31.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 289/2


DOHODA

medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o zjednodušení vydávania víz

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“,

a

ARMÉNSKA REPUBLIKA, ďalej len „Arménsko“,

ďalej len „zmluvné strany“,

ŽELAJÚC SI rozvíjať medziľudské vzťahy ako dôležitú podmienku trvalého rozvoja hospodárskych, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a iných vzťahov zjednodušením vydávania víz občanom Arménska,

BERÚC DO ÚVAHY Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Arménskom na strane druhej, ako aj vôľu zmluvných strán uzatvoriť dohodu o pridružení medzi EÚ a Arménskom,

SO ZRETEĽOM NA spoločné vyhlásenia prijaté na samitoch Východného partnerstva, ktoré sa uskutočnili v Prahe 7. mája 2009 a vo Varšave 30. septembra 2011 a v ktorých bola vyhlásená politická podpora liberalizácií vízového režimu v bezpečnom prostredí,

OPÄTOVNE POTVRDZUJÚC svoj zámer prijímať postupné opatrenia vedúce k zavedeniu bezvízového režimu pre svojich občanov vo vhodnom čase, ak sa splnia podmienky dobre riadenej a bezpečnej mobility,

BERÚC DO ÚVAHY, že od 10. januára 2013 sú všetci občania Únie oslobodení od vízovej povinnosti pri cestách do Arménska, ktoré neprekračujú dĺžku 90 dní, alebo pri tranzite cez územie Arménska,

UZNÁVAJÚC, že v prípade, že by Arménsko opätovne zaviedlo pre občanov Únie alebo pre niektoré kategórie občanov Únie vízovú povinnosť, vzťahovali by sa na dotknutých občanov Únie na základe reciprocity automaticky rovnaké zjednodušenia, ako priznáva táto dohoda občanom Arménska,

BERÚC DO ÚVAHY, že vízová povinnosť môže byť opätovne zavedená len pre všetkých občanov Únie alebo pre niektoré kategórie občanov Únie,

UZNÁVAJÚC, že zjednodušenie vízového režimu by nemalo viesť k nelegálnej migrácii, a venujúc osobitnú pozornosť bezpečnosti a readmisii,

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Protokol o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktoré tvoria prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo a Írsko,

BERÚC DO ÚVAHY Protokol o postavení Dánska pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Účel a rozsah uplatňovania

1.   Účelom tejto dohody je zjednodušenie vydávania víz pre občanov Arménska na plánovaný pobyt, ktorý počas obdobia 180 dní neprekročí 90 dní.

2.   V prípade, že by Arménsko opätovne zaviedlo pre občanov Únie alebo pre niektoré kategórie občanov Únie vízovú povinnosť, vzťahovali by sa na dotknutých občanov Únie na základe reciprocity automaticky rovnaké zjednodušenia, ako priznáva táto dohoda občanom Arménska.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

1.   Zjednodušenia vydávania víz stanovené v tejto dohode platia pre občanov Arménska len v tom prípade, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa zákonov a iných právnych predpisov Únie alebo členských štátov, podľa tejto dohody alebo iných medzinárodných dohôd.

2.   Na problematiku, ktorá nie je upravená v ustanoveniach tejto dohody, napríklad zamietnutie vydania víza, uznávanie cestovných dokladov, preukazovanie primeraných prostriedkov na živobytie, odmietnutie vstupu alebo opatrenia súvisiace s vyhostením sa vzťahuje právny poriadok Arménska alebo členských štátov, alebo Únie.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie, okrem Dánskeho kráľovstva, Írskej republiky a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska;

b)

„občan Únie“ je štátny príslušník členského štátu, ktorý je vymedzený v písmene a);

c)

„občan Arménska“ je každá osoba, ktorá má arménske občianstvo v súlade s právnymi predpismi Arménskej republiky;

d)

„vízum“ je povolenie vydané členským štátom na tranzit cez územie členských štátov alebo na plánovaný pobyt na území členských štátov v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia;

e)

„osoba s riadnym pobytom“ je občan Arménska, ktorý má na základe predpisov Únie alebo vnútroštátnych predpisov povolenie alebo oprávnenie na pobyt na území členského štátu v trvaní viac ako 90 dní.

