30.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/49


DOHODA

medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz

EURÓPSKA ÚNIA ( ďalej len „Únia“)

a

AZERBAJDŽANSKÁ REPUBLIKA

(ďalej len „zmluvné strany“)

SO ŽELANÍM napomáhať vzájomným kontaktom medzi ľuďmi, ako nevyhnutnej podmienke pre stabilný rozvoj hospodárskych, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a iných väzieb, prostredníctvom zjednodušenia postupu pri udeľovaní víz na základe reciprocity občanom Únie a Azerbajdžanskej republiky,

BERÚC DO ÚVAHY Dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na strane druhej, ako aj rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom, ktoré sa začali v roku 2010,

SO ZRETEĽOM NA spoločné vyhlásenie prijaté na samite Východného partnerstva, ktorý sa uskutočnil v Prahe 7. mája 2009, a v ktorom bola vyhlásená politická podpora liberalizácií vízového režimu v bezpečnom prostredí,

UZNÁVAJÚC, že zjednodušenie vízového režimu by nemalo viesť k nelegálnej migrácii, a venujúc osobitnú pozornosť bezpečnosti a readmisii,

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Protokol o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktoré tvoria prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo a Írsko,

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Dánska pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Účel a rozsah uplatňovania

Cieľom tejto dohody je na základe reciprocity zjednodušiť postup pri udeľovaní víz občanom Únie a Azerbajdžanskej republiky na účely pobytu v trvaní najviac 90 dní počas doby 180 dní.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

1.   Zjednodušený postup udeľovania víz stanovený v tejto dohode platí pre občanov Únie a Azerbajdžanskej republiky len v tom prípade, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa právnych predpisov Azerbajdžanskej republiky, Únie alebo členských štátov alebo podľa tejto dohody alebo iných medzinárodných dohôd.

2.   Na otázky, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia tejto dohody, napríklad zamietnutie udelenia víza, uznávanie cestovných dokladov, preukazovanie dostatočných prostriedkov na pokrytie životných nákladov, odmietnutie vstupu alebo opatrenia súvisiace s vyhostením, sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov alebo Únie.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie, okrem Dánskeho kráľovstva, Írskej republiky a Spojeného kráľovstva;

b)

„občan Únie“ je štátny príslušník členského štátu, ktorý je vymedzený v písm. a);

c)

„občan Azerbajdžanskej republiky“ je každá osoba, ktorá má v súlade s platnými predpismi štátnu príslušnosť Azerbajdžanskej republiky;

d)

„vízum“ je povolenie vydané členským štátom alebo Azerbajdžanskou republikou na tranzit cez územie členských štátov alebo Azerbajdžanskej republiky alebo na plánovaný pobyt na území členských štátov alebo Azerbajdžanskej republiky v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia;

e)

„osoba s riadnym pobytom“ je:

v prípade Azerbajdžanskej republiky, občan Únie, ktorý získal dočasné alebo trvalé povolenie na pobyt na obdobie viac ako 90 dní na území Azerbajdžanskej republiky,

v prípade Únie, občan Azerbajdžanskej republiky oprávnený na základe predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych predpisov na pobyt na území členského štátu v trvaní viac ako 90 dní.

Článok 4

Písomné dokumenty potvrdzujúce účel cesty

1.   Na preukázanie účelu cesty na územie druhej zmluvnej strany sú pre nasledujúce kategórie občanov Únie a Azerbajdžanskej republiky postačujúce tieto doklady:

a)

pre blízkych príbuzných – manželských partnerov, deti (vrátane adoptovaných), rodičov (vrátane opatrovníkov), starých rodičov a vnúčatá, ktorí navštevujú občanov Európskej únie s riadnym pobytom na území Azerbajdžanskej republiky alebo občanov Azerbajdžanskej republiky s riadnym pobytom v členských štátoch, alebo občanov Európskej únie s pobytom na území členských štátov, ktorých sú štátnymi príslušníkmi, alebo občanov Azerbajdžanskej republiky s pobytom na území Azerbajdžanskej republiky:

písomná žiadosť hostiteľskej osoby;

b)

bez toho, aby bol dotknutý článok 10, pre členov oficiálnych delegácií vrátane stálych členov takýchto delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Azerbajdžanskej republike, budú zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Azerbajdžanskej republiky alebo jedného z členských štátov:

