31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/63


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 97/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 81/2013 z 29. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1051/2011, pokiaľ ide o súbory mikroúdajov na zasielanie údajov (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha XXI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 7ca [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1051/2011] prílohy XXI k Dohode o EHP sa dopĺňa:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32013 R 0081: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 81/2013 z 29. januára 2013 (Ú. v. EÚ L 28, 30.1.2013, s. 1).“

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 81/2013 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 28, 30.1.2013, s. 1.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.