4.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 28/13


MENOVÁ DOHODA

medzi Európskou úniou a Vatikánskym mestským štátom

2010/C 28/05

EURÓPSKA ÚNIA, zastúpená Európskou komisiou a Taliansku republikou,

a

VATIKÁNSKY MESTSKÝ ŠTÁT, zastúpený Svätou stolicou v zmysle článku 3 Lateránskej zmluvy,

keďže:

(1)

Dňa 1. januára 1999 euro nahradilo menu každého členského štátu zúčastňujúceho sa na tretej etape hospodárskej a menovej únie, medzi ktorými je aj Taliansko, podľa nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998.

(2)

Taliansko a Vatikánsky mestský štát boli navzájom prepojené pred vznikom eura, a to bilaterálnymi dohodami o menových záležitostiach, a najmä dohodou Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano uzavretou 3. decembra 1991.

(3)

Vo vyhlásení č. 6, ktoré je pripojené k Záverečnému aktu k Zmluve o pristúpení, sa uvádza, že Spoločenstvo by malo napomôcť obnoviť rokovania o existujúcich opatreniach s Vatikánskym mestským štátom, ktoré možno budú potrebné v dôsledku zavedenia jednotnej meny.

(4)

Európske spoločenstvo, zastúpené Talianskou republikou v spojení s Komisiou a ECB, uzatvorilo 29. decembra 2000 menovú dohodu s Vatikánskym mestským štátom.

(5)

V súlade s touto menovou dohodou používa Vatikánsky mestský štát euro ako oficiálnu menu a eurobankovkám a eurominciam udeľuje štatút zákonného platidla. Mal by zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ týkajúce sa bankoviek a mincí denominovaných v eurách uplatňovali na jeho území, a to vrátane pravidiel týkajúcich sa ochrany pred falšovaním.

(6)

Táto dohoda neukladá ECB a národným centrálnym bankám žiadnu povinnosť zahrnúť finančné nástroje Vatikánskeho mestského štátu do zoznamu(-ov) cenných papierov oprávnených na operácie menovej politiky európskeho systému centrálnych bánk.

(7)

Mal by sa zriadiť spoločný výbor zložený zo zástupcov Vatikánskeho mestského štátu, Talianskej republiky, Komisie a ECB s cieľom preskúmať uplatňovanie tejto dohody, rozhodnúť o ročnom strope na vydávanie mincí, preskúmať primeranosť minimálneho podielu mincí, ktoré sa majú zaviesť do obehu v nominálnej hodnote, a preskúmať opatrenia prijaté Vatikánskym mestským štátom na vykonávanie príslušných právnych predpisov EÚ.

(8)

Na riešenie sporov, ktoré by mohli pri uplatňovaní dohody nastať, by mal byť súdnym orgánom Súdny dvor Európskej únie,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Vatikánsky mestský štát je oprávnený používať euro ako svoju oficiálnu menu v súlade s nariadeniami (ES) č. 1103/97 a (ES) č. 974/98. Vatikánsky mestský štát udeľuje bankovkám a minciam štatút zákonného platidla.

Článok 2

Vatikánsky mestský štát nevydá žiadne bankovky, mince ani peňažnú náhradu akéhokoľvek druhu, pokiaľ sa podmienky na takéto vydanie nedohodli s Európskou úniou. Podmienky na vydávanie euromincí od 1. januára 2010 sú ustanovené v týchto článkoch.

Článok 3

1.   Ročný strop (v hodnotovom vyjadrení) na vydanie euromincí Vatikánskym mestským štátom vypočíta Spoločný výbor zriadený na základe tejto dohody ako súčet:

pevnej časti, ktorej počiatočná hodnota je na rok 2010 stanovená na 2 300 000 EUR. Spoločný výbor môže každoročne upraviť pevnú časť s cieľom zohľadniť infláciu na základe inflácie HICP v Taliansku v roku n-1, ako aj možný významný vývoj ovplyvňujúci trh zberateľov euromincí,

pohyblivej časti, zodpovedajúcej priemernému objemu emisie mincí na obyvateľa Talianskej republiky za rok n-1, vynásobenému počtom obyvateľov Vatikánskeho mestského štátu.

