĺňa, ale nenahrádza ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných informácií v medzinárodných zmluvách medzi zmluvnými stranami alebo medzi Spojenými štátmi a členskými štátmi, ktoré upravujú otázky patriace do pôsobnosti tejto dohody.

2.   Zmluvné strany prijmú všetky opatrenia potrebné na vykonávanie tejto dohody, najmä svojich záväzkov týkajúcich sa prístupu, opravy a správnych a súdnych prostriedkov nápravy pre fyzické osoby, ktoré sú v nej stanovené. Fyzické osoby a subjekty môžu uplatňovať ochranu a prostriedky nápravy stanovené v tejto dohode spôsobmi stanovenými v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch zmluvných strán. V Spojených štátoch sa záväzky uplatňujú v súlade s ich základnými zásadami federalizmu.

3.   Nadobudnutím účinnosti odseku 2 sa spracúvanie osobných informácií Spojenými štátmi alebo Európskou úniou a jej členskými štátmi vo veciach patriacich do pôsobnosti tejto dohody považuje za spracúvanie v súlade s ich príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov, ktoré obmedzujú alebo podmieňujú medzinárodné prenosy osobných informácií, a nevyžaduje sa žiadne ďalšie povolenie podľa uvedených právnych predpisov.

Článok 6

Obmedzenie účelu a použitia

1.   Prenos osobných informácií musí byť na konkrétne účely, ktoré sú prípustné podľa právneho základu prenosu, ako sa stanovuje v článku 1.

2.   Následné spracúvanie osobných informácií zmluvnou stranou nesmie byť nezlučiteľné s účelmi, na ktoré boli prenesené. Zlučiteľné spracúvanie zahŕňa spracúvanie za podmienok stanovených v existujúcich medzinárodných dohodách a písomných medzinárodných rámcoch na predchádzanie závažným trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie. Každé takéto spracúvanie osobných informácií inými vnútroštátnym orgánmi presadzovania práva, regulačnými orgánmi alebo správnymi orgánmi musí byť v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

3.   Týmto článkom nie je dotknutá možnosť príslušného orgánu, ktorý prenos uskutočňuje, vyžadovať v konkrétnom prípade splnenie ďalších podmienok v rozsahu, v akom to umožňuje právny rámec prenosu. Takéto podmienky nezahŕňajú všeobecné podmienky ochrany údajov, teda uložené podmienky, ktoré nesúvisia s konkrétnymi okolnosťami daného prípadu. Ak sa na informácie vzťahujú podmienky, prijímajúci príslušný orgán ich dodrží. Príslušný orgán poskytujúci informácie tiež môže vyžadovať od príjemcu, aby poskytol informácie o použití prenesených informácií.

4.   Ak Spojené štáty na jednej strane a Európska únia alebo členský štát na druhej strane uzavrú dohodu o inom prenose osobných informácií ako v konkrétnych prípadoch, vyšetrovaniach alebo stíhaniach, určia v danej dohode účely, na ktoré sa informácie prenášajú a spracúvajú.

5.   Zmluvné strany vo svojich právnych predpisoch zabezpečia, aby sa osobné informácie spracúvali spôsobom, ktorý je priamo relevantný a nie neúmerný alebo príliš rozsiahly vo vzťahu k účelu takéhoto spracúvania.

Článok 7

Následný prenos

1.   Keď príslušný orgán jednej zmluvnej strany uskutoční prenos osobných informácií týkajúcich sa konkrétneho prípadu príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany, prenos týchto informácií štátu, ktorý nie je viazaný touto dohodou, alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len v prípade, že s tým súhlasí príslušný orgán, ktorý pôvodne poskytol tieto informácie.

2.   Príslušný orgán, ktorý uskutočnil pôvodný prenos informácií, pri poskytovaní súhlasu podľa odseku 1 náležite zohľadní všetky relevantné faktory vrátane závažnosti trestného činu, účelu, na ktorý sa údaje pôvodne preniesli, a skutočnosť, či daný štát, ktorý nie je viazaný touto dohodou, alebo daná medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných informácií. Môže tiež pre prenos stanoviť osobitné podmienky.

