30.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 202/12


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 167/2014

z 25. septembra 2014,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP [2015/1235]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/503/EÚ z 11. októbra 2013, ktorým sa uznávajú určité územia Únie za územia bez výskytu varoázy včiel a ktorým sa zriaďujú ďalšie záruky vyžadované vo vnútornom obchode Únie a pri dovozoch v záujme ochrany ich štatútu bez výskytu varoázy (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o veterinárnych záležitostiach. Právne predpisy o veterinárnych záležitostiach sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Príloha I k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V kapitole I časti 7.2 prílohy I k Dohode o EHP sa za bod 58 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 233/2012] vkladá tento bod:

„59.

32013 D 0503: vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/503/EÚ z 11. októbra 2013, ktorým sa uznávajú určité územia Únie za územia bez výskytu varoázy včiel a ktorým sa zriaďujú ďalšie záruky vyžadované vo vnútornom obchode Únie a pri dovozoch v záujme ochrany ich štatútu bez výskytu varoázy (Ú. v. EÚ L 273, 15.10.2013, s. 38).“

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia 2013/503/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. septembra 2014 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. septembra 2014

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Kurt JÄGER


(1)  Ú. v. EÚ L 273, 15.10.2013, s. 38.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.