30.5.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 144/12


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 8/2013

z 1. februára 2013,

ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 221/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky klozantel (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 222/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu týkajúce sa látky triklabendazol (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Príloha II k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Do bodu 13 [nariadenie Komisie (EÚ) č. 37/2010] v kapitole XIII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

32012 R 0221: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 221/2012 zo 14. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 75, 15.3.2012, s. 7),

32012 R 0222: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 222/2012 zo 14. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 75, 15.3.2012, s. 10).“

Článok 2

Znenie vykonávacích nariadení (EÚ) č. 221/2012 a (EÚ) č. 222/2012 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 2. februára 2013 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 1. februára 2013

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 75, 15.3.2012, s. 7.

(2)  Ú. v. EÚ L 75, 15.3.2012, s. 10.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.