2.   Vatikánsky mestský štát môže takisto vydávať osobitné pamätné mince a/alebo zberateľské mince v rokoch, keď je Svätá stolica neobsadená. Ak bude takáto osobitná emisia mincí znamenať celkovú emisiu nad strop ustanovený v odseku 1, hodnota takejto emisie sa zohľadní s využitím zostávajúcej časti stropu z predchádzajúceho roka a/alebo sa odpočíta zo stropu nasledujúceho roka.

Článok 4

1.   Euromince, ktoré vydáva Vatikánsky mestský štát, sú totožné s mincami, ktoré vydávajú členské štáty Európskej únie, ktoré prijali euro, pokiaľ ide o nominálnu hodnotu, štatút zákonného platidla, technické vlastnosti, umelecké črty na spoločnej strane a zdieľané umelecké črty na národnej strane.

2.   Vatikánsky mestský štát vopred oznámi návrhy vnútroštátnych strán svojich euromincí Komisii, ktorá skontroluje súlad s pravidlami EÚ.

Článok 5

1.   Euromince, ktoré vydáva Vatikánsky mestský štát, razí mincovňa podnik Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Talianskej republiky.

2.   Odchylne od odseku 1 môže na základe dohovoru so Spoločným výborom pre Vatikánsky mestský štát raziť mince iná mincovňa EÚ raziaca euromince ako mincovňa uvedená v odseku 1.

Článok 6

1.   Objem euromincí vydaných Vatikánskym mestským štátom sa pridáva k objemu mincí vydaných Talianskom na účely schválenia celkového objemu emisie uvedeného členského štátu Európskou centrálnou bankou v súlade s článkom 128 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.   Najneskôr 1. septembra každého roku Vatikánsky mestský štát oznamuje Talianskej republike objem a nominálnu hodnotu euromincí, ktoré plánuje vydať počas nasledujúceho roka. Takisto oznamuje Komisii plánované podmienky emisie týchto mincí.

3.   Vatikánsky mestský štát oznámi informácie uvedené v odseku 2 na rok 2010 pri podpisovaní tejto dohody.

4.   Bez toho, aby bola dotknutá emisia zberateľských mincí, uvádza Vatikánsky mestský štát do obehu v nominálnej hodnote aspoň 51 % euromincí vydaných každý rok. Spoločný výbor preskúma každých päť rokov vhodnosť minimálneho podielu euromincí, ktoré má uviesť do obehu, a môže rozhodnúť o jeho zvýšení.

Článok 7

1.   Vatikánsky mestský štát môže vydávať zberateľské euromince. Zahŕňajú sa do ročného stropu uvedeného v článku 3. Emisia zberateľských euromincí Vatikánskym mestským štátom je v súlade s usmerneniami EÚ ustanovenými pre zberateľské euromince, ktoré okrem iného vyžadujú prijatie technických vlastností, umeleckých čŕt a nominálnych hodnôt, ktoré umožňujú odlíšenie zberateľských euromincí od mincí určených na obeh.

2.   Zberateľské mince vydané Vatikánskym mestským štátom nie sú v Európskej únii zákonným platidlom.

Článok 8

1.   Vatikánsky mestský štát sa zaväzuje prijať všetky príslušné predpisy, a to prostredníctvom priamych transpozícií alebo možných ekvivalentných činností, s cieľom vykonávať právne akty a pravidlá EÚ uvedené v prílohe k tejto dohode, v oblasti:

a)

eurobankoviek a euromincí;

b)

predchádzania praniu špinavých peňazí, predchádzania podvodom a falšovaniu hotovostných a bezhotovostných platobných prostriedkov, medailí, žetónov a požiadaviek štatistického spravodajstva.