list vydaný príslušným orgánom členského štátu alebo Azerbajdžanskej republiky alebo inštitúciou Európskej únie potvrdzujúci, že žiadateľ je členom tejto delegácie alebo stálym členom delegácie cestujúcim na územie druhej zmluvnej strany s cieľom zúčastniť sa na uvedených podujatiach, spolu s kópiou oficiálneho pozvania;

c)

pre podnikateľov a zástupcov podnikateľských organizácií:

písomná žiadosť od hostiteľskej právnickej osoby alebo spoločnosti, organizácie alebo úradu alebo pobočky takejto právnickej osoby alebo spoločnosti, štátnych alebo miestnych orgánov Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov alebo organizačných výborov obchodných a priemyselných výstav, konferencií a sympózií, ktoré sa konajú na území Azerbajdžanskej republiky alebo jedného z členských štátov, podpísaná príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

d)

pre vodičov medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, ktorí uskutočňujú svoju činnosť medzi územím Azerbajdžanskej republiky a členských štátov s vozidlami registrovanými v členských štátoch alebo v Azerbajdžanskej republike:

písomná žiadosť od vnútroštátneho združenia (zväzu) dopravcov Azerbajdžanskej republiky alebo vnútroštátnych združení dopravcov členských štátov vykonávajúcich medzinárodnú cestnú prepravu, s uvedením účelu, dĺžky a počtu ciest;

e)

pre žiakov, študentov, študentov postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúcich učiteľov, ktorí cestujú za účelom štúdia alebo vzdelávacích školení, vrátane ciest v rámci výmenných programov a iných školských aktivít:

písomná žiadosť alebo potvrdenie o zápise od hostiteľskej univerzity, akadémie, inštitútu, fakulty alebo školy alebo študentský preukaz alebo potvrdenie o zapísaných predmetoch;

f)

pre účastníkov vedeckých, akademických, kultúrnych alebo umeleckých činností vrátane univerzitných a iných výmenných programov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie o účasť na týchto aktivitách;

g)

pre novinárov a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov:

certifikát alebo iný doklad vydaný profesijnou organizáciou alebo zamestnávateľom žiadateľa, preukazujúci, že dotknutá osoba je kvalifikovaný novinár, a potvrdzujúci, že účelom cesty je výkon novinárskej práce alebo preukazujúci, že daná osoba je členom technického personálu, ktorý novinára pracovne sprevádza;

h)

pre účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie, príslušných orgánov, národných športových federácií členských štátov alebo Azerbajdžanskej republiky alebo národného olympijského výboru Azerbajdžanskej republiky alebo národných olympijských výborov členských štátov;

i)

pre účastníkov oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami:

písomná žiadosť vedúceho predstaviteľa správy/starostu týchto obcí a miest;

j)

pre osoby cestujúce zo zdravotných dôvodov a osoby, ktoré ich musia sprevádzať:

úradný doklad zdravotného zariadenia potvrdzujúci nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia v tomto zariadení, nevyhnutnosť sprevádzania a doklad o dostatočných finančných prostriedkoch na úhradu tohto lekárskeho ošetrenia;

k)

pre príslušníkov slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach organizovaných na území Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie potvrdzujúca, že príslušná osoba sa zúčastňuje na tomto podujatí;

l)

pre zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov:

písomná žiadosť vydaná hostiteľskou organizáciou, potvrdenie, že osoba zastupuje organizáciu občianskej spoločnosti a potvrdenie o zriadení danej organizácie z príslušného registra vydané štátnym orgánom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

m)

pre blízkych navštevujúcich pohrebné obrady:

úradný doklad potvrdzujúci úmrtie, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a zosnulým;

n)

pre návštevníkov vojenských a občianskych cintorínov:

úradný doklad potvrdzujúci existenciu a udržiavanie hrobu, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a pochovaným.

