18.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 212/21


ROZHODNUTIE č. 1/2014 SPOLOČNÉHO VÝBORU EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE

z 9. júla 2014,

ktorým sa nahrádza príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave

(2014/473/EÚ)

VÝBOR EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 23 ods. 4,

ROZHODOL TAKTO:

Jediný článok

Príloha k tomuto rozhodnutiu nahrádza prílohu k dohode od 15. augusta 2014.

V Bruseli 9. júla 2014

Za Spoločný výbor

vedúci delegácie Európskej únie

Matthew BALDWIN

vedúci delegácie Švajčiarskej konfederácie

Peter MÜLLER


PRÍLOHA

Na účely tejto dohody:

v súvislosti s Lisabonskou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť 1. decembra 2009, Európska únia nahrádza Európske spoločenstvo a je jeho právnym nástupcom,

ak akty špecifikované v tejto prílohe obsahujú odkazy na členské štáty Európskeho spoločenstva, nahradeného Európskou úniou, alebo požiadavku prepojenia s členskými štátmi Európskej únie, odkazy sa na účely tejto dohody uplatňujú rovnako na Švajčiarsko alebo na požiadavku prepojenia so Švajčiarskom,

odkazy na nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92 a (EHS) č. 2408/92 uvedené v článkoch 4, 15, 18, 27 a 35 dohody sa chápu ako odkazy na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008,

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15 tejto dohody, sa pojem „letecký dopravca Spoločenstva“ uvedený v nasledujúcich smerniciach a nariadeniach Spoločenstva uplatňuje aj na leteckého dopravcu, ktorý je držiteľom oprávnenia na vykonávanie leteckej dopravy a ktorý má vo Švajčiarsku svoju hlavnú pobočku, prípadne zaregistrované sídlo, v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1008/2008. Akýkoľvek odkaz na nariadenie (EHS) č. 2407/92 sa chápe ako odkaz na nariadenie (ES) č. 1008/2008,

akýkoľvek odkaz v nasledujúcich textoch na články 81 a 82 zmluvy alebo na články 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa chápe ako odkaz na články 8 a 9 tejto dohody.

1.   Liberalizácia leteckej dopravy a ostatné pravidlá v odvetví civilného letectva

č. 1008/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

č. 2000/79

Smernica Rady z 27. novembra 2000, ktorá sa týka Európskej dohody o organizácii pracovného času mobilných pracovníkov civilného letectva, ktorú uzavrela Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA), Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF), Európska asociácia civilných letcov (ECA), Európska asociácia regionálnych leteckých spoločností (ERA) a Asociácia nezávislých leteckých dopravcov (IACA)

č. 93/104

Smernica Rady z 23. novembra 1993 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, zmenená:

smernicou 2000/34/ES

č. 437/2003

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave

č. 1358/2003

Nariadenie Komisie z 31. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave a ktorým sa menia a dopĺňajú jeho prílohy I a II

č. 785/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 285/2010

č. 95/93

Nariadenie Rady z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (články 1 až 12), zmenené:

nariadením (ES) č. 793/2004

č. 2009/12

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2009 o letiskových poplatkoch

č. 96/67

Smernica Rady z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva

(články 1 až 9, 11 až 23 a článok 25)

č. 80/2009

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. januára 2009 o kódexe správania pri používaní počítačových rezervačných systémov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2299/89

2.   Pravidlá hospodárskej súťaže

č. 1/2003

Nariadenie Rady zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (články 1 až 13 a 15 až 45)

(V rozsahu, v akom je uvedené nariadenie relevantné pre uplatňovanie tejto dohody. Vloženie tohto nariadenia nemá vplyv na rozdelenie úloh podľa tejto dohody.)

Nariadenie č. 17/62 sa zrušilo nariadením č. 1/2003 s výnimkou článku 8 ods. 3, ktorý sa naďalej uplatňuje na rozhodnutia prijaté podľa článku 81 ods. 3 zmluvy pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia až do skončenia platnosti takýchto rozhodnutí.

č. 773/2004

Nariadenie Komisie zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES, zmenené:

nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006

nariadením Komisie (ES) č. 622/2008

č. 139/2004

Nariadenie Rady z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách)

(články 1 až 18, článok 19 ods. 1 a 2 a články 20 až 23)

Vzhľadom na článok 4 ods. 5 nariadenia o fúziách sa medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom uplatňuje toto:

1.

Pri koncentráciách podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 139/2004, ktoré nemajú význam pre celé Spoločenstvo v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a ktoré môžu byť posudzované podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov ES a Švajčiarskej konfederácie, osoby alebo podniky uvedené v článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia môžu pred podaním oznámenia príslušným orgánom informovať Komisiu ES odôvodneným návrhom o tom, že by koncentráciu mala posúdiť Komisia.

2.

Európska komisia bezodkladne doručí všetky návrhy Švajčiarskej konfederácii podľa článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 139/2004 a podľa predchádzajúceho odseku.

3.

Ak Švajčiarska konfederácia nesúhlasí so žiadosťou o postúpenie prípadu, príslušný švajčiarsky orgán pre hospodársku súťaž si ponechá svoju právomoc a Švajčiarska konfederácia prípad vzhľadom na tento odsek nepostúpi.

Vzhľadom na lehoty uvedené v článku 4 ods. 4 a 5, článku 9 ods. 2 a 6 a článku 22 ods. 2 nariadenia o fúziách:

1.

Európska komisia bezodkladne poskytne všetky príslušné dokumenty podľa článku 4 ods. 4 a 5, článku 9 ods. 2 a 6 a článku 22 ods. 2 príslušnému švajčiarskemu orgánu pre hospodársku súťaž.