Ak sa vo Vatikánskom mestskom štáte zriadi bankový sektor, rozšíri sa zoznam právnych aktov a pravidiel v prílohe s cieľom zahrnúť zákony EÚ o finančníctve a bankovníctve a príslušné právne akty a pravidlá ECB, najmä požiadavky štatistického spravodajstva.

2.   Právne akty a pravidlá uvedené v odseku 1 vykonávaVatikánsky mestský štát v súlade s termínmi uvedenými v prílohe.

3.   Komisia prílohu každoročne mení a dopĺňa s cieľom zohľadniť nové príslušné právne akty a pravidlá EÚ a zmeny a doplnenia existujúcich právnych aktov a pravidiel. Spoločný výbor potom rozhodne o vhodných a primeraných termínoch, v ktorých má Vatikánsky mestský štát vykonávať nové právne akty a pravidlá zaradené do prílohy.

4.   Aktualizovaná príloha sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Finančné inštitúcie so sídlom vo Vatikánskom mestskom štáte môžu mať prístup k medzibankovým systémom zúčtovania, platieb a zúčtovania cenných papierov v rámci eurozóny podľa príslušných podmienok určených Bankou Talianska po dohode s Európskou centrálnou bankou.

Článok 10

1.   Súdny dvor Európskej únie je jurisdikciou, ktorá má výlučnú právomoc urovnávať pretrvávajúce spory medzi stranami, ktoré môžu vzniknúť pri uplatňovaní tejto dohody a ktoré nemožno vyriešiť v rámci Spoločného výboru.

2.   Ak Európska únia (konajúca na základe odporúčania delegácie EÚ v Spoločnom výbore) alebo Vatikánsky mestský štát usúdi, že druhá strana nesplnila niektorú zo svojich povinností podľa tejto dohody, môže vec podať na Súdny dvor. Rozsudok Súdneho dvora je pre strany záväzný a strany prijmú potrebné opatrenia na to, aby s rozsudkom dosiahli súlad v lehote, ktorú v ňom Súdny dvor stanoví.

3.   Pokiaľ Európska únia alebo Vatikánsky mestský štát neprijmú v stanovenej lehote opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s rozsudkom, druhá strana môže dohodu okamžite vypovedať.

Článok 11

1.   Zriaďuje sa Spoločný výbor. Pozostáva zo zástupcov Vatikánskeho mestského štátu a Európskej únie. Delegácia EÚ pozostáva zo zástupcov Komisie a Talianskej republiky spolu so zástupcami Európskej centrálnej banky. Delegácia Európskej únie prijíma rokovací poriadok na základe konsenzu.

2.   Spoločný výbor zasadá minimálne raz ročne. Predsedníctvo rotuje každoročne medzi zástupcom Európskej únie a zástupcom Vatikánskeho mestského štátu. Spoločný výbor prijíma jednomyseľné uznesenia.

3.   Spoločný výbor si vymieňa názory a informácie a prijíma rozhodnutia uvádzané v článkoch 3, 6 a 8. Skúma opatrenia prijaté Vatikánskym mestským štátom a usiluje sa o riešenie potenciálnych sporov vyplývajúcich z implementácie tejto dohody.

4.   Európska únia bude ako prvá predsedať Spoločnému výboru po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, ako sa ustanovuje v článku 13.

Článok 12

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 10 ods. 3, môže každá strana ukončiť túto dohodu s výpovednou lehotou jeden rok.

Článok 13

Táto dohoda nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Článok 14

Menová dohoda z 29. decembra 2000 sa zrušuje dňom nadobudnutia účinnosti súčasnej dohody. Odkazy na dohodu z 29. decembra 2000 sa chápu ako odkazy na súčasnú dohodu.

