30.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/20


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 15/2013

z 1. februára 2013,

ktorým sa mení príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 1244/2010 (1) sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 (2), pričom obe nariadenia sú začlenené do Dohody o EHP, v dôsledku čoho by sa v bode 2 prílohy VI mal uviesť odkaz na nariadenie (EÚ) č. 1244/2010.

(2)

Príloha VI k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 2 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009] prílohy VI k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32010 R 1244: nariadenie Komisie (EÚ) č. 1244/2010 z 9. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2010, s. 35).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 2. februára 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. februára 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2010, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.