2.

Výpočet lehôt uvedených v článku 4 ods. 4 a 5 a článku 9 ods. 2 a 6 a článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 139/2004 sa pre Švajčiarsku konfederáciu začne vtedy, keď sa predmetné dokumenty doručia príslušnému švajčiarskemu orgánu pre hospodársku súťaž.

č. 802/2004

Nariadenie Komisie zo 7. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (články 1 až 24), zmenené:

nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006

nariadením Komisie (ES) č. 1033/2008

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1269/2013

č. 2006/111

Smernica Komisie zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch.

č. 487/2009

Nariadenie Rady z 25. mája 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy

3.   Bezpečnosť letectva

č. 216/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, zmenené:

nariadením Komisie (ES) č. 690/2009

nariadením (ES) č. 1108/2009

nariadením Komisie (EÚ) č. 6/2013

Agentúra požíva aj vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené podľa ustanovení uvedeného nariadenia.

Komisia požíva aj vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené pre rozhodnutia podľa článku 11 ods. 2, článku 14 ods. 5 a 7, článku 24 ods. 5, článku 25 ods. 1, článku 38 ods. 3 písm. i), článku 39 ods. 1, článku 40 ods. 3, článku 41 ods. 3 a 5, článku 42 ods. 4, článku 54 ods. 1 a článku 61 ods. 3.

Bez ohľadu na horizontálne prispôsobenie ustanovené v druhej zarážke prílohy k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave, odkazy na „členské štáty“ uvedené v článku 65 nariadenia alebo v ustanoveniach rozhodnutia 1999/468/ES uvedené v danom ustanovení sa nesmú chápať tak, že sa uplatňujú na Švajčiarsko.

Žiadne ustanovenie tohto nariadenia sa nesmie vykladať tak, že sa ním na EASA prenášajú právomoci, aby konala v mene Švajčiarska podľa medzinárodných dohôd na iné účely ako na účely podpory pri výkone svojich povinností podľa týchto dohôd.

Text nariadenia sa na účely tejto dohody prispôsobuje takto:

a)

Článok 12 sa mení takto:

i)

v odseku 1 sa za slovo „Spoločenstvom“ vkladajú slová „alebo Švajčiarskom“;

ii)

v odseku 2 písm. a) sa za slovo „Spoločenstvom“ vkladajú slová „alebo Švajčiarskom“;

iii)

v odseku 2 sa vypúšťajú písmená b) a c);

iv)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   Kedykoľvek Spoločenstvo rokuje s treťou krajinou s cieľom uzavrieť dohodu ustanovujúcu, že členský štát alebo agentúra môže vydávať osvedčenia na základe osvedčení vydaných leteckými úradmi danej tretej krajiny, urobí všetko pre to, aby získalo od Švajčiarska ponuku na podobnú dohodu s danou treťou krajinou. Na druhej strane Švajčiarsko urobí všetko pre to, aby s tretími krajinami uzavrelo dohody zodpovedajúce dohodám Spoločenstva.“

b)

V článku 29 sa dopĺňa tento odsek:

„4.   Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev sa štátni príslušníci Švajčiarska požívajúci občianske práva v plnom rozsahu môžu zamestnať na základe zmluvy s výkonným riaditeľom agentúry.“

c)

V článku 30 sa dopĺňa tento odsek:

„Švajčiarsko uplatňuje na agentúru Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý tvorí prílohu A k tejto prílohe, v súlade s dodatkom k prílohe A.“

d)

V článku 37 sa dopĺňa tento odsek:

„Švajčiarsko sa v plnej miere podieľa na práci správnej rady a v rámci správnej rady má rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty Európskej únie s výnimkou hlasovacieho práva.“

e)

V článku 59 sa dopĺňa tento odsek:

„12.   Švajčiarsko sa podieľa na finančnom príspevku uvedenom v odseku 1 písm. b) podľa tohto vzorca:

Formula

kde:

S

=

časť rozpočtu agentúry, ktorá nie je krytá poplatkami a platbami uvedenými v odseku 1 písm. c) a d)

a

=

počet pridružených štátov

b

=

počet členských štátov EÚ

c

=

príspevok Švajčiarska do rozpočtu ICAO

C

=

celkový príspevok členských štátov EÚ a pridružených štátov do rozpočtu ICAO.“

f)

V článku 61 sa dopĺňa tento odsek:

„Ustanovenia týkajúce sa finančnej kontroly osôb zúčastňujúcich sa na činnostiach agentúry vykonávanej Spoločenstvom vo Švajčiarsku sú uvedené v prílohe B k tejto prílohe.“

g)

Príloha II k nariadeniu sa rozširuje o tieto lietadlá ako výrobky, na ktoré sa vzťahuje článok 2 ods. 3 písm. a) bod ii) nariadenia Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúceho vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (1):

 

A/c – [HB-IDJ] – typ CL600-2B19

 

A/c – [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – typ Gulfstream G-IV

 

A/c – [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – typ Gulfstream G-V

 

A/c – [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – typ MD900.