3.   Ak Spojené štáty na jednej strane a Európska únia alebo členský štát na druhej strane uzavrú dohodu o inom prenose osobných informácií ako v konkrétnych prípadoch, vyšetrovaniach alebo stíhaniach, následný prenos osobných informácií sa môže uskutočniť len za osobitných podmienok stanovených v takej dohode, ktoré predstavujú náležité odôvodnenie následného prenosu. V dohode sa tiež stanovia primerané mechanizmy informovania medzi príslušnými orgánmi.

4.   Žiadne ustanovenie tohto článku nemožno vykladať tak, že je ním dotknutá akákoľvek požiadavka, povinnosť alebo prax, podľa ktorej sa vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného orgánu, ktorý uskutočnil pôvodný prenos informácií, pred tým, ako sa uskutoční následný prenos informácií štátu alebo subjektu viazanému touto dohodou, pokiaľ úroveň ochrany údajov v danom štáte alebo subjekte nie je dôvodom na odopretie súhlasu na taký prenos alebo uloženie podmienok na uskutočnenie takého prenosu.

Článok 8

Zachovanie kvality a integrity informácií

Zmluvné strany prijmú primerané opatrenia na to, aby zabezpečili, že osobné informácie sa uchovávajú s takou úrovňou správnosti, relevantnosti, aktuálnosti a úplnosti, aká je potrebná a primeraná na ich zákonné spracúvanie. Na tento účel príslušné orgány zavedú postupy, ktorých cieľom je zabezpečiť kvalitu a integritu osobných informácií, a to vrátane:

a)

opatrení uvedených v článku 17;

b)

v prípade, keď príslušný orgány, ktorý uskutočňuje prenos, nadobudne opodstatnené pochybnosti o relevantnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo správnosti takýchto osobných informácií alebo posúdenia, ktoré preniesol, informuje o tom prijímajúci príslušný orgán, pokiaľ je to možné;

c)

v prípade, keď prijímajúci príslušný orgán nadobudne opodstatnené pochybnosti o relevantnosti, aktuálnosti, úplnosti alebo správnosti osobných informácií doručených od orgánu verejnej moci alebo posúdenia vykonaného príslušným orgánom, ktorý uskutočnil prenos, pokiaľ ide o správnosť informácií alebo spoľahlivosť zdroja, informuje o tom príslušný orgán, ktorý uskutočnil prenos, pokiaľ je to možné.

Článok 9

Bezpečnosť informácií

Zmluvné strany zabezpečia zavedenie primeraných technických, bezpečnostných a organizačných opatrení na ochranu osobných informácií proti všetkým týmto rizikám:

a)

náhodné alebo nedovolené zničenie;

b)

náhodná strata a

c)

neoprávnené poskytnutie, zmena, prístup alebo iné spracúvanie.

Takéto opatrenia zahŕňajú primerané záruky týkajúce sa povolenia vyžadovaného na prístup k osobným informáciám.

Článok 10

Oznámenie incidentu týkajúceho sa bezpečnosti informácií

1.   Po zistení incidentu zahŕňajúceho náhodnú stratu alebo zničenie, alebo neoprávnený prístup, poskytnutie alebo zmenu osobných informácií, ktorý predstavuje významné riziko škody, prijímajúci príslušný orgán urýchlene posúdi pravdepodobnosť a rozsah škody spôsobenej vo vzťahu k fyzickým osobám a integrite programu príslušného orgánu, ktorý uskutočnil prenos, a bezodkladne prijme primerané opatrenia na zmiernenie takejto škody.

2.   Opatrenia na zmiernenie škody zahŕňajú oznámenie príslušnému orgánu, ktorý uskutočnil prenos. Oznámenie však môže:

a)

zahŕňať primerané obmedzenia, pokiaľ ide o ďalšie zasielanie oznámenia;

b)

byť odložené alebo opomenuté, ak by mohlo ohroziť národnú bezpečnosť;

c)

byť odložené, ak by mohlo ohroziť operácie na účely verejnej bezpečnosti.