Článok 4

Písomné dokumenty potvrdzujúce účel cesty

1.   Na preukázanie účelu cesty na územie druhej zmluvnej strany sú pre uvedené kategórie občanov Arménska postačujúce tieto doklady:

a)

pre blízkych príbuzných – manželských partnerov, deti (vrátane adoptovaných), rodičov (vrátane opatrovníkov), starých rodičov a vnúčatá, ktorí navštevujú občanov Arménska s riadnym pobytom na území členského štátu alebo občanov Únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú občanmi:

písomná žiadosť hostiteľskej osoby;

b)

pre členov oficiálnych delegácií vrátane stálych členov takýchto delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Arménsku zúčastňujú na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj udalostiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území niektorého členského štátu:

list vydaný príslušným orgánom Arménska potvrdzujúci, že žiadateľ je členom jeho delegácie, prípadne stálym členom jeho delegácie, a cestuje na územie druhej zmluvnej strany s cieľom zúčastniť sa na uvedených podujatiach, spolu s kópiou oficiálneho pozvania;

c)

pre žiakov, študentov, študentov postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúcich učiteľov, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, a to aj v rámci výmenných programov a iných školských činností:

písomná žiadosť alebo potvrdenie o zápise od hostiteľskej univerzity, fakulty alebo školy alebo študentský preukaz, alebo potvrdenie o zapísaných predmetoch;

d)

pre osoby cestujúce zo zdravotných dôvodov a osoby, ktoré ich musia sprevádzať:

úradný doklad zdravotníckeho zariadenia potvrdzujúci nevyhnutnosť lekárskeho ošetrenia v tomto zariadení a potrebu, aby bola osoba sprevádzaná a doklad o dostatočných finančných prostriedkoch na úhradu tohto lekárskeho ošetrenia;

e)

pre novinárov a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov:

certifikát alebo iný doklad vydaný profesijnou organizáciou alebo zamestnávateľom žiadateľa, preukazujúci, že dotknutá osoba je kvalifikovaný novinár, a potvrdzujúci, že účelom cesty je výkon novinárskej práce alebo preukazujúci, že daná osoba je členom technického personálu, ktorý novinára pracovne sprevádza;

f)

pre účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich profesionálny sprievod:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie, príslušných orgánov, národných športových federácií alebo národných olympijských výborov daného členského štátu;

g)

pre podnikateľov a zástupcov podnikateľských organizácií:

písomná žiadosť od hostiteľskej právnickej osoby alebo spoločnosti, organizácie alebo úradu alebo pobočky takejto právnickej osoby alebo spoločnosti, štátnych alebo miestnych orgánov členských štátov, alebo organizačných výborov obchodných a priemyselných výstav, konferencií a sympózií, ktoré sa konajú na území jedného z členských štátov, podpísaná príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

h)

pre príslušníkov slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie potvrdzujúca, že príslušná osoba sa zúčastňuje na tomto podujatí;

i)

pre zástupcov organizácií občianskej spoločnosti a osoby pozvané arménskymi komunitnými neziskovými organizáciami zaregistrovanými v členských štátoch, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov alebo celoarménskych a komunitných podporných programov:

písomná žiadosť vydaná hostiteľskou organizáciou, potvrdenie, že osoba zastupuje organizáciu občianskej spoločnosti alebo sa zúčastňuje na celoarménskych alebo komunitných podporných činnostiach, a potvrdenie o zriadení danej organizácie z príslušného registra vydané štátnym orgánom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

j)

pre účastníkov vedeckých, akademických, kultúrnych alebo umeleckých činností vrátane univerzitných a iných výmenných programov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie o účasť na týchto aktivitách;

k)

pre vodičov vozidiel registrovaných v Arménsku, ktorí poskytujú služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na území členských štátov:

písomná žiadosť národného združenia (zväzu) dopravcov Arménska poskytujúcich služby v oblasti medzinárodnej cestnej dopravy s uvedením účelu, trvania a frekvencie ciest;

l)

pre účastníkov oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami a inými obecnými subjektmi:

písomná žiadosť vedúceho úradu mesta či obce alebo starostu mesta či obce;

m)

pre návštevníkov vojenských a občianskych cintorínov:

úradný doklad potvrdzujúci existenciu a udržiavanie hrobu, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a pochovaným.