č. 1108/2009

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 21. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, riadenia letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb a zrušuje smernica 2006/23/ES

č. 805/2011

Nariadenie Komisie z 10. augusta 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá udeľovania preukazov spôsobilosti a niektorých osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

č. 1178/2011

Nariadenie Komisie z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 290/2012

nariadením Komisie (EÚ) č. 70/2014

č. 3922/91

Nariadenie Rady zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (články 1 až 3, článok 4 ods. 2, články 5 až 11 a článok 13), zmenené:

nariadením (ES) č. 1899/2006

nariadením (ES) č. 1900/2006

nariadením Komisie (ES) č. 8/2008

nariadením Komisie (ES) č. 859/2008

č. 996/2010

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 20. októbra 2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES

č. 2004/36

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská Spoločenstva (články 1 až 9 a články 11 až 14), naposledy zmenené:

smernicou Komisie 2008/49/ES

č. 351/2008

Nariadenie Komisie zo 16. apríla 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES, pokiaľ ide o stanovenie priorít inšpekcií na odbavovacej ploche lietadiel používajúcich letiská Spoločenstva

č. 768/2006

Nariadenie Komisie z 19. mája 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES vzhľadom na zhromažďovanie a výmenu informácií o bezpečnosti lietadiel, ktoré využívajú letiská Spoločenstva a o riadení informačného systému

č. 2003/42

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 13. júna 2003 o hlásení udalostí v civilnom letectve (články 1 až 12)

č. 1321/2007

Nariadenie Komisie z 12. novembra 2007, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES

č. 1330/2007

Nariadenie Komisie z 24. septembra 2007, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa článku 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES

č. 2042/2003

Nariadenie Komisie z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností, zmenené:

nariadením Komisie (ES) č. 707/2006

nariadením Komisie (ES) č. 376/2007

nariadením Komisie (ES) č. 1056/2008

nariadením Komisie (EÚ) č. 127/2010

nariadením Komisie (EÚ) č. 962/2010

nariadením Komisie (EÚ) č. 1149/2011

nariadením Komisie (EÚ) č. 593/2012

č. 104/2004

Nariadenie Komisie z 22. januára 2004 stanovujúce pravidlá organizácie a zloženia Odvolacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva

č. 593/2007

Nariadenie Komisie z 31. mája 2007 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva, naposledy zmenené:

nariadením Komisie (ES) č. 1356/2008

nariadením Komisie (EÚ) č. 494/2012

č. 2111/2005

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES

č. 473/2006

Nariadenie Komisie z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

č. 474/2006

Nariadenie Komisie z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, naposledy zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 368/2014 (2)

č. 1332/2011

Nariadenie Komisie zo 16. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na využívanie vzdušného priestoru a prevádzkové postupy na vyhýbanie sa zrážkam vo vzduchu

č. 646/2012

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 16. júla 2012, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá týkajúce sa pokút a penále podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

č. 748/2012

Nariadenie Komisie z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 7/2013

nariadením Komisie (EÚ) č. 69/2014

č. 965/2012

Nariadenie Komisie z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 800/2013

nariadením Komisie (EÚ) č. 71/2014

nariadením Komisie (EÚ) č. 83/2014

č. 2012/780

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2012 o prístupových právach do európskeho centrálneho registra bezpečnostných odporúčaní a odpovedí na ne stanovených v článku 18 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES

č. 628/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 28. júna 2013 o pracovných metódach Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na vykonávanie kontrol dodržiavania noriem a na monitorovanie uplatňovania ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a o zrušení nariadenia Komisie (ES) č. 736/2006

č. 139/2014

Nariadenie Komisie z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

4.   Bezpečnostná ochrana letectva

č. 300/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002

č. 272/2009

Nariadenie Komisie z 2. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 297/2010

nariadením Komisie (EÚ) č. 720/2011

nariadením Komisie (EÚ) č. 1141/2011

nariadením Komisie (EÚ) č. 245/2013

č. 1254/2009

Nariadenie Komisie z 18. decembra 2009, ktorým sa umožňuje členským štátom výnimka zo spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení

č. 18/2010

Nariadenie Komisie z 8. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokiaľ ide o špecifikácie národných programov kontroly kvality v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

č. 72/2010

Nariadenie Európskej komisie z 26. januára 2010, ktorým sa ustanovujú postupy vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva

č. 185/2010

Nariadenie Komisie zo 4. marca 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 357/2010

nariadením Komisie (EÚ) č. 358/2010

nariadením Komisie (EÚ) č. 573/2010

nariadením Komisie (EÚ) č. 983/2010

nariadením Komisie (EÚ) č. 334/2011

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 859/2011

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1087/2011

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1147/2011

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 173/2012

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 711/2012

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1082/2012

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 104/2013

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 246/2013

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 654/2013

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1103/2013

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1116/2013

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 278/2014

č. 2010/774

Rozhodnutie Komisie z 13. apríla 2010 o ustanovení podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva obsahujúcich informácie uvedené v písmene a) článku 18 nariadenia (ES) č. 300/2008, zmenené:

rozhodnutím Komisie K(2010) 2604

rozhodnutím Komisie K(2010) 3572

rozhodnutím Komisie K(2010) 9139

vykonávacím rozhodnutím Komisie K(2011) 5862

vykonávacím rozhodnutím Komisie K(2011) 8042

vykonávacím rozhodnutím Komisie K(2011) 9407

vykonávacím rozhodnutím Komisie K(2012) 1228

vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2012) 5672

vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2012) 5880

vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2013) 1587

vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2013) 2045

vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2013) 4180

vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2013) 7275

vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2014) 1200

vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2014) 1635

č. 2013/511

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. februára 2013, pokiaľ ide o detekčnú kontrolu cestujúcich a iných osôb, ako sú cestujúci, zariadením na stopovú detekciu výbušnín (ETD) v kombinácii s ručným detektorom kovov (HHMD)

5.   Manažment letovej prevádzky

č. 549/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie), zmenené:

nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia bude mať vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 6, 8, 10, 11 a 12.