3.   Opatrenia na zmiernenie škody tiež zahŕňajú oznámenie adresované fyzickej osobe, ak je to vhodné vzhľadom na okolnosti incidentu, s výnimkou prípadov, keď by takéto oznámenie mohlo ohroziť:

a)

verejnú alebo národnú bezpečnosť;

b)

úradné zisťovanie, vyšetrovanie alebo konanie;

c)

predchádzanie trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie;

d)

práva a slobody tretích osôb, najmä ochranu obetí a svedkov.

4.   Príslušné orgány zapojené do prenosu osobných informácií môžu uskutočniť konzultácie o incidente a reakcii naň.

Článok 11

Vedenie záznamov

1.   Zmluvné strany zavedú účinné spôsoby preukazovania zákonnosti spracúvania osobných informácií, ktoré môžu zahŕňať používanie protokolov, ako aj iných foriem záznamov.

2.   Príslušné orgány môžu používať protokolovanie a záznamy na zabezpečenie riadneho fungovania dotknutých databáz alebo súborov, na zabezpečenie integrity a bezpečnosti údajov a v prípade potreby na dodržiavanie postupov zálohovania.

Článok 12

Doba uchovávania

1.   Zmluvné strany stanovia vo svojich platných právnych rámcoch konkrétne doby uchovávania pre záznamy, ktoré obsahujú osobné informácie, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa osobné informácie neuchovávali dlhšie, ako je nevyhnutné a primerané. Pri týchto dobách uchovávania sa zohľadnia účely spracúvania, povaha údajov a orgán, ktorých ich spracúva, vplyv na príslušné práva a záujmy dotknutých osôb a ďalšie relevantné právne okolnosti.

2.   Ak Spojené štáty na jednej strane a Európska únia alebo členský štát na druhej strane uzavrú dohodu o inom prenose osobných informácií ako v konkrétnych prípadoch, vyšetrovaniach alebo stíhaniach, obsahuje daná dohoda osobitné ustanovenie o dobách uchovávania, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú.

3.   Zmluvné strany stanovia postupy pravidelného preskúmania doby uchovávania s cieľom určiť, či zmenené okolnosti vyžadujú zmenu danej doby.

4.   Zmluvné strany tieto doby uchovávania uverejnia alebo inak sprístupnia verejnosti.

Článok 13

Osobitné kategórie osobných informácií

1.   Spracúvanie osobných informácií, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo iné presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, alebo osobných informácií týkajúcich sa zdravia alebo sexuálneho života sa môže uskutočňovať len za primeraných záruk v súlade s právom. Takéto primerané záruky môžu zahŕňať: obmedzenie účelov, na ktoré sa informácie môžu spracúvať, ako napríklad spracúvanie len v jednotlivých prípadoch; maskovanie, vymazanie alebo blokovanie informácií po dosiahnutí účelu, na ktoré sa spracúvali; obmedzenie personálu, ktorý má prístup k informáciám; požiadavka špecializovaného školenia personálu, ktorý má prístup k informáciám; zavedenie požiadavky, aby prístup k informáciám podliehal scháleniu nadriadeným orgánom; alebo iné ochranné opatrenia. Pri týchto zárukách sa náležite zohľadní povaha informácií, najmä ich citlivosť, a účel, na ktorý sa spracúvajú.

2.   Ak Spojené štáty na jednej strane a Európska únia alebo členský štát na druhej strane uzavrú dohodu o inom prenose osobných informácií ako v konkrétnych prípadoch, vyšetrovaniach alebo stíhaniach, v danej dohode podrobne stanovia normy a podmienky, za ktorých sa takéto informácie môžu spracúvať, pričom sa náležite zohľadní povaha informácií a účel, na ktorý sa používajú.