2.   Na účely tohto článku písomná žiadosť obsahuje tieto údaje:

a)

v prípade pozvanej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, číslo cestovného dokladu, čas a účel cesty, počet vstupov a podľa potreby meno manželského partnera a detí spolucestujúcich s pozvanou osobou;

b)

v prípade pozývajúcej osoby: meno, priezvisko a adresu;

c)

v prípade pozývajúcej právnickej osoby, spoločnosti alebo organizácie: celý názov, adresu a:

meno a funkciu osoby, ktorá žiadosť podpísala, ak žiadosť vydala organizácia alebo orgán,

registračné číslo, ktoré sa vyžaduje podľa práva dotknutého členského štátu, ak je pozývajúcou osobou právnická osoba alebo spoločnosť, alebo úrad, alebo pobočka takejto právnickej osoby alebo spoločnosti usadenej na území tohto členského štátu.

3.   Pre všetky kategórie osôb uvedené v odseku 1 tohto článku sa všetky kategórie víz vydávajú zjednodušeným postupom bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie odôvodnenie, pozvanie alebo potvrdenie účelu cesty podľa právnych predpisov zmluvných strán.

Článok 5

Vydávanie víz na viac vstupov

1.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov vydávajú víza na viac vstupov s platnosťou päť rokov týmto kategóriám osôb:

a)

manželským partnerom a deťom (vrátane adoptovaných) mladším ako 21 rokov alebo nezaopatreným deťom a rodičom (vrátane opatrovníkov), ktorí navštevujú občanov Arménska s legálnym pobytom na území členských štátov alebo občanov Únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú občanmi;

b)

členom národných a regionálnych vlád, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody, počas výkonu ich funkcie;

c)

stálym členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného Arménsku majú pravidelne zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných na území členských štátov medzivládnymi organizáciami.

Odchylne od uvedeného, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, platnosť víz na viac vstupov sa obmedzí iba na toto obdobie, predovšetkým ak:

v prípade osôb uvedených v písmene a) lehota platnosti povolenia na legálny pobyt občanov Arménska s riadnym pobytom v Únii,

funkčné obdobie v prípade osôb uvedených v písmene b),

v prípade osôb uvedených v písmene c) obdobie, počas ktorého sú v postavení stáleho člena oficiálnej delegácie,

je kratšie (kratšia) ako päť rokov.

2.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov vydávajú vstupné víza na viac vstupov platné jeden rok nasledujúcim kategóriám osôb, ktorým počas predchádzajúceho roku bolo vydané aspoň jedno vízum a ktoré využili v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte:

a)

členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Arménsku majú pravidelne zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj na podujatiach organizovaných na území členských štátov medzivládnymi organizáciami;

b)

zástupcom organizácií občianskej spoločnosti a osobám pozvaným arménskymi komunitnými neziskovými organizáciami zaregistrovanými v členských štátoch, ktorí cestujú do členských štátov na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov alebo celoarménskych a komunitných podporných programov;

c)

príslušníkom slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach a ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

d)

účastníkom vedeckých, kultúrnych alebo umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

e)

študentom a študentom postgraduálneho štúdia, ktorí pravidelne cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, a to aj v rámci výmenných programov;

f)

účastníkom oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami a inými obecnými subjektmi;

g)

osobám, ktoré musia cestovať pravidelne zo zdravotných dôvodov, a osobám, ktoré ich musia sprevádzať;

h)

novinárom a technickému personálu pracovne sprevádzajúcemu novinárov;

i)

podnikateľom a zástupcom obchodných organizácií, ktorí pravidelne cestujú do členských štátov;

j)

účastníkom medzinárodných športových podujatí a ich odbornému sprievodu;

k)

vodičom vozidiel registrovaných v Arménsku, ktorí poskytujú služby v oblasti medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy na území členských štátov.