2.   Písomná žiadosť podľa odseku 1 tohto článku má obsahovať tieto údaje:

a)

v prípade pozvanej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, číslo cestovného dokladu, čas a účel cesty, počet vstupov a podľa potreby meno manželského partnera a detí spolucestujúcich s pozvanou osobou;

b)

v prípade pozývajúcej osoby: meno, priezvisko a adresu;

c)

v prípade pozývajúcej právnickej osoby, spoločnosti alebo organizácie: celý názov, adresu a:

meno a funkciu osoby, ktorá žiadosť podpísala, ak žiadosť vydala organizácia alebo orgán,

registračné číslo, ktoré sa vyžaduje podľa práva dotknutého členského štátu alebo podľa práva Azerbajdžanska, ak je pozývajúcou osobou právnická osoba alebo spoločnosť, alebo úrad, alebo pobočka takejto právnickej osoby alebo spoločnosti usadenej na území tohto členského štátu alebo Azerbajdžanskej republiky.

3.   Pre všetky kategórie osôb uvedené v odseku 1 tohto článku sa všetky kategórie víz udeľujú zjednodušeným postupom bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie odôvodnenie, pozvanie alebo potvrdenie účelu cesty podľa právnych predpisov zmluvných strán.

Článok 5

Udeľovanie víz na viac vstupov

1.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov a Azerbajdžanskej republiky vydávajú viacnásobné víza platné až päť rokov pre tieto kategórie občanov:

a)

manželských partnerov, deti (vrátane adoptovaných) vo veku do 21 rokov alebo závislé, rodičov (vrátane opatrovníkov), ktorí navštevujú občanov Európskej únie s riadnym pobytom na území Azerbajdžanskej republiky alebo občanov Azerbajdžanskej republiky s riadnym pobytom v členských štátoch alebo občanov Európskej únie s pobytom na území členských štátov, ktorých sú štátnymi príslušníkmi, alebo občanov Azerbajdžanskej republiky s pobytom na území Azerbajdžanskej republiky:

b)

pre stálych členov oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Azerbajdžanskej republike, budú zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Azerbajdžanskej republiky alebo jedného z členských štátov:

Odchylne od prvej vety, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, platnosť viacnásobných vstupných víz sa obmedzí iba na toto obdobie, predovšetkým keď:

v prípade osôb uvedených v písmene a) obdobie platnosti povolenia na riadny pobyt pre občanov Azerbajdžanskej republiky s riadnym pobytom v jednom z členských štátov alebo pre občanov Únie s riadnym pobytom v Azerbajdžanskej republike, a

v prípade osôb uvedených v písm. b) obdobie, počas ktorého sú v postavení stáleho člena oficiálnej delegácie,

je kratšie ako päť rokov.

2.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov a Azerbajdžanskej republiky udeľujú vstupné víza na viac vstupov platné jeden rok nasledujúcim kategóriám občanov, ktorým počas predchádzajúceho roku bolo udelené aspoň jedno vízum, ktoré využili v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte:

a)

študentom a študentom postgraduálneho štúdia, ktorí pravidelne cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacieho školenia, vrátane ciest v rámci výmenných programov;

b)

novinárom a technickému personálu pracovne sprevádzajúcim novinárov;

c)

účastníkom oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami;

d)

vodičom medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, ktorí uskutočňujú svoju činnosť medzi územím Azerbajdžanskej republiky a členských štátov s vozidlami registrovanými v členských štátoch alebo v Azerbajdžanskej republike;

e)

osobám, ktoré cestujú pravidelne zo zdravotných dôvodov, a osobám, ktoré ich musia sprevádzať;

f)

príslušníkom slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach a ktorí pravidelne cestujú do Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov;

g)

zástupcom organizácií občianskej spoločnosti, ktorí pravidelne cestujú do Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov na vzdelávacie školenia, semináre, konferencie, a to aj v rámci výmenných pobytov;

h)

účastníkom vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít, vrátane univerzitných a iných výmenných programov, ktorí pravidelne cestujú do Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov;

i)

účastníkom medzinárodných športových podujatí a ich odbornému sprievodu;

j)

členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Azerbajdžanskej republike, budú zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Azerbajdžanskej republiky alebo jedného z členských štátov;

k)

podnikateľom a zástupcom obchodných organizácií, ktorí pravidelne cestujú do Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov.

Odchylne od prvej vety, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, platnosť víz na viac vstupov sa obmedzí iba na toto obdobie.