Článok 10 sa mení takto:

V odseku 2 by sa znenie „na úrovni Spoločenstva“ malo nahradiť znením „na úrovni Spoločenstva vrátane Švajčiarska“.

Bez ohľadu na horizontálne prispôsobenie uvedené v druhej zarážke prílohy k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave sa odkazy na členské štáty uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 549/2004 alebo v ustanoveniach rozhodnutia 1999/468/ES uvedené v danom článku nesmú chápať tak, že sa uplatňujú na Švajčiarsko.

č. 550/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb), zmenené:

nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia má vo vzťahu k Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 9a, 9b, 15a, 16 a 17.

Na účely tejto dohody sa ustanovenia nariadenia menia takto:

a)

článok 3 sa mení takto:

v odseku 2 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“;

b)

článok 7 sa mení takto:

v odsekoch 1 a 6 sa za slová „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“;

c)

článok 8 sa mení takto:

v odseku 1 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“;

d)

článok 10 sa mení takto:

v odseku 1 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“;

e)

v článku 16 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Komisia adresuje svoje rozhodnutie členským štátom a informuje o ňom poskytovateľa služieb, ak sa ho to právne dotýka.“

č. 551/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore), zmenené:

nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 3a, 6 a 10.

č. 552/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite), zmenené:

nariadením (ES) č. 1070/2009

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 4, 7 a článkom 10 ods. 3.

Na účely tejto dohody sa ustanovenia nariadenia menia takto:

a)

článok 5 sa mení takto:

v odseku 2 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“;

b)

článok 7 sa mení takto:

v odseku 4 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“;

c)

príloha III sa mení takto:

v oddiele 3 druhej a poslednej zarážke sa za slová „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“.

č. 2150/2005

Nariadenie Komisie z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru

č. 1033/2006

Nariadenie Komisie zo 4. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze pre jednotné európske nebo, naposledy zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 428/2013

č. 1032/2006

Nariadenie Komisie zo 6. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky, naposledy zmenené:

nariadením Komisie (ES) č. 30/2009

č. 1794/2006

Nariadenie Komisie zo 6. decembra 2006, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb, naposledy zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 1191/2010

č. 730/2006

Nariadenie Komisie z 11. mája 2006 o klasifikácii vzdušného priestoru a prístupe letov podľa pravidiel letu za viditeľnosti nad letovú hladinu 195

č. 219/2007

Nariadenie Rady z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR), naposledy zmenené:

nariadením Rady (ES) č. 1361/2008

č. 633/2007

Nariadenie Komisie zo 7. júna 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uplatňovanie protokolu prenosu letových správ na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky, zmenené:

nariadením Komisie (EÚ) č. 283/2011

č. 482/2008

Nariadenie Komisie z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovuje systém zaistenia bezpečnosti softvéru, ktorý majú implementovať poskytovatelia leteckých navigačných služieb, a ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 2096/2005

č. 29/2009

Nariadenie Komisie zo 16. januára 2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na služby dátového spojenia pre spoločný európsky vzdušný priestor

Znenie nariadenia sa na účely tejto dohody prispôsobuje takto:

V časti A prílohy I sa dopĺňa text „Switzerland UIR“.

č. 262/2009

Nariadenie Komisie z 30. marca 2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na koordinované prideľovanie a využívanie výzvových kódov pre mód S v jednotnom európskom vzdušnom priestore

č. 73/2010

Nariadenie Komisie z 26. januára 2010, ktorým sa stanovujú požiadavky kvality leteckých údajov a leteckých informácií pre jednotné európske nebo

č. 255/2010

Nariadenie Komisie z 25. marca 2010, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá manažmentu toku letovej prevádzky

č. 691/2010

Nariadenie Komisie z 29. júla 2010, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti letových navigačných služieb a sieťových funkcií a mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2096/2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb, naposledy zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1216/2011

Korigujúce opatrenia, ktoré prijala Komisia podľa článku 14 ods. 3 tohto nariadenia, sú pre Švajčiarsko povinné po tom, ako boli prijaté rozhodnutím spoločného výboru.

č. 2010/5134

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2010 o určení orgánu pre preskúmanie výkonu pre jednotné európske nebo

č. 176/2011

Nariadenie Komisie z 24. februára 2011 o informáciách, ktoré sa majú poskytnúť pred vytvorením a zmenou funkčného bloku vzdušného priestoru

č. 2011/121

Rozhodnutie Komisie z 21. februára 2011, ktorým sa stanovujú ciele výkonnosti Európskej únie a varovné prahy pre poskytovanie letových navigačných služieb v rokoch 2012 až 2014

č. 677/2011

Nariadenie Komisie zo 7. júla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania funkcií siete manažmentu letovej prevádzky (ATM) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010

č. 2011/4130

Rozhodnutie Komisie zo 7. júla 2011 o menovaní manažéra siete pre sieťové funkcie manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru

č. 1034/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 17. októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010

č. 1035/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010

č. 1206/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na identifikáciu lietadla pre sledovanie v rámci jednotného európskeho neba

Znenie nariadenia sa na účely tejto dohody prispôsobuje takto:

V prílohe I sa dopĺňajú slová „Switzerland UIR“.

