22009A1120(01)

Dohoda medzi Európskou komisiou a Úradom pre dohľad nad európskym GNSS o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností

Úradný vestník L 306 , 20/11/2009 S. 0041 - 0044


PRÍLOHA

Dohoda medzi Európskou komisiou a Úradom pre dohľad nad európskym GNSS o bezpečnosti a výmene utajovaných skutočností

EURÓPSKA KOMISIA,

ďalej len "Komisia", ktorú zastupuje generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre energetiku a dopravu,

na jednej strane a

ÚRAD PRE DOHĽAD NAD EURÓPSKYM GNSS,

ďalej len "GSA", ktorý zastupuje jeho výkonný riaditeľ,

na strane druhej,

ďalej len "strana" alebo "strany",

SO ZRETEĽOM na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

SO ZRETEĽOM na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo),

SO ZRETEĽOM na nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie,

SO ZRETEĽOM na rozhodnutie Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok,

KEĎŽE v kontexte európskych programov satelitnej rádiovej navigácie EGNOS a Galileo existuje trvalá potreba výmeny utajovaných skutočností medzi stranami,

BERÚC NA VEDOMIE, že optimálne a efektívne konzultácie a spolupráca môžu vyžadovať prístup k utajovaným skutočnostiam strán, ako aj výmenu utajovaných skutočností medzi stranami,

S VEDOMÍM, že takýto prístup k utajovaným skutočnostiam a ich výmena vyžadujú primerané bezpečnostné opatrenia,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Na účely tejto dohody:

a) "utajované skutočnosti" sú akékoľvek informácie (najmä poznatky, ktoré možno oznámiť akoukoľvek formou) alebo materiál vrátane dokumentov, pre ktoré ktorákoľvek zo strán vyžaduje ochranu pred neoprávneným sprístupnením a ktoré boli takto označené v bezpečnostnej klasifikácii;

b) "strana poskytujúca informácie" je strana, od ktorej pochádzajú utajované skutočnosti, ktoré sa oznámia alebo sprístupnia druhej strane, prijímajúcej strane;

c) "prijímajúca strana" je strana, ktorