31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/19


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 64/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 788/2012 z 31. augusta 2012 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2013, 2014 a 2015 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (1) sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 788/2012 zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2011 (2) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy týkajúce sa potravín sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(4)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Text bodu 68 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1274/2011] sa vypúšťa.

2.

Za bod 73 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012] sa vkladá tento bod:

„74.

32012 R 0788: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 788/2012 z 31. augusta 2012 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Únie na roky 2013, 2014 a 2015 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (Ú. v. EÚ L 235, 1.9.2012, s. 8).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

V článku 1 sa dopĺňa toto:

‚Island môže v rokoch 2013, 2014 a 2015 aj naďalej odoberať vzorky z rovnakých 61 pesticídov, ktoré boli monitorované v potravinách na jeho trhu v roku 2012, a podrobovať ich analýze.‘

b)

V bode 5 prílohy II sa dopĺňa toto:

‚IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)‘ “

Článok 2

Znenie vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 788/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli vykonané všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 235, 1.9.2012, s. 8.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 8.12.2011, s. 24.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.