30.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/17


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 12/2013

z 1. februára 2013,

ktorým sa mení príloha IV (Energetika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/877/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/74/ES (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacím rozhodnutím 2011/877/EÚ sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/74/ES (2) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť.

(3)

Príloha IV k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha IV k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

Za bod 24a (rozhodnutie Komisie 2008/952/ES) sa vkladá tento bod:

„24b.

32011 D 0877: vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/877/EÚ z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované referenčné hodnoty účinnosti samostatnej výroby elektriny a tepla pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/74/ES (Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 91).“

2.

Text bodu 29 (rozhodnutie Komisie 2007/74/ES) sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie vykonávacieho rozhodnutia 2011/877/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 2. februára 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. februára 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 91.

(2)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 183.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.