V Bruseli 17. decembra 2009

Za Európsku úniu

Joaquín ALMUNIA

člen Európskej komisie

Za Vatikánsky mestský štát a v mene Svätej stolice

Jeho Excelencia Arcibiskup André DUPUY

Apoštolský nuncius pri Európskej únii


PRÍLOHA

PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ SA MAJÚ VYKONÁVAŤ

KONEČNÝ TERMÍN NA VYKONÁVANIE

Predchádzanie praniu špinavých peňazí

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

Zmenená a doplnená týmito právnymi predpismi:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/20/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu, Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 46.

Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu politicky exponovaná osoba, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu, Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 z 15. novembra 2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov, Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 1.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva, Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9.

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/500/SVV z 26. júna 2001 o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti, Ú. v. ES L 182, 5.7.2001, s. 1.

31.12.2010

Predchádzanie podvodom a falšovaniu

Nariadenie Rady (ES) č. 1338/2001 z 28. júna 2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu, Ú. v. ES L 181, 4.7.2001, s. 6.

Zmenené a doplnené týmto právnym predpisom:

Nariadenie Rady (ES) č. 44/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1338/2001 stanovujúce opatrenia nevyhnutné na ochranu eura proti falšovaniu, Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 1.

31.12.2010

Nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam, Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 1.

Zmenené a doplnené týmto právnym predpisom:

Nariadenie Rady (ES) č. 46/2009 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam, Ú. v. EÚ L 17, 22.1.2009, s. 5.

31.12.2010

Rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV z 29. mája 2000 o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura, Ú. v. ES L 140, 14.6.2000, s. 1.

Zmenené a doplnené týmto právnym predpisom:

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/888/SVV zo 6. decembra 2001, ktoré mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura, Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 3.

31.12.2010

Rozhodnutie Rady 1999/C 149/02 z 29. apríla 1999, ktoré rozširuje mandát Europolu na riešenie problematiky falšovania peňazí a platobných prostriedkov, Ú. v. ES C 149, 28.5.1999, s. 16.

31.12.2010

Rozhodnutie Rady 2001/923/ES zo 17. decembra 2001 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) Ú. v. L 339, 21. 12. 2001, s. 50.

Zmenené a doplnené týmito právnymi predpismi:

Rozhodnutie Rady 2006/75/ES z 30. januára 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles), Ú. v. EÚ L 36, 8.2.2006, s. 40.

Rozhodnutie Rady 2006/849/ES z 20. novembra 2006, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie 2001/923/ES o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles) Ú. v. EÚ L 330, 28.11.2006, s. 28.

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/888/JAI zo 6. decembra 2001, ktoré mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV o zvýšenej ochrane pred falšovaním prostredníctvom pokút a ďalších trestných sankcií v súvislosti so zavádzaním eura, Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 3.

Rozhodnutie Rady 2001/887/SVV zo 6. decembra 2001 o ochrane eura proti falšovaniu, Ú. v. ES L 329, 14.12.2001, s. 1.

31.12.2010

Rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z 28. mája 2001 o boji proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov, Ú. v. ES L 149, 2.6.2001, s. 1.

31.12.2010

Pravidlá týkajúce sa eurobankoviek a euromincí

Nariadenie Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu, Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 6.

Zmenené a doplnené nariadením

Rady (ES) č. 423/1999 z 22. februára 1999, Ú. v. ES L 52, 27.2.1999, s. 2.

31.12.2010

Závery Rady z 10. mája 1999 o systéme riadenia kvality euromincí

31.12.2010

Závery Rady z 23. novembra 1998 a z 5. novembra 2002 o zberateľských minciach

31.12.2010

Odporúčanie Komisie 2009/23/ES z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu, Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52.

31.12.2010

Oznámenie Komisie 2001/C 318/03 z 22. októbra 2001 o autorskoprávnej ochrane dizajnu spoločnej lícnej strany euromincí [KOM(2001) 600 v konečnom znení], Ú. v. ES C 318, 13.11.2001, s. 3.

31.12.2010

Usmernenie Európskej centrálnej banky ECB/2003/5 z 20. marca 2003 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek, Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 20.

31.12.2010

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2003/4 z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu, Ú. v. EÚ L 78, 25.3.2003, s. 16.

31.12.2010