Článok 14

Zodpovednosť

1.   Zmluvné strany zavedú opatrenia na presadzovanie zodpovednosti za spracúvanie informácií v rámci pôsobnosti tejto dohody svojimi príslušnými orgánmi a akýmikoľvek inými svojimi orgánmi, ktorým sa osobné informácie prenesú. Takéto opatrenia zahŕňajú oznámenie záruk vzťahujúcich sa na prenos osobných informácií podľa tejto dohody a prípadných podmienok uložených príslušným orgánom, ktorý uskutočňuje prenos, podľa článku 6 ods. 3. Závažné pochybenie sa rieši primeranými a odrádzajúcimi trestnými, občianskoprávnymi alebo správnymi sankciami.

2.   Opatrenia stanovené v odseku 1 zahŕňajú podľa potreby prerušenie prenosu osobných údajov orgánom územných celkov zmluvných strán, na ktoré sa nevzťahuje táto dohoda a ktoré účinne nechránili osobné informácie, pričom sa zohľadní účel tejto dohody a osobitne jej ustanovenia o obmedzení účelu a použitia a následnom prenose.

3.   Keď má jedna zmluvná strana podozrenie, že sa tento článok riadne nevykonáva, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o poskytnutie relevantných informácií v prípade potreby vrátane informácií o opatreniach prijatých podľa tohto článku.

Článok 15

Automatizované rozhodnutia

Rozhodnutie s významne nepriaznivými dôsledkami na relevantné záujmy fyzickej osoby sa nesmie zakladať výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných informácií bez ľudskej účasti okrem prípadov, keď to umožňuje vnútroštátne právo a keď existujú primerané záruky vrátane možnosti dosiahnutia ľudského zásahu.

Článok 16

Prístup

1.   Zmluvné strany zabezpečia, aby mala každá fyzická osoba možnosť žiadať o prístup k svojim osobným informáciám a aby sa jej s výhradou obmedzení stanovených v odseku 2 vyhovelo. O takýto prístup možno žiadať a možno ho dosiahnuť u príslušného orgánu v súlade s príslušným právnym rámcom štátu, v ktorom sa žiada o nápravu.

2.   Získanie takýchto informácií v konkrétnom prípade môže byť podmienené primeranými obmedzeniami stanovenými vo vnútroštátnom práve, pričom sa zohľadnia oprávnené záujmy dotknutej fyzickej osoby, s cieľom:

a)

chrániť práva a slobody tretích osôb vrátane ich súkromia;

b)

chrániť verejnú a národnú bezpečnosť;

c)

chrániť informácie citlivé z hľadiska presadzovania práva;

d)

zabrániť mareniu úradného alebo súdneho zisťovania, vyšetrovania alebo konania;

e)

zabrániť ohrozeniu predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo výkonu trestných sankcií;

f)

inak chrániť záujmy stanovené v právnych predpisoch týkajúcich sa práva na informácie a prístupu verejnosti k dokumentom.

3.   Prístup fyzickej osoby k jej osobným informáciám sa nesmie podmieniť neprimeranými výdavkami.

4.   Ak to umožňujú príslušné vnútroštátne právne predpisy, môže fyzická osoba poveriť orgán dozoru alebo iného zástupcu, aby v jej mene požiadal o prístup.

5.   Ak sa prístup zamietne alebo obmedzí, dožiadaný príslušný orgán bez zbytočného odkladu oznámi fyzickej osobe alebo jej náležite splnomocnenému zástupcovi podľa odseku 4 dôvody zamietnutia alebo obmedzenia prístupu.

Článok 17

Oprava

1.   Zmluvné strany zabezpečia, aby každá fyzická osoba mala právo žiadať o korekciu alebo opravu svojich osobných informácií, ktoré považuje za nesprávne alebo ktoré boli nenáležite spracúvané. Korekcia alebo oprava môže zahŕňať doplnenie, vymazanie, blokovanie alebo iné opatrenia alebo spôsoby riešenia nesprávností alebo nenáležitého spracúvania. O takúto korekciu alebo opravu možno žiadať a možno ju dosiahnuť u príslušného orgánu v súlade s príslušným právnym rámcom štátu, v ktorom sa žiada o nápravu.