č. 1207/2011

Vykonávacie nariadenie Komisie z 22. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na výkonnosť a interoperabilitu sledovania pre jednotné európske nebo

č. 1079/2012

Vykonávacie nariadenie Komisie zo 16. novembra 2012, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kanálový rozstup pri hlasovej komunikácii pre jednotný európsky vzdušný priestor, zmenené:

vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 657/2013

č. 390/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkcií

č. 391/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb

č. 409/2013

Vykonávacie nariadenie Komisie z 3. mája 2013 o vymedzení spoločných projektov, vytvorení riadiacej štruktúry a určení stimulov na podporu vykonávania európskeho riadiaceho plánu manažmentu letovej prevádzky

6.   Životné prostredie a hluk

č. 2002/30

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 26. marca 2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Spoločenstva (články 1 až 12 a 14 až 18)

[Uplatňujú sa zmeny a doplnenia prílohy I vyplývajúce z prílohy II kapitoly 8 (Dopravná politika) oddielu G (Letecká doprava) čísla 2 k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia.]

č. 89/629

Smernica Rady zo 4. decembra 1989 o obmedzení emisií hluku civilných podzvukových lietadiel

(články 1 až 8)

č. 2006/93

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006 o regulácii prevádzky lietadiel podľa časti II kapitoly 3 zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988)

7.   Ochrana spotrebiteľa

č. 90/314

Smernica Rady z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb

(články 1 až 10)

č. 93/13

Smernica Rady z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

(články 1 až 11)

č. 2027/97

Nariadenie Rady z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (články 1 až 8), zmenené:

nariadením (ES) č. 889/2002

č. 261/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91

(články 1 až 18)

č. 1107/2006

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave

8.   Rôzne

č. 2003/96

Smernica Rady z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

[článok 14 ods. 1 písm. b) a článok 14 ods. 2]

9.   Prílohy:

A

:

Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie

B

:

Ustanovenia o finančnej kontrole švajčiarskych účastníkov na aktivitách EASA vykonávanej Európskou úniou


(1)  Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

(2)  Toto nariadenie sa uplatňuje vo Švajčiarsku, pokiaľ je účinné v EÚ.

PRÍLOHA A

PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

BERÚC DO ÚVAHY, že v súlade s článkom 343 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a s článkom 191 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „ESAE“) požíva Európska únia a ESAE na území členských štátov výsady a imunity nevyhnutné na plnenie svojich úloh,

SA DOHODLI na týchto ustanoveniach, ktoré budú pripojené k Zmluve o Európskej únii, k Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu:

KAPITOLA I

HNUTEĽNÝ A NEHNUTEĽNÝ MAJETOK, AKTÍVA A ÚKONY EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 1

Priestory a budovy Únie sú nedotknuteľné. Sú oslobodené od domových prehliadok, vymáhania, zabavenia alebo vyvlastnenia. Majetok a aktíva Únie nemôžu byť predmetom žiadneho správneho alebo súdneho výkonu rozhodnutia bez povolenia Súdneho dvora.

Článok 2

Archívy Únie sú nedotknuteľné.

Článok 3

Únia, jej aktíva, príjmy a iný majetok sú oslobodené od všetkých priamych daní.

Vlády členských štátov prijmú vo všetkých prípadoch, ktoré to pripúšťajú, vhodné opatrenia na navrátenie alebo náhradu súm nepriamych daní alebo daní z predaja zahrnutých v cenách hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ak Únia vykoná na svoje úradné účely nákupy väčšieho rozsahu, pričom cena tieto dane zahŕňa. Tieto ustanovenia sa však nepoužijú tak, aby svojim účinkom narúšali hospodársku súťaž v Únii.

Oslobodenie sa nevzťahuje na dane a poplatky, ktoré zodpovedajú výlučne úhradám za verejnoprospešné služby.

Článok 4

Únia je oslobodená od všetkých colných poplatkov, zákazov a obmedzení dovozu a vývozu v súvislosti s predmetmi určenými na oficiálne použitie: predmety takto dovezené sa neprevádzajú do vlastníctva, ani za odplatu, na území krajiny, do ktorej boli dovezené, s výnimkou prípadov povolených vládou danej krajiny.

Únia je takisto oslobodená od všetkých ciel, ako aj zákazov a obmedzení dovozu a vývozu, ktoré sa týkajú jej publikácií.

KAPITOLA II

KOMUNIKÁCIA A PREUKAZY

Článok 5

Pokiaľ ide o úradnú komunikáciu a zasielanie všetkých dokumentov, inštitúcie Únie požívajú na území každého členského štátu rovnaké zaobchádzanie, aké tento štát poskytuje diplomatickým misiám.

Úradná korešpondencia a iná úradná komunikácia inštitúcií Únie nepodlieha cenzúre.

Článok 6

Členom a zamestnancom inštitúcií Únie môžu predsedovia týchto inštitúcií vydať preukazy uznávané orgánmi členských štátov ako platné cestovné doklady. Formu preukazov predpisuje Rada uznášajúca sa jednoduchou väčšinou. Tieto preukazy sa vydávajú úradníkom a ostatným zamestnancom za podmienok ustanovených v služobnom poriadku a podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Únie.

Komisia môže uzavrieť dohody o uznávaní týchto preukazov ako platných cestovných dokladov na území tretích krajín.

KAPITOLA III

POSLANCI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 7

Voľný pohyb poslancov Európskeho parlamentu na miesto jeho zasadnutia a z neho nepodlieha žiadnym správnym ani iným obmedzeniam.

Poslancom Európskeho parlamentu sa pri colnej a devízovej kontrole priznáva:

a)

rovnaké zaobchádzanie zo strany ich vlastných vlád, aké tieto vlády poskytujú vysokým úradníkom vysielaným na dočasné služobné misie;

b)

rovnaké zaobchádzanie zo strany vlád ostatných členských štátov, aké tieto vlády poskytujú zástupcom cudzích vlád vysielaným na dočasné služobné misie.

Článok 8

Poslanci Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania ani súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri plnení svojich povinností.

