31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 291/16


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 63/2013

z 3. mája 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1047/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012 z 8. novembra 2012 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1049/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycitolového sirupu v niekoľkých kategóriách potravín (3), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(4)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1050/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o polyglycitolový sirup (4), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(5)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1056/2012 z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 o potravinárskych enzýmoch, pokiaľ ide o prechodné opatrenia (5), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(6)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1057/2012 z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie dimetylpolysiloxánu (E 900) ako protipeniaceho činidla vo výživových doplnkoch (6), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(7)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1058/2012 z 12. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty obsahu aflatoxínov v sušených figách (7), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(8)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1147/2012 zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie včelieho vosku (E 901), karnaubského vosku (E 903), šelaku (E 904) a mikrokryštalického vosku (E 905) na určitom ovocí (8), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(9)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1148/2012 zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie oxidu siričitého – siričitanov (E 220-228) a 1,2-propándiolalginátu (E 405) v nápojoch vyrábaných z kvaseného hroznového muštu (9), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(10)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1149/2012 zo 4. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie extraktov z rozmarínu (E 392) v náplniach do plnených sušených cestovín (10), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(11)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1183/2012 z 30. novembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a upravuje nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (11), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(12)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o potravinách. Právne predpisy týkajúce sa potravín sa neuplatňujú na Lichtenštajnsko, pokým platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami zahŕňa aj Lichtenštajnsko, ako je uvedené v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(13)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Kapitola XII prílohy II k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bode 54zzzt [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 1047: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1047/2012 z 8. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 36).“

2.

V bode 54zzzz [nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 1058: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1058/2012 z 12. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 14).“

3.

V bode 54zzzzq [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 1056: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1056/2012 z 12. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 9).“

4.

V bode 54zzzzr [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008] sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32012 R 1049: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1049/2012 z 8. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 41),

32012 R 1057: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1057/2012 z 12. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 11),

32012 R 1147: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1147/2012 zo 4. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 34),

32012 R 1148: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1148/2012 zo 4. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 37),

32012 R 1149: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1149/2012 zo 4. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 40).“

5.

V bode 55 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011] sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32012 R 1183: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1183/2012 z 30. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 338, 12.12.2012, s. 11).“

6.

V bode 69 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32012 R 1050: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1050/2012 z 8. novembra 2012 (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 45).“

7.

Za bod 72 [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 489/2012] sa vkladá tento bod:

„73.

32012 R 1048: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1048/2012 z 8. novembra 2012 o povolení zdravotného tvrdenia o potravinách, ktoré odkazuje na zníženie rizika ochorenia (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 38).“

Článok 2

Znenie nariadení (EÚ) č. 1047/2012, (EÚ) č. 1048/2012, (EÚ) č. 1049/2012, (EÚ) č. 1050/2012, (EÚ) č. 1056/2012, (EÚ) č. 1057/2012, (EÚ) č. 1058/2012, (EÚ) č. 1147/2012, (EÚ) č. 1148/2012, (EÚ) č. 1149/2012 a (EÚ) č. 1183/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 4. mája 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (12).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. mája 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 36.

(2)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 38.

(3)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 41.

(4)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s. 45.

(5)  Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 9.

(6)  Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 11.

(7)  Ú. v. EÚ L 313, 13.11.2012, s. 14.

(8)  Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 34.

(9)  Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 37.

(10)  Ú. v. EÚ L 333, 5.12.2012, s. 40.

(11)  Ú. v. EÚ L 338, 12.12.2012, s. 11.

(12)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.