2.   Ak prijímajúci príslušný orgán dospeje na základe:

a)

žiadosti podľa odseku 1;

b)

oznámenia poskytovateľa alebo

c)

vlastného vyšetrovania alebo zisťovania

k záveru, že informácie, ktoré získal na základe tejto dohody, sú nesprávne alebo boli nenáležite spracúvané, prijme opatrenia na ich doplnenie, vymazanie, blokovanie alebo iné vhodné spôsoby korekcie alebo opravy.

3.   Ak to umožňujú príslušné vnútroštátne právne predpisy, môže fyzická osoba poveriť orgán dozoru alebo iného zástupcu, aby v jej mene požiadal o korekciu alebo opravu.

4.   Ak sa korekcia alebo oprava zamietne alebo obmedzí, dožiadaný príslušný orgán bez zbytočného odkladu poskytne fyzickej osobe alebo jej náležite splnomocnenému zástupcovi podľa odseku 3 odpoveď obsahujúcu dôvody zamietnutia alebo obmedzenia korekcie alebo opravy.

Článok 18

Správne prostriedky nápravy

1.   Zmluvné strany zabezpečia, aby každá fyzická osoba mala právo na správny prostriedok nápravy, keď sa domnieva, že jej žiadosť o prístup podľa článku 16 alebo o opravu nesprávnych informácií alebo nenáležitého spracúvania podľa článku 17 bola neopodstatnene zamietnutá. O takúto nápravu možno žiadať a možno ju dosiahnuť u príslušného orgánu v súlade s príslušným právnym rámcom štátu, v ktorom sa žiada o nápravu.

2.   Ak to umožňujú príslušné vnútroštátne právne predpisy, môže fyzická osoba poveriť orgán dozoru alebo iného zástupcu, aby v jej mene požiadal o nápravu.

3.   Príslušný orgán, u ktorého sa žiada o nápravu, uskutoční zodpovedajúce zisťovanie a overovanie a bez zbytočného odkladu zašle odpoveď o výsledku vrátane prípadných prijatých opatrení na zlepšenie alebo nápravu v písomnej forme vrátane elektronických prostriedkov. Oznámenie o postupe pri žiadosti o ďalší správny prostriedok nápravy sa stanoví podľa článku 20.

Článok 19

Súdne prostriedky nápravy

1.   Zmluvné strany stanovia vo svojich platných právnych rámcoch, že každý občan zmluvnej strany má – s výhradou prípadnej požiadavky vyčerpať najprv správne prostriedky nápravy – právo na súdne preskúmanie, pokiaľ ide o:

a)

zamietnutie prístupu k záznamom obsahujúcim jeho osobné informácie zo strany príslušného orgánu;

b)

zamietnutie zmeny záznamov obsahujúcich jeho osobné informácie zo strany príslušného orgánu a

c)

nezákonné poskytnutie takýchto informácií, ktoré sa uskutočnilo vedome alebo úmyselne, a to vrátane možnosti náhrady škody.

2.   O takéto súdne preskúmanie možno žiadať a možno ho dosiahnuť v súlade s príslušným právnym rámcom štátu, v ktorom sa žiada o nápravu.

3.   Odsekmi 1 a 2 nie je dotknuté akékoľvek iné súdne preskúmanie prípustné v súvislosti so spracúvaním osobných informácií fyzickej osoby podľa právnych predpisov štátu, v ktorom sa žiada o nápravu.

4.   V prípade pozastavenia uplatňovania alebo vypovedania tejto dohody článok 26 ods. 2 ani článok 29 ods. 3 nepredstavujú základ pre súdny prostriedok nápravy, ktorý už nie je prípustný podľa právnych predpisov dotknutej zmluvnej strany.