Článok 9

Poslanci Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a)

na území svojho vlastného štátu imunitu priznanú poslancom parlamentu dotknutého štátu;

b)

na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu voči zadržaniu a procesno-právnu imunitu.

Imunita sa obdobne vzťahuje na poslancov Európskeho parlamentu počas ich cesty na miesto zasadnutia Európskeho parlamentu a pri návrate z neho.

Imunita sa neuplatňuje, ak je poslanec Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, ani nebráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich poslancov.

KAPITOLA IV

ZÁSTUPCOVIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ PRÁCE INŠTITÚCIÍ EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 10

Zástupcovia členských štátov, ktorí sa zúčastňujú práce inštitúcií Únie, ich poradcovia a technickí odborníci pri výkone svojich povinností a počas ciest na miesto zasadnutia a z neho požívajú obvyklé výsady, imunity a výhody.

Tento článok sa vzťahuje aj na členov poradných orgánov Únie.

KAPITOLA V

ÚRADNÍCI A OSTATNÍ ZAMESTNANCI EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 11

Bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť požívajú úradníci a ostatní zamestnanci Únie na území každého členského štátu:

a)

procesno-právnu imunitu vo vzťahu k činnosti, ktorú vykonávajú v rámci svojho úradného postavenia vrátane ústnych alebo písomných prejavov, s prihliadnutím na ustanovenia zmlúv týkajúce sa jednak pravidiel určujúcich zodpovednosť úradníkov a ostatných zamestnancov voči Únii a jednak právomoci Súdneho dvora Európskej únie, ktorý rozhoduje o sporoch medzi Úniou a jej úradníkmi a ostatnými zamestnancami. Túto imunitu požívajú i po skončení výkonu svojej funkcie;

b)

oslobodenie od imigračných obmedzení alebo prihlasovacej povinnosti cudzincov, spolu so svojimi manželmi, manželkami a závislými rodinnými príslušníkmi;

c)

pokiaľ ide o menové alebo devízové predpisy, výhody, aké sú obvykle priznávané úradníkom medzinárodných organizácií;

d)

pri nástupe do úradu v príslušnej krajine právo bez cla doviezť svoj nábytok a zariadenie, ako aj právo tento nábytok a zariadenie bez cla vyviezť späť po skončení výkonu funkcie v danej krajine, a to v oboch prípadoch v súlade s podmienkami, ktoré vláda krajiny, kde sa toto právo uplatňuje, považuje za nevyhnutné;

e)

právo bez cla doviezť pre svoju osobnú potrebu motorové vozidlo získané v krajine svojho posledného bydliska alebo v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, za podmienok platných na domácom trhu v danej krajine, ako aj v oboch prípadoch toto vozidlo späť bez cla vyviezť v súlade s podmienkami, ktoré vláda príslušnej krajiny pokladá za nevyhnutné.

Článok 12

Úradníci a ostatní zamestnanci Únie sú daňovníkmi Únie, pokiaľ ide o daň z platov, miezd a požitkov, ktoré im vypláca Únia, v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom nariadení v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po konzultácii s dotknutými inštitúciami.

Sú oslobodení od vnútroštátnych daní z platov, miezd a požitkov vyplácaných Úniou.

Článok 13

Pri uplatňovaní dane z príjmu, majetku a dedičstva, ako aj pri uplatňovaní dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi členskými štátmi Únie sa na úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, ktorí majú výlučne z dôvodu výkonu úloh pre Úniu svoj pobyt na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom majú bydlisko na účely platenia daní v čase vstupu do služieb Únie, hľadí, a to v krajine ich skutočného pobytu, ako aj v krajine bydliska na účely platenia daní, ako keby mali svoje bydlisko v tejto druhej krajine, pokiaľ ide o členský štát Únie. Toto ustanovenie sa tiež uplatňuje na manželského partnera, pokiaľ nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť, a na deti, ktoré sú závislé od osôb uvedených v tomto článku a ktoré sú v starostlivosti osôb uvedených v tomto článku.

Hnuteľný majetok patriaci osobám uvedeným v predchádzajúcom odseku, ktorý sa nachádza na území krajiny, v ktorej sa zdržiavajú, je v tejto krajine oslobodený od dane z dedičstva; na takýto majetok sa na účely stanovenia tejto dane hľadí, ako keby sa nachádzal v krajine bydliska na účely platenia daní, pričom tým nie sú dotknuté práva tretích krajín a prípadné uplatnenie ustanovení medzinárodných dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia.

Iné bydlisko získané len z dôvodu výkonu povinností v službách inej medzinárodnej organizácie sa pri uplatňovaní ustanovení tohto článku nezohľadňuje.

Článok 14

Európsky parlament a Rada stanovia prostredníctvom nariadení, v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s dotknutými inštitúciami, systém dávok sociálneho zabezpečenia pre úradníkov a ostatných zamestnancov Únie.

Článok 15

Európsky parlament a Rada stanovia prostredníctvom nariadení, v súlade s riadnym legislatívnym postupom a po porade s ďalšími dotknutými inštitúciami kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Únie, na ktorých sa úplne alebo čiastočne vzťahujú ustanovenia článku 11, článku 12 druhého pododseku a článku 13.

Mená, služobné hodnosti a zaradenia a adresy úradníkov a ostatných zamestnancov zahrnutých do týchto kategórií sa pravidelne oznamujú vládam členských štátov.

KAPITOLA VI

VÝSADY A IMUNITY MISIÍ TRETÍCH KRAJÍN AKREDITOVANÝCH PRI EURÓPSKEJ ÚNII

Článok 16

Členský štát, na ktorého území má Únia svoje sídlo, prizná obvyklé diplomatické imunity a výsady misiám tretích krajín akreditovaných pri Únii.