3.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov a Azerbajdžanskej republiky udeľujú vstupné víza na viac vstupov platné najmenej dva roky a najviac päť rokov kategóriám osôb uvedeným v odseku 2 tohto článku, ktorí počas predchádzajúcich dvoch rokov využili jednoročné víza na viac vstupov v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, pričom v takom prípade sa platnosť víz na viac vstupov obmedzí iba na toto obdobie.

4.   Celková dĺžka pobytu osôb uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku na území členských štátov alebo Azerbajdžanskej republiky neprekročí 90 dní počas doby 180 dní.

Článok 6

Poplatky za spracovanie žiadostí o víza

1.   Poplatok za spracovanie žiadosti o vízum je 35 EUR.

Uvedená suma sa môže upraviť v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, od poplatkov za spracovanie žiadosti o vízum sú oslobodené tieto kategórie osôb:

a)

blízki príbuzní – manželskí partneri, deti (vrátane adoptovaných), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá občanov Európskej únie s riadnym pobytom na území Azerbajdžanskej republiky alebo občania Azerbajdžanskej republiky s riadnym pobytom na území členských štátov alebo občania EÚ s pobytom na území členských štátov, ktorých sú štátnymi príslušníkmi, alebo občania Azerbajdžanskej republiky s pobytom na území Azerbajdžanu;

b)

členovia oficiálnych delegácií vrátane stálych členov takýchto delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Európskej únii alebo Azerbajdžanskej republike, budú zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Azerbajdžanskej republiky alebo jedného z členských štátov;

c)

žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, vrátane ciest v rámci výmenných programov a iných školských aktivít;

d)

osoby so zdravotným postihnutím a v prípade potreby ich sprievod;

e)

účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;

f)

účastníci vedeckých, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

g)

osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého lekárskeho ošetrenia, ako aj osoba, ktorá pacienta sprevádza, alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného;

h)

zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov:

i)

dôchodcovia;

j)

deti vo veku do 12 rokov;

k)

novinári a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov.

3.   Ak členský štát alebo Azerbajdžanská republika pri udeľovaní víz spolupracuje s externým poskytovateľom služieb, tento externý poskytovateľ služieb si môže účtovať poplatok za služby. Tento poplatok musí byť primeraný nákladom, ktoré externému poskytovateľovi služieb vznikli pri plnení jeho úloh, a nemôže prekročiť sumu 30 EUR. Členský štát a Azerbajdžanská republika zachovajú možnosť, aby všetci žiadatelia mohli podávať svoje žiadosti priamo na ich konzuláte.

Pokiaľ ide o Úniu, externý poskytovateľ služieb vykonáva svoju činnosť v súlade s vízovým kódexom a plne dodržiava právne predpisy Azerbajdžanskej republiky.

Pokiaľ ide o Azerbajdžanskú republiku, externý poskytovateľ služieb vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi Azerbajdžanskej republiky a členských štátov EÚ.

Článok 7

Lehota na spracovanie žiadostí o víza

1.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov a Azerbajdžanskej republiky rozhodnú o žiadosti o vydanie víza do 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti a dokladov potrebných pre vydanie víza.

2.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v individuálnych prípadoch predĺžiť až na 30 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti.

3.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v naliehavých prípadoch skrátiť na dva pracovné dni alebo menej.

Ak sa vyžaduje podanie žiadostí na osobnom stretnutí, takéto stretnutie sa uskutoční spravidla do dvoch týždňov odo dňa, kedy bolo o takúto schôdzku požiadané. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, externý poskytovateľ služieb zabezpečí, že žiadosť o vízum môže byť v zásade podaná bez zbytočných prieťahov.

V odôvodnených a naliehavých prípadoch môže konzulárny úrad žiadateľom umožniť podanie žiadosti buď bez stretnutia alebo sa stretnutie uskutoční bezodkladne.

Článok 8

Odchod v prípade straty alebo odcudzenia dokladov

Občania Európskej únie a Azerbajdžanskej republiky, ktorí stratili doklady totožnosti alebo ktorým boli počas pobytu na území Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov odcudzené, môžu opustiť územie Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov bez víza alebo iného povolenia na základe platných dokladov totožnosti oprávňujúcich prekročenie hraníc vydaných diplomatickou misiou alebo konzulárnym úradom členských štátov alebo Azerbajdžanskej republiky.

