12.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 149/80


Podľa článku 3 ods. 2 Dohody z 19. októbra 2005 medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1) (ďalej len „dohoda“), uzavretej rozhodnutím Rady 2006/325/ES (2), pri každom prijatí zmien a doplnení nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (3) Dánsko oznámi Komisii svoje rozhodnutie, či implementuje, alebo nie obsah týchto zmien a doplnení.

Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 (4) o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti bolo prijaté 18. decembra 2008. Článok 68 nariadenia (ES) č. 4/2009 stanovuje, že v súlade s prechodnými ustanoveniami v článku 75 ods. 2 nariadenia (ES) č. 4/2009 nariadenie (ES) č. 4/2009 mení nariadenie (ES) č. 44/2001 a nahrádza ustanovenia uvedeného nariadenia, ktoré sa uplatňujú vo veciach vyživovacej povinnosti.

V súlade s článkom 3 ods. 2 dohody Dánsko oznámilo Komisii listom zo 14. januára 2009 svoje rozhodnutie implementovať obsah nariadenia (ES) č. 4/2009 v rozsahu, v ktorom toto nariadenie mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 44/2001. To znamená, že ustanovenia nariadenia (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti sa budú uplatňovať na vzťahy medzi Spoločenstvom a Dánskom s výnimkou ustanovení v kapitolách III a VII. Ustanovenia v článku 2 a kapitole IX nariadenia (ES) č. 4/2009 sa však uplatňujú iba v rozsahu týkajúcom sa právomoci, uznávania, vykonateľnosti a výkonu rozsudkov a prístupu k spravodlivosti.

V súlade s článkom 3 ods. 6 dohody oznámením Dánska vznikajú medzi Dánskom a Spoločenstvom vzájomné povinnosti. Nariadenie (ES) č. 4/2009 teda predstavuje zmenu a doplnenie dohody v takom rozsahu, v akom mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 44/2001, a považuje sa za jej prílohu.

V súvislosti s článkom 3 ods. 3 a 4 dohody sa implementácia uvedených ustanovení nariadenia (ES) č. 4/2009 v Dánsku môže uskutočniť správnou cestou podľa oddielu 9 dánskeho zákona č. 1563 z 20. decembra 2006 o nariadení Brusel I, a teda nie je potrebný súhlas Folketingu. Nevyhnutné správne opatrenia nadobudli účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 4/2009, teda 30. januára 2009.


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 62.

(2)  Ú. v. EÚ L 120, 5.5.2006, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009, s. 1.