Článok 20

Transparentnosť

1.   Zmluvné strany poskytnú fyzickej osobe oznámenie týkajúce sa jej osobných informácií, pričom toto oznámenie môžu príslušné orgány uskutočniť v rámci uverejňovania všeobecných oznamov alebo doručiť dotknutej osobe vo forme a v lehote stanovenej v právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na orgán, ktorý toto oznámenie vykonáva, a to pokiaľ ide o:

a)

spôsoby spracúvania takýchto informácií uvedným orgánom;

b)

účely, na ktoré sa informácie môžu vymieňať s inými orgánmi;

c)

právne predpisy alebo pravidlá, podľa ktorých sa takéto spracúvanie uskutočňuje;

d)

tretie strany, ktorým sa takéto informácie poskytujú, a

e)

prístup, korekciu alebo opravu a dostupné prostriedky nápravy.

2.   Na takúto požiadavku oznámenia sa vzťahujú primerané obmedzenia podľa vnútroštátnych právnych predpisov, pokiaľ ide o otázky stanovené v článku 16 ods. 2 písm. a) až f).

Článok 21

Účinný dozor

1.   Zmluvné strany zabezpečia, aby existoval jeden alebo viacero orgánov verejného dozoru, ktoré:

a)

vykonávajú funkcie a právomoci nezávislého dozoru vrátane preskúmania, vyšetrovania a zásahu, podľa potreby aj z vlastného podnetu;

b)

majú právomoc prijímať sťažnosti fyzických osôb týkajúce sa opatrení, ktorými sa vykonáva táto dohoda, a konať na ich základe a

c)

majú právomoc postúpiť zistené prípady porušovania právnych predpisov súvisiacich s touto dohodou na začatie stíhania alebo disciplinárneho konania, ak je to vhodné.

2.   Európska únia stanoví, že dozor podľa tohto článku vykonávajú jej orgány na ochranu údajov a orgány na ochranu údajov členských štátov.

3.   Spojené štáty stanovia, že dozor podľa tohto článku vykonávajú súčasne viaceré orgány, medzi ktoré okrem iného patria generálni inšpektori, hlavní úradníci pre ochranu súkromia, úrady pre zodpovednosť vlády, výbory pre dozor nad ochranou súkromia a občianskych slobôd a iné príslušné výkonné a legislatívne orgány na preskúmavanie súkromia alebo občianskych slobôd.

Článok 22

Spolupráca medzi orgánmi dozoru

1.   Konzultácie medzi orgánmi, ktoré vykonávajú dozor podľa článku 21, sa uskutočňujú podľa potreby vzhľadom na výkon funkcií v súvislosti s touto dohodou a s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie ustanovení článkov 16, 17 a 18.

2.   Zmluvné strany zriadia národné kontaktné miesta, ktoré budú pomáhať pri určovaní orgánu dozoru, na ktorý sa treba obrátiť v konkrétnom prípade.

Článok 23

Spoločné preskúmanie

1.   Zmluvné strany uskutočnia pravidelné spoločné preskúmania politík a postupov, ktorými vykonávajú túto dohodu, a ich účinnosť. V rámci spoločných preskúmaní venujú osobitnú pozornosť účinnému vykonávaniu ochrany podľa článku 14 o zodpovednosti, článku 16 o prístupe, článku 17 o oprave, článku 18 o správnych prostriedkoch nápravy a článku 19 o súdnych prostriedkoch nápravy.

2.   Prvé spoločné preskúmanie sa uskutoční najneskôr tri roky po nadobudnutí platnosti tejto dohody a potom sa uskutočňuje pravidelne. Zmluvné strany spoločne vopred určia spôsoby a podmienky preskúmania a navzájom si oznámia zloženie svojich delegácií, ktoré zahŕňajú zástupcov z orgánov verejného dozoru uvedených v článku 21 o účinnom dozore a z orgánov presadzovania práva a justičných orgánov. Zistenia spoločného preskúmania sa zverejnia.

