30.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/23


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 18/2013

z 1. februára 2013,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) a protokol 37 k Dohode o EHP obsahujúci zoznam uvedený v článku 101

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 98 a 101,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2010/C 326/07 z 2. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európske multilaterálne fórum o elektronickej fakturácii (e-fakturácii) (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

V záujme riadneho fungovania Dohody o EHP je potrebné rozšíriť protokol 37 k Dohode o EHP tak, aby zahŕňal Európske multilaterálne fórum o elektronickej fakturácii (e-fakturácii) zriadené rozhodnutím Komisie 2010/C 326/07, a zmeniť a doplniť prílohu IX k Dohode o EHP s cieľom vymedziť postup zapojenia sa do tohto fóra.

(3)

Príloha IX a protokol 37 k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 31ec (rozhodnutie Komisie 2010/578/EÚ) prílohy IX k Dohode o EHP sa vkladá tento text:

„31ed.

32010 D 1203(02): rozhodnutie Komisie 2010/C 326/07 z 2. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európske multilaterálne fórum o elektronickej fakturácii (e-fakturácii) (Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 13).

Podrobné podmienky zapojenia sa štátov EZVO v súlade s článkom 101 dohody:

Každý štát EZVO môže vymenovať osobu, ktorá sa bude ako pozorovateľ zúčastňovať na zasadnutiach Európskeho multilaterálneho fóra o elektronickej fakturácii (e-fakturácii).“

Článok 2

Do protokolu 37 (obsahujúceho zoznam stanovený v článku 101) k Dohode o EHP sa vkladá tento bod:

„38.

Európske multilaterálne fórum o elektronickej fakturácii (e-fakturácii) (rozhodnutie Komisie 2010/C 326/07).“

Článok 3

Znenie rozhodnutia Komisie 2010/C 326/07 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. februára 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 13.

(2)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.