31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/22


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 66/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2012/14/EÚ z 8. mája 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť metyl(nonyl)ketón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Smernica Komisie 2012/15/EÚ z 8. mája 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť výťažok z rastliny Azadirachta indica ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Smernica Komisie 2012/16/EÚ z 10. mája 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kyselinu chlorovodíkovú ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Smernica Komisie 2012/20/EÚ zo 6. júla 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť flufenoxurón ako aktívnu látku pre výrobky typu 8 do prílohy I k uvedenej smernici (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Smernica Komisie 2012/22/EÚ z 22. augusta 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť didecyl-dimetyl-amónium-karbonát ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici (5), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Rozhodnutie Komisie 2012/254/EÚ z 10. mája 2012 o nezaradení dichlórvosu pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (6), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Rozhodnutie Komisie 2012/257/EÚ z 11. mája 2012 o nezaradení látky naled pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA ani IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (7), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(8)

Rozhodnutie Komisie 2012/483/EÚ z 20. augusta 2012, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie niektorých látok, ktoré sa majú preskúmať v rámci štrnásťročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (8), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(9)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XV prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 12n (smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES) sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32012 L 0014: smernica Komisie 2012/14/EÚ z 8. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 36),

32012 L 0015: smernica Komisie 2012/15/EÚ z 8. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 39),

32012 L 0016: smernica Komisie 2012/16/EÚ z 10. mája 2012 (Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2012, s. 36),

32012 L 0020: smernica Komisie 2012/20/EÚ zo 6. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 25),

32012 L 0022: smernica Komisie 2012/22/EÚ z 22. augusta 2012 (Ú. v. EÚ L 227, 23.8.2012, s. 7).“

2.

Za bod 12zzi [nariadenie Komisie (EÚ) č. 493/2012] sa vkladajú tieto body:

„12zzj.

32012 D 0254: rozhodnutie Komisie 2012/254/EÚ z 10. mája 2012 o nezaradení dichlórvosu pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA alebo IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 125, 12.5.2012, s. 53).

12zzk.

32012 D 0257: rozhodnutie Komisie 2012/257/EÚ z 11. mája 2012 o nezaradení látky naled pre výrobky typu 18 do prílohy I, IA ani IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 126, 15.5.2012, s. 12).

12zzl.

32012 D 0483: rozhodnutie Komisie 2012/483/EÚ z 20. augusta 2012, ktorým sa stanovuje nový termín na predkladanie dokumentácie niektorých látok, ktoré sa majú preskúmať v rámci štrnásťročného pracovného programu podľa článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES, (Ú. v. EÚ L 226, 22.8.2012, s. 6).“

Článok 2

Znenie smerníc 2012/14/EÚ, 2012/15/EÚ, 2012/16/EÚ, 2012/20/EÚ, 2012/22/EÚ a rozhodnutí 2012/254/EÚ, 2012/257/EÚ a 2012/483/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (9).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 36.

(2)  Ú. v. EÚ L 123, 9.5.2012, s. 39.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2012, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 177, 7.7.2012, s. 25.

(5)  Ú. v. EÚ L 227, 23.8.2012, s. 7.

(6)  Ú. v. EÚ L 125, 12.5.2012, s. 53.

(7)  Ú. v. EÚ L 126, 15.5.2012, s. 12.

(8)  Ú. v. EÚ L 226, 22.8.2012, s. 6.

(9)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.