Článok 9

Predĺženie platnosti víza vo výnimočných prípadoch

Občanom Európskej únie a Azerbajdžanskej republiky, ktorí nemôžu opustiť územie Azerbajdžanskej republiky alebo územie členských štátov v lehote stanovenej vo víze z dôvodu force majeure, sa platnosť víza a/alebo v ňom stanovená dĺžka pobytu bezplatne predĺži v súlade s právnymi predpismi platnými v Azerbajdžanskej republike alebo v hostiteľskom štáte o čas, ktorý je potrebný na ich návrat do štátu trvalého pobytu.

Článok 10

Diplomatické pasy

1.   Občania Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov, môžu vstúpiť na územie Azerbajdžanskej republiky alebo členských štátov, opustiť ho alebo ním prechádzať bez víz.

2.   Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu zdržiavať na území Azerbajdžanskej republiky alebo na územiach členských štátov bez víz najviac 90 dní počas obdobia 180 dní.

Článok 11

Územná platnosť víz

Občania Azerbajdžanskej republiky a Európskej únie sú oprávnení cestovať na území členských štátov a Azerbajdžanskej republiky za rovnakých podmienok ako občania Európskej únie a Azerbajdžanskej republiky v súlade s vnútroštátnymi predpismi o národnej bezpečnosti Azerbajdžanskej republiky a členských štátov, ako aj s predpismi EÚ o vízach s obmedzenou územnou platnosťou.

Článok 12

Spoločný výbor pre správu dohody

1.   Zmluvné strany vytvoria spoločný výbor odborníkov (ďalej len „výbor“) zložený zo zástupcov Únie a Azerbajdžanskej republiky. Únia bude zastúpená Európskou komisiou, ktorej budú pomáhať odborníci z členských štátov.

2.   Výbor plní najmä tieto úlohy:

a)

monitoruje uplatňovanie tejto dohody;

b)

navrhuje zmeny alebo dodatky k tejto dohode;

c)

urovnáva spory vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania ustanovení tejto dohody.

3.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán, najmenej však raz za rok.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Vzťah tejto dohody k dvojstranným dohodám medzi členskými štátmi a Azerbajdžanskou republikou

Táto dohoda má odo dňa nadobudnutia platnosti prednosť pred ustanoveniami akýchkoľvek bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd alebo dojednaní uzatvorených medzi jednotlivými členskými štátmi a Azerbajdžanskou republikou, pokiaľ ustanovenia týchto dohôd alebo dojednaní upravujú otázky, ktoré sú predmetom tejto dohody.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi a dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie uvedených postupov.

2.   Odchylne od ustanovení odseku 1 tohto článku platí, že táto dohoda nadobudne platnosť v deň nadobudnutia platnosti dohody medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o readmisii, ak tento deň nastane po dni stanovenom v odseku 1 tohto článku.

3.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nebude vypovedaná v súlade s odsekom 6 tohto článku.

4.   Túto dohodu je možné zmeniť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny nadobudnú platnosť po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov nevyhnutných na tento účel.

5.   Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo sčasti pozastaviť vykonávanie tejto dohody z dôvodu verejného poriadku, ochrany národnej bezpečnosti alebo ochrany verejného zdravia. Rozhodnutie o pozastavení uplatňovania dohody sa oznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho platnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila uplatňovanie tejto dohody, bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu hneď, ako dôvody na pozastavenie pominú.

6.   Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu na základe písomného oznámenia adresovaného druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí 90 dní odo dňa takéhoto oznámenia.

Vo Vilniuse dvadsiateho deviateho novembra dvetisíctrinásť v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a azerbajdžanskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Avropa İttifaqı adından

Image

За Азербайджанската република

Por la República de Azerbaiyán

Za Ázerbájdžánskou republiku

For Republikken Aserbajdsjan

Für die Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία χου Αζερμπαϊτζάν

For the Republic of Azerbaijan

Pour la République d'Azerbaïdjan

Za Republiku Azerbajdžan

Per la Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžanas Republikas vārdā –

Azerbaidžano Respublikos vardu

Az Azerbajdzsán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Azerbajģan

Voor de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Republiki Azerbejdżanu

Pela República do Azerbaijāo

Pentru Republica Azerbaidjan

Za Azerbajdžanskú republiku

Za Azerbajdžansko republiko

Azerbaidžanin tasavallan puolesta

För Republiken Azerbajdzjan

Image

Image


PROTOKOL

k dohode o členských štátoch, ktoré neuplatňujú schengenské acquis v plnom rozsahu

Členské štáty, ktoré sú viazané schengenským acquis, ale ešte neudeľujú schengenské víza, pričom čakajú na príslušné rozhodnutie Rady v tomto smere, udeľujú vnútroštátne víza, ktorých platnosť sa obmedzuje na ich vlastné územie.