Odchylne od prvej vety, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, platnosť víz na viac vstupov sa obmedzí iba na toto obdobie.

3.   Diplomatické misie a konzulárne miesta členských štátov vydávajú vstupné víza na viac vstupov platné najmenej dva roky a najviac päť rokov kategóriám osôb uvedeným v odseku 2 tohto článku, ktorí počas predchádzajúcich dvoch rokov využili jednoročné víza na viac vstupov v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, pričom v takom prípade sa platnosť víz na viac vstupov obmedzí iba na toto obdobie.

4.   Celková dĺžka pobytu osôb uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku na území členských štátov neprekročí 90 dní počas 180 dní.

Článok 6

Poplatky za spracovanie žiadostí o víza

1.   Poplatok za spracovanie žiadosti o vízum je 35 EUR.

Uvedená suma sa môže upraviť v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, od poplatkov za spracovanie žiadosti o vízum sú oslobodené tieto kategórie osôb:

a)

dôchodcovia;

b)

deti vo veku menej ako 12 rokov;

c)

členovia národných a regionálnych vlád a ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;

d)

osoby so zdravotným postihnutím a v prípade potreby ich sprievod;

e)

blízki príbuzní – manželský partner, deti (vrátane adoptovaných), rodičia (vrátane opatrovníkov), starí rodičia a vnúčatá –, ktorí navštevujú občanov Arménska s riadnym pobytom na území členského štátu alebo občanov Únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú občanmi;

f)

členovia oficiálnych delegácií vrátane stálych členov takýchto delegácií, ktorí sa na oficiálne pozvanie adresované Arménsku zúčastňujú na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, ako aj udalostiach organizovaných medzivládnymi organizáciami na území niektorého členského štátu;

g)

žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, a to aj v rámci výmenných programov a iných školských činností;

h)

novinári a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov;

i)

účastníci medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod;

j)

zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti a osoby pozvané arménskymi komunitnými neziskovými organizáciami zaregistrovanými v členských štátoch, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov alebo celoarménskych a komunitných podporných programov;

k)

účastníci vedeckých, akademických, kultúrnych alebo umeleckých činností vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

l)

osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého lekárskeho ošetrenia, ako aj osoby, ktoré ich sprevádzajú, alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného.

3.   Ak členský štát pri vydávaní víz spolupracuje s externým poskytovateľom služieb, tento externý poskytovateľ služieb si môže účtovať poplatok za služby. Tento poplatok bude primeraný nákladom, ktoré externému poskytovateľovi služieb vznikli pri plnení jeho úloh, a neprekročí sumu 30 EUR. Členský štát zachová možnosť, aby všetci žiadatelia mohli podávať svoje žiadosti priamo na konzuláte.

Pokiaľ ide o Úniu, externý poskytovateľ služieb vykonáva svoju činnosť v súlade s vízovým kódexom a plne dodržiava arménske právne predpisy.

Článok 7

Lehota na spracovanie žiadostí o víza

1.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov rozhodujú o vydaní víza do 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti a dokladov potrebných na vydanie víza.

2.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v individuálnych prípadoch predĺžiť až na 30 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti.

3.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v naliehavých prípadoch skrátiť na dva pracovné dni alebo menej.

4.   Ak sa vyžaduje podanie žiadostí na osobnom stretnutí, takéto stretnutie sa uskutoční spravidla do dvoch týždňov odo dňa, kedy bolo o takúto schôdzku požiadané. V odôvodnených a naliehavých prípadoch môže konzulárny úrad žiadateľom umožniť podanie žiadosti buď bez schôdzky, alebo sa schôdzka uskutoční bezodkladne.

Článok 8

Odchod v prípade straty alebo odcudzenia dokladov

Občania Únie a Arménska, ktorí stratili svoje doklady totožnosti alebo ktorým boli počas pobytu na území Arménska alebo členských štátov tieto doklady odcudzené, môžu opustiť územie Arménska alebo členských štátov bez víza alebo iného povolenia na základe platných dokladov totožnosti oprávňujúcich na prekročenie hraníc, ktoré vydali diplomatické misie alebo konzulárne úrady členských štátov alebo Arménska.

