8.10.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 263/40


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 249/2014

z 13. novembra 2014,

ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd [2015/1808]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (1).

(2)

Je vhodné, aby sa účasť štátov EZVO na činnostiach vyplývajúcich z nariadenia (EÚ) č. 377/2014 začala od 1. januára 2014, a to aj v prípade, že sa toto rozhodnutie prijme alebo že sa splnenie prípadných ústavných požiadaviek na toto rozhodnutie oznámi po 10. júli 2014.

(3)

Subjekty usadené v štátoch EZVO by mali byť oprávnené zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré sa začínajú pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia. Náklady vynaložené na také činnosti, ktorých vykonávanie sa začína po 1. januári 2014, sa môžu považovať za oprávnené za tých istých podmienok, aké platia v prípade nákladov vzniknutých subjektom usadeným v členských štátoch EÚ, a to za predpokladu, že toto rozhodnutie nadobudne účinnosť pred skončením príslušnej akcie.

(4)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa mal preto zmeniť, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uplatňovať od 1. januára 2014,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 1 protokolu 31 k Dohode o EHP sa za odsek 8c vkladá tento odsek:

„8d.

a)

Štáty EZVO sa od 1. januára 2014 zúčastňujú na činnostiach, ktoré môžu vyplynúť z tohto aktu Únie:

32014 R 0377: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010 (Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44).

b)

Štáty EZVO finančne prispievajú na činnosti uvedené v písm. a) v súlade s článkom 82 ods. 1 písm. a) dohody a Protokolom 32 k dohode.

c)

Náklady vzniknuté pri činnostiach, ktorých vykonávanie sa začína po 1. januári 2014, sa môžu považovať za oprávnené od začatia akcie podľa dohody o grante alebo rozhodnutia o grante za predpokladu, že rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 249/2014 z 13. novembra 2014 nadobudne účinnosť pred skončením príslušnej akcie.

d)

Štáty EZVO sa zúčastňujú v plnom rozsahu, avšak bez hlasovacieho práva, na práci všetkých výborov Únie, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri riadení, rozvoji a vykonávaní činností uvedených v písmene a).

e)

Tento odsek sa neuplatňuje na Nórsko a Lichtenštajnsko.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 13. novembra 2014

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Kurt JÄGER


(1)  Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.