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 582/2008/ES zo 17. júna 2008, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannom uznávaní niektorých dokladov Bulharskom, Cyprom a Rumunskom za rovnocenné s ich národnými vízami na účely tranzitu cez ich územia (1) boli prijaté harmonizované opatrenia s cieľom zjednodušiť tranzit držiteľov schengenských víz a schengenských povolení na pobyt cez územie členských štátov, ktoré zatiaľ neuplatňujú schengenské acquis v plnom rozsahu.


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 20.6.2008, s. 30.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

k článku 10 dohody o diplomatických pasoch

Únia alebo Azerbajdžanská republika môžu v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 5 čiastočne pozastaviť uplatňovanie dohody, a to najmä jej článku 10, ak uplatňovanie tohto článku druhá zmluvná strana zneužíva alebo ak jeho uplatňovanie predstavuje hrozbu verejnej bezpečnosti.

V prípade pozastavenia uplatňovania článku 10 obe zmluvné strany začnú v rámci spoločného výboru zriadeného dohodou konzultácie s cieľom vyriešiť problémy, ktoré viedli k pozastaveniu.

Obe zmluvné strany sa ako vec prvoradého významu zaväzujú zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti diplomatických pasov, a to najmä včlenením biometrických identifikátorov. Pokiaľ ide o Úniu, táto bezpečnosť bude zaistená v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (1).


(1)  Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

týkajúce sa Dánska

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na postupy udeľovania víz diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi Dánskeho kráľovstva.

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby príslušné orgány Dánska a Azerbajdžanskej republiky bezodkladne uzatvorili bilaterálnu dohodu o zjednodušení postupu pri vydávaní krátkodobých víz za podobných podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode medzi Európskym spoločenstvom a Azerbajdžanskou republikou.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Írska

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Spojeného kráľovstva a Írska.

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby orgány Spojeného kráľovstva, Írska a Azerbajdžanskej republiky uzatvorili bilaterálne dohody o zjednodušení postupu pri vydávaní víz.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

týkajúce sa Islandu, Nórska, Švajčiarska a Lichtenštajnska

Zmluvné strany berú na vedomie úzke vzťahy medzi Európskou úniou a Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom a Švajčiarskom, najmä na základe dohôd z 18. mája 1999 a 26. októbra 2004 týkajúcich sa pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis.

Z tohto dôvodu je žiaduce, aby príslušné orgány Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, ako aj Azerbajdžanskej republiky bezodkladne uzatvorili bilaterálnu dohodu o zjednodušení postupu pri vydávaní krátkodobých víz za podobných podmienok, aké boli dohodnuté v tejto dohode medzi Európskym spoločenstvom a Azerbajdžanskou republikou.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

o spolupráci v oblasti cestovných dokladov

Zmluvné strany sa dohodli, že spoločný výbor zriadený podľa článku 12 dohody by mal v rámci monitorovania vykonávania tejto dohody posúdiť vplyv, ktorý má úroveň bezpečnosti príslušných cestovných dokladov na fungovanie tejto dohody. Na tento účel sa zmluvné strany dohodli, že si budú pravidelne vymieňať informácie o opatreniach, ktoré prijali, aby sa vyhli zvýšeniu množstva cestovných dokladov, a rozvíjať technické aspekty bezpečnosti cestovných dokladov, ako aj že si budú pravidelne vymieňať informácie o procese personalizácie vydávania cestových dokladov.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

o služobných pasoch

Zmluvné strany berúc do úvahy rámec týchto rokovaní opätovne potvrdzujú, že táto dohoda nemá vplyv na možnosť jednotlivých členských štátov a Azerbajdžanskej republiky uzatvoriť bilaterálne dohody stanovujúce oslobodenie od vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov.