11.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/56


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 153/2009

zo 4. decembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) a protokol 30 k Dohode o EHP o osobitných ustanoveniach o organizácii spolupráce v oblasti štatistiky

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXI k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 113/2009 z 22. októbra 2009 (1).

(2)

Protokol 30 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 90/2009 z 3. júla 2009 (2).

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (3) sa má začleniť do dohody.

(4)

Nariadenie (ES) č. 223/2009 zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 (4) a nariadenie Rady (ES) č. 322/97 (5) začlenené do dohody, a preto je potrebné ich v rámci dohody zrušiť.

(5)

Všetky odkazy na Výbor pre štatistické programy (VŠP) v protokole 30 k dohode sa majú nahradiť odkazom na Výbor pre Európsky štatistický systém (VEŠS),

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha XXI k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Znenie bodu 17 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008] sa nahrádza takto:

32009 R 0223: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).“

2.

Znenie bodu 17a [nariadenia Rady (ES) č. 322/97] sa vypúšťa.

Článok 2

Protokol 30 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Znenie článku 1 ods. 6 sa nahrádza takto:

„Zaobchádzanie so štatistickými údajmi zo štátov EZVO sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).“

2.

Slová „Výbor pre štatistické programy (VŠP)“ v článku 1 ods. 1 sa nahrádzajú slovami „Výbor pre Európsky štatistický systém (VEŠS)“.

3.

Slová „VŠP/EHP“ v článku 1 ods. 1 a 7 sa nahrádzajú slovami „VEŠS/EHP“.

Článok 3

Znenie nariadenia (ES) č. 223/2009 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 5. decembra 2009 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (6).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 4. decembra 2009

Za Spoločný výbor EHP

predsedníčka

Oda Helen SLETNES


(1)  Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2009, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ L 277, 22.10.2009, s. 43.

(3)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

(4)  Ú. v. EÚ L 304, 14.11.2008, s. 70.

(5)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

(6)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.