KAPITOLA VII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Výsady, imunity a výhody sa priznávajú úradníkom a ostatným zamestnancom Únie výlučne v záujme Únie.

Každá inštitúcia Únie sa vzdá imunity priznanej úradníkovi alebo inému zamestnancovi, ak táto inštitúcia uzná, že vzdanie sa imunity nie je v rozpore so záujmami Únie.

Článok 18

Inštitúcie Únie spolupracujú pri uplatňovaní tohto protokolu so zodpovednými orgánmi príslušných členských štátov.

Článok 19

Články 11 až 14 a článok 17 sa vzťahujú na členov Komisie.

Článok 20

Články 11 až 14 a článok 17 sa vzťahujú na sudcov, generálnych advokátov, kancelárov a spravodajcov Súdneho dvora Európskej únie bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3 protokolu o štatúte Súdneho dvora Európskej únie týkajúceho sa procesno-právnej imunity sudcov a generálnych advokátov.

Článok 21

Tento protokol sa rovnako uplatní na Európsku investičnú banku, na členov jej orgánov, jej zamestnancov a zástupcov členských štátov zúčastňujúcich sa na jej činnosti bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia protokolu o štatúte tejto banky.

Európska investičná banka je okrem toho oslobodená od akejkoľvek formy zdanenia alebo poplatkov podobnej povahy ukladaných pri zvyšovaní jej kapitálu, ako aj od najrôznejších formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v krajine, kde sa nachádza sídlo banky. Obdobne nie je dôvodom k akémukoľvek zdaneniu jej zrušenie alebo likvidácia. Činnosti banky a jej orgánov vykonávané v súlade s jej štatútom nepodliehajú dani z obratu.

Článok 22

Tento protokol sa vzťahuje aj na Európsku centrálnu banku, členov jej orgánov a jej zamestnancov, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Európska investičná banka je okrem toho oslobodená od akejkoľvek formy zdanenia alebo poplatkov podobnej povahy ukladaných pri zvyšovaní jej kapitálu, ako aj od najrôznejších formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v krajine, kde sa nachádza sídlo banky. Činnosti banky a jej orgánov vykonávané v súlade so štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky nepodliehajú žiadnej dani z obratu.

Dodatok

PODMIENKY UPLATNENIA PROTOKOLU O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE VO ŠVAJČIARSKU

1.   Rozšírenie uplatňovania na Švajčiarsko

Každá zmienka o členskom štáte v Protokole o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol“) sa rozumie vrátane Švajčiarska, ak nasledujúce ustanovenia neurčujú inak.

2.   Oslobodenie agentúry od nepriamych daní (vrátane DPH)

Tovar a služby vyvážané mimo Švajčiarska nepodliehajú švajčiarskej dani z pridanej hodnoty (DPH). Pokiaľ ide o tovar a služby dodávané agentúre vo Švajčiarsku na jej oficiálne použitie, oslobodenie od DPH sa uskutočňuje v súlade s článkom 3 druhým odsekom protokolu prostredníctvom vrátenia dane. Oslobodenie od DPH sa udeľuje, ak je skutočná nákupná cena tovaru a poskytnutých služieb uvedená na faktúre alebo na obdobnom doklade najmenej 100 švajčiarskych frankov (vrátane dane).

Vrátenie DPH sa uskutočňuje na základe predpísaných švajčiarskych formulárov predložených Federálnej správe príspevkov, hlavnej divízii pre DPH. Žiadosti sa musia spracovať spravidla do troch mesiacov od predloženia žiadosti o vrátenie spolu s potrebnými dokladmi.

3.   Podmienky uplatňovania pravidiel týkajúcich sa zamestnancov agentúry

Pokiaľ ide o článok 12 druhý odsek protokolu Švajčiarsko v súlade so zásadami svojho vnútroštátneho práva oslobodzuje úradníkov a ostatných zamestnancov agentúry v zmysle článku 2 nariadenia Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 (1) od federálnych, kantonálnych a komunálnych daní z platov, miezd a požitkov vyplácaných Európskou úniou, ktoré sú predmetom interného zdanenia Únie.

Švajčiarsko sa nepovažuje za členský štát v zmysle bodu 1 na účely uplatňovania článku 13 protokolu.

Úradníci a ostatní zamestnanci agentúry ako ani ich rodinní príslušníci, ktorí sú členmi systému sociálneho zabezpečenia uplatniteľného na úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, nemusia byť členmi švajčiarskeho systému sociálneho zabezpečenia.

Súdny dvor Európskej únie má výhradnú právomoc vo všetkých otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi Agentúrou alebo Komisiou a zamestnancami v súvislosti s uplatnením nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (2) a ostatných ustanovení práva Európskej únie, ktorými sa stanovujú pracovné podmienky.


(1)  Nariadenie Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 z 25. marca 1969, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 12, druhého odseku článku 13 a článku 14 protokolu o výsadách a imunitách Spoločenstiev (Ú. v. ES L 74, 27.3.1969, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov) (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

PRÍLOHA B

FINANČNÁ KONTROLA ŠVAJČIARSKYCH ÚČASTNÍKOV AKTIVÍT EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

Článok 1

Priama komunikácia

Agentúra a Komisia komunikujú priamo so všetkými osobami alebo subjektmi pôsobiacimi vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách agentúry buď na základe zmluvy ako účastník niektorého z programov agentúry, teda prijímateľ platieb z rozpočtu agentúry alebo Komisie, alebo ako dodávateľ. Tieto osoby môžu poskytovať priamo Komisii a agentúre všetky požadované informácie a súvisiacu dokumentáciu prostredníctvom prostriedkov uvedených v tomto rozhodnutí a zmlúv a uzatvorených dohôd a rozhodnutí, ktoré sa na ich základe prijali.