Článok 9

Predĺženie platnosti víza vo výnimočných prípadoch

Občanom Arménska, ktorí nemôžu opustiť územie členských štátov v lehote stanovenej vo víze z dôvodu force majeure alebo z humanitárnych dôvodov, sa platnosť víza predĺži bezplatne v súlade s právnymi predpismi platnými v hostiteľskom členskom štáte na obdobie potrebné na ich návrat do štátu ich trvalého pobytu.

Článok 10

Diplomatické pasy

1.   Občania Arménska, ktorí sú držiteľmi platných diplomatických pasov, môžu vstúpiť na územie členských štátov, opustiť ho alebo prejsť týmto územím bez víz.

2.   Osoby uvedené v odseku 1 tohto článku sa môžu zdržiavať na území členských štátov bez víz najviac 90 dní počas obdobia 180 dní.

Článok 11

Územná platnosť víz

S výhradou vnútroštátnych pravidiel a nariadení týkajúcich sa národnej bezpečnosti členských štátov a s výhradou pravidiel Únie týkajúcich sa víz s obmedzenou územnou platnosťou majú občania Arménska rovnaké právo cestovať po území členských štátov ako občania Únie.

Článok 12

Spoločný výbor pre správu dohody

1.   Zmluvné strany zriadia spoločný výbor odborníkov (ďalej len „výbor“) zložený zo zástupcov Európskej únie a Arménska. Únia bude zastúpená Európskou komisiou, ktorej budú pomáhať odborníci z členských štátov.

2.   Výbor plní najmä tieto úlohy:

a)

monitoruje uplatňovanie tejto dohody;

b)

navrhuje zmeny a doplnenia alebo dodatky k tejto dohode;

c)

urovnáva spory vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania ustanovení tejto dohody.

3.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán, najmenej však raz za rok.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Vzťah tejto dohody k dvojstranným dohodám medzi členskými štátmi a Arménskom

Táto dohoda má odo dňa nadobudnutia platnosti prednosť pred ustanoveniami dvojstranných alebo viacstranných dohôd alebo dojednaní uzavretých medzi jednotlivými členskými štátmi a Arménskom, pokiaľ ustanovenia týchto dohôd alebo dojednaní upravujú otázky, ktoré sú predmetom úpravy v tejto dohode.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi a dohoda nadobudne platnosť prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni, kedy si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie uvedených postupov.

2.   Odchylne od ustanovení odseku 1 tohto článku platí, že táto dohoda nadobudne platnosť v deň nadobudnutia platnosti dohody medzi Európskou úniou a Arménskom o readmisii, ak tento deň nastane po dni stanovenom v odseku 1 tohto článku.

3.   Táto dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu, pokiaľ nebude vypovedaná v súlade s odsekom 6 tohto článku.

4.   Túto dohodu je možné zmeniť a doplniť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov nevyhnutných na tento účel.

5.   Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo sčasti pozastaviť vykonávanie tejto dohody z dôvodu verejného poriadku, ochrany národnej bezpečnosti alebo ochrany verejného zdravia. Rozhodnutie o pozastavení vykonávania dohody sa oznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho platnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila uplatňovanie tejto dohody, bezodkladne informuje druhú zmluvnú stranu hneď, ako dôvody na pozastavenie pominú.

6.   Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu na základe písomného oznámenia adresovaného druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí 90 dní odo dňa takéhoto oznámenia.

V Bruseli sedemnásteho decembra dvetisícdvanásť v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a arménskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


PROTOKOL

k Dohode o členských štátoch, ktoré neuplatňujú schengenské acquis v plnom rozsahu

Členské štáty, ktoré sú viazané schengenským acquis, ale ešte nevydávajú schengenské víza, pričom čakajú na príslušné rozhodnutie Rady v tomto smere, udeľujú vnútroštátne víza, ktorých platnosť sa obmedzuje na ich vlastné územie.

