21.6.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 161/27


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 21/2012

z 10. februára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha X (Služby všeobecne) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha X k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 97/2011 z 30. septembra 2011 (1).

(2)

Rozhodnutie Komisie 2011/130/EÚ z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (2), sa má začleniť do dohody,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za bod 1b (rozhodnutie Komisie 2009/767/ES) prílohy X k dohode sa vkladá tento bod:

„1c.

32011 D 0130: rozhodnutie Komisie 2011/130/EÚ z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2011, s. 66).“

Článok 2

Znenie smernice 2011/130/EÚ v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. februára 2012 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. februára 2012

Za Spoločný výbor EHP

úradujúci predseda

Gianluca GRIPPA


(1)  Ú. v. EÚ L 318, 1.12.2011, s. 35.

(2)  Ú. v. EÚ L 53, 26.2.2011, s. 66.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.