7.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/59


Korigendum k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Západoafrickou hospodárskou a menovou úniou o niektorých aspektoch leteckých služieb podpísanej v Bruseli 30. novembra 2009

( Úradný vestník Európskej únie L 56 zo 6. marca 2010 )

Príloha IV, Časť B, názov:

namiesto:

„Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe 1, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody“,

má byť:

„Zoznam článkov v dohodách uvedených v časti A, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody“

Príloha V, Časť B, názov:

namiesto:

„Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe 1, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody“,

má byť:

„Zoznam článkov v dohodách uvedených v časti A, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody“

Príloha VII, Časť B, názov:

namiesto:

„Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe 1, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody“,

má byť:

„Zoznam článkov v dohodách uvedených v časti A, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody“

Príloha VIII, Časť B, názov:

namiesto:

„Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe 1, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody“,

má byť:

„Zoznam článkov v dohodách uvedených v časti A, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody“.