3.   Ak zmluvné strany alebo Spojené štáty a členský štát uzavrú inú dohodu, ktorej predmet patrí do pôsobnosti tejto dohody a v ktorej sa ustanovujú spoločné preskúmania, takéto spoločné preskúmania sa nezdvojujú a v prípade relevantnosti sa ich zistenia zahrnú do zistení spoločného preskúmania podľa tejto dohody.

Článok 24

Oznamovanie

1.   Spojené štáty oznámia Európskej únii každé určenie zo strany orgánov USA v súvislosti s článkom 19 a každú jeho zmenu.

2.   Zmluvné strany vynaložia primerané úsilie na vzájomné oznamovanie prijatia akýchkoľvek zákonov alebo právnych predpisov, ktoré sa vecne týkajú vykonávania tejto dohody, podľa možnosti pred tým, ako nadobudnú účinnosť.

Článok 25

Konzultácie

V prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody uskutočnia zmluvné strany konzultácie s cieľom dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenie.

Článok 26

Pozastavenie uplatňovania

1.   V prípade závažného porušenia tejto dohody môže ktorákoľvek zo zmluvných strán celkom alebo sčasti pozastaviť uplatňovanie tejto dohody písomným oznámením doručeným diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane. Písomné oznámenie sa zašle až po tom, ako zmluvné strany napriek konzultáciám trvajúcim primeranú dobu nedospeli k riešeniu, a pozastavenie uplatňovania je účinné od dvadsiateho dňa odo dňa doručenia oznámenia. Pozastavenie uplatňovania môže ukončiť pozastavujúca zmluvná strana písomným oznámením druhej zmluvnej strane. Ukončenie pozastavenia uplatňovania je účinné bezodkladne po doručení takého oznámenia.

2.   Bez ohľadu na prípadné pozastavenie uplatňovania tejto dohody sa osobné údaje patriace do pôsobnosti tejto dohody a prenesené pred pozastavením jej uplatňovania ďalej spracúvajú v súlade s touto dohodou.

Článok 27

Územná pôsobnosť

1.   Táto dohoda sa uplatňuje v Dánsku, Spojenom kráľovstve alebo Írsku, iba ak Európska komisia písomne oznámi Spojeným štátom, že Dánsko, Spojené kráľovstvo alebo Írsko rozhodli, že sa táto dohoda bude vzťahovať na ich štát.

2.   Ak Európska komisia pred nadobudnutím platnosti tejto dohody oznámi Spojeným štátom, že sa dohoda bude uplatňovať v Dánsku, Spojenom kráľovstve alebo Írsku, začne sa táto dohoda v uvedených štátoch uplatňovať odo dňa nadobudnutia jej platnosti.

3.   Ak Európska komisia po nadobudnutí platnosti tejto dohody oznámi Spojeným štátom, že sa dohoda bude uplatňovať v Dánsku, Spojenom kráľovstve alebo Írsku, začne sa táto dohoda v uvedených štátoch uplatňovať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení oznámenia Spojeným štátom.

Článok 28

Doba platnosti dohody

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

Článok 29

Nadobudnutie platnosti a vypovedanie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany vymenia oznámenia o ukončení svojich vnútorných postupov potrebných na nadobudnutie platnosti dohody.

2.   Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať dohodu písomným oznámením doručeným diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane. Takéto vypovedanie nadobúda účinnosť tridsať dní odo dňa doručenia takéhoto oznámenia.

3.   Bez ohľadu na prípadné vypovedanie tejto dohody sa osobné informácie patriace do pôsobnosti tejto dohody a prenesené pred jej vypovedaním ďalej spracúvajú v súlade s touto dohodou.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V Amsterdame dňa druhého júna v roku dvetisícšestnásť v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku. Európska únia v súlade s právom EÚ vyhotoví túto dohodu aj v bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku. Tieto ďalšie jazykové znenia sa môžu autentifikovať výmenou diplomatických nót medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. V prípade rozdielu medzi autentickými jazykovými verziami má prednosť anglické jazykové znenie.

Za Európsku úniu

Za Spojené štáty americké