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 582/2008/ES zo 17. júna 2008, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannom uznávaní niektorých dokladov Bulharskom, Cyprom a Rumunskom za rovnocenné s ich národnými vízami na účely tranzitu cez ich územia (1) boli prijaté harmonizované opatrenia s cieľom zjednodušiť tranzit držiteľov schengenských víz a schengenských povolení na pobyt cez územie členských štátov, ktoré zatiaľ neuplatňujú schengenské acquis v plnom rozsahu.


(1)  Ú. v. EÚ L 161, 20.6.2008, s. 30.


Spoločné Vyhlásenie k Článku 10 dohody o diplomatických pasoch

Únia alebo Arménsko môžu v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 5 čiastočne pozastaviť uplatňovanie dohody, a to najmä jej článku 10, ak uplatňovanie tohto článku druhá zmluvná strana zneužíva alebo ak jeho uplatňovanie predstavuje hrozbu verejnej bezpečnosti.

V prípade pozastavenia uplatňovania článku 10 obe zmluvné strany začnú v rámci spoločného výboru zriadeného dohodou konzultácie s cieľom vyriešiť problémy, ktoré viedli k pozastaveniu.

Obe zmluvné strany sa ako vec prvoradého významu zaväzujú zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti diplomatických pasov, a to najmä zapracovaním biometrických identifikátorov. Pokiaľ ide o Úniu, táto bezpečnosť bude zabezpečená v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi (1).


(1)  Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1.


Vyhlásenie Európskej únie o dokladoch, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou o krátkodobé víza

Európska únia zintenzívni úsilie a bude sa snažiť vypracovať pred nadobudnutím platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Arménskou republikou o zjednodušení vydávania víz zoznam minimálnych požiadaviek s cieľom zabezpečiť, aby sa arménskym žiadateľom poskytovali zrozumiteľné a jednotné informácie v súlade s článkom 47 ods. 1 písm. a) vízového kódexu a aby sa od nich vyžadovali v zásade rovnaké sprievodné doklady.

Vyššie uvedené informácie sa budú rozširovať širokej verejnosti (prostredníctvom informačných tabúľ konzulátov, letákov, webových stránok atď.).


Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Dánska

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na postupy vydávania víz diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi Dánskeho kráľovstva.

Za týchto okolností bude vhodné, aby orgány Dánska a Arménska bezodkladne uzatvorili dvojstrannú dohodu o zjednodušení vydávania krátkodobých víz obsahujúcu podobné podmienky, ako boli dohodnuté v dohode medzi Úniou a Arménskom.


Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Írska

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Spojeného kráľovstva a Írska.

Za týchto okolností bude vhodné, aby orgány Spojeného kráľovstva, Írska a Arménska uzatvorili dvojstranné dohody o zjednodušení vydávania víz.


Spoločné vyhlásenie týkajúce sa Islandu, Nórska, Švajčiarska a Lichtenštajnska

Zmluvné strany berú na vedomie úzke vzťahy medzi Úniou a Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom a Švajčiarskom, najmä na základe dohôd z 18. mája 1999 a 26. októbra 2004 týkajúcich sa pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis.

Za týchto okolností bude vhodné, aby orgány Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska a Arménska bezodkladne uzatvorili dvojstranné dohody o zjednodušení vydávania krátkodobých víz obsahujúcu podobné podmienky, ako boli dohodnuté v dohode medzi Úniou a Arménskom.


Spoločné vyhlásenie o spolupráci v oblasti cestovných dokladov

Zmluvné strany sa dohodli, že spoločný výbor zriadený podľa článku 12 dohody by mohol v rámci monitorovania vykonávania tejto dohody posúdiť vplyv, ktorý má úroveň bezpečnosti príslušných cestovných dokladov na fungovanie tejto dohody. Na tento účel sa zmluvné strany dohodli, že si budú pravidelne vymieňať informácie o opatreniach, ktoré prijali, aby sa vyhli zvýšeniu množstva cestovných dokladov, a rozvíjať technické aspekty bezpečnosti cestovných dokladov, ako aj že si budú pravidelne vymieňať informácie o procese personalizácie vydávania cestových dokladov.