19.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 73/46


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 11/2009

z 5. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 129/2008 z 5. decembra 2008 (1).

(2)

Rozhodnutie Komisie 2008/386/ES z 23. apríla 2008, ktorým sa upravuje príloha A k rozhodnutiu 2006/679/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia/príkazov a signalizácie transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy a príloha A k rozhodnutiu 2006/860/ES o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému riadenia, zabezpečenia a návestenia systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodov 37i (rozhodnutie Komisie 2006/679/ES) a 37j (rozhodnutie Komisie 2006/860/ES) v prílohe XIII k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32008 D 0386: rozhodnutie Komisie 2008/386/ES z 23. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 11).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia 2008/386/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. februára 2009 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. februára 2009

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009, s. 36.

(2)  Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 11.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.