Článok 2

Kontroly

1.   V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a s finančným nariadením prijatým správnou radou Agentúry 26. marca 2003, v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a s ostatnými predpismi v uzatvorených zmluvách a dohodách a opatreniach prijatých s príjemcami so sídlom vo Švajčiarsku možno ustanoviť, že zástupcovia agentúry a Komisie alebo iné nimi poverené osoby môžu kedykoľvek vykonať vedecké, finančné, technologické prípadne iné audity v priestoroch príjemcov alebo u ich subdodávateľov.

2.   Úradníci agentúry a Komisie a ostatné osoby splnomocnené agentúrou a Komisiou majú primeraný prístup do priestorov, k prácam a dokumentom, ako aj ku všetkým potrebným informáciám vrátane ich elektronickej podoby na účely dôsledného vykonania týchto auditov. Toto právo prístupu je výslovne uvedené v zmluvách alebo v dohodách uzatvorených s cieľom uplatňovať nástroje uvedené v tomto rozhodnutí.

3.   Európsky dvor audítorov má rovnaké práva ako Komisia.

4.   Audity možno vykonať päť rokov po skončení platnosti tohto rozhodnutia alebo podľa podmienok ustanovených v zmluvách a v dohodách, rovnako ako aj podľa prijatých rozhodnutí.

5.   Švajčiarsku federálnu finančnú kontrolu treba dopredu upovedomiť o auditoch vykonávaných na území Švajčiarska. Toto upovedomenie nie je zákonnou podmienkou uskutočnenia takýchto auditov.

Článok 3

Kontroly na mieste

1.   V zmysle tohto rozhodnutia je Komisia (OLAF) oprávnená vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste na území Švajčiarska v súlade s podmienkami a ustanoveniami nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (3).

2.   Komisia kontroly a inšpekcie na mieste pripravuje a uskutočňuje v úzkej spolupráci so Švajčiarskou federálnou finančnou kontrolou alebo s inými kompetentnými švajčiarskymi orgánmi, ktoré určí Švajčiarska federálna finančná kontrola a ktorým sa vo vhodnom čase poskytnú informácie o zámere, cieli a o právnom základe kontrol a inšpekcií tak, aby boli schopné poskytnúť všetku potrebnú pomoc. Na tieto účely sa môžu úradníci z príslušných švajčiarskych orgánov zúčastniť kontrol a inšpekcií na mieste.

3.   Kontroly a inšpekcie na mieste vykonajú spoločne Komisia a príslušné švajčiarske orgány, ak si to tieto orgány želajú.

4.   Ak účastníci programu odmietajú kontrolu alebo inšpekciu na mieste, švajčiarske orgány v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami poskytnú kontrolórom Komisie potrebnú podporu na uskutočnenie kontroly alebo inšpekcie na mieste.

5.   Komisia bezodkladne informuje Švajčiarsku federálnu finančnú kontrolu o všetkých skutočnostiach alebo podozreniach týkajúcich sa akejkoľvek nezrovnalosti, ktorú zistila pri vykonávaní kontroly alebo inšpekcie na mieste. V každom prípade je Komisia povinná upovedomiť uvedený orgán o výsledku kontrol a inšpekcií.

Článok 4

Informácie a konzultácie

1.   Na účely riadneho vykonávania tejto prílohy si príslušné švajčiarske orgány a orgány Spoločenstva pravidelne vymieňajú informácie a, ak o to niektorý z orgánov požiada, poskytujú si konzultácie.

2.   Príslušné švajčiarske orgány informujú bezodkladne agentúru a Komisiu o akomkoľvek poznatku alebo podozrení, o ktorom sa dozvedeli a ktorý sa týka nezrovnalosti pri uzatváraní a vykonávaní zmlúv alebo dohôd uzavretých uplatnením nástrojov uvedených v tomto rozhodnutí.

Článok 5

Dôvernosť

Informácie v akejkoľvek forme poskytnuté alebo získané v zmysle tejto prílohy sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené švajčiarskymi zákonmi o ochrane obdobných informácií a relevantnými ustanoveniami uplatniteľnými v inštitúciách Spoločenstva. Takéto informácie sa môžu oznámiť len osobám v rámci inštitúcií EÚ alebo členských štátov či Švajčiarska, ktorých funkcie vyžadujú, aby s nimi boli oboznámené, a môžu byť použité len na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

Článok 6

Správne opatrenia a sankcie

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie švajčiarskeho trestného práva, môžu agentúra alebo Komisia uložiť správne opatrenia a sankcie v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002, nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4) a s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (5).

Článok 7

Vymáhanie a presadzovanie

Vykonanie rozhodnutí agentúry a Komisie v rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia, ktoré ukladajú peňažnú povinnosť iným subjektom ako štátom, sa zabezpečuje vo Švajčiarsku.

Doložku na vykonanie rozhodnutia vystavuje po preverení pravosti príkazu bez nutnosti ďalšej kontroly orgán určený švajčiarskou vládou, ktorý upovedomí agentúru a Komisiu. Zabezpečenie vykonania rozhodnutia sa uskutočňuje podľa švajčiarskych predpisov a postupov. Právoplatnosť rozhodnutia o príkaze na vykonanie podlieha kontrole Súdneho dvora Európskej únie.

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie vydané na základe rozhodcovskej doložky nadobúdajú vykonávaciu platnosť za rovnakých podmienok.


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(3)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(4)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.