21.3.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/4


Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

Podľa článku 3 ods. 2 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1) (ďalej len „dohoda“) z 19. októbra 2005, ktorá bola uzatvorená na základe rozhodnutia Rady 2006/325/ES (2), pri každom prijatí zmien a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (3) oznámi Dánsko Komisii svoje rozhodnutie, či implementuje obsah takýchto zmien a doplnení, alebo ho neimplementuje.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (4) bolo prijaté 12. decembra 2012.

V súlade s článkom 3 ods. 2 dohody Dánsko oznámilo Komisii listom z 20. decembra 2012 svoje rozhodnutie implementovať obsah nariadenia (EÚ) č. 1215/2012. To znamená, že ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 sa budú uplatňovať na vzťahy medzi Úniou a Dánskom.

V súlade s článkom 3 ods. 6 dohody oznámením Dánska vznikajú medzi Dánskom a Spoločenstvom vzájomné povinnosti. Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 tak predstavuje zmenu a doplnenie dohody a považuje sa za jej prílohu.

S odkazom na článok 3 ods. 3 a ods. 4 dohody sa implementácia nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 v Dánsku môže vykonať zmenou a doplnením platných právnych predpisov na základe rozhodnutia dánskeho parlamentu. V súlade s článkom 3 ods. 5 písm. b) dohody Dánsko oznámi Komisii dátum nadobudnutia účinnosti týchto vykonávacích legislatívnych opatrení.


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 62.

(2)  Ú. v. EÚ L 120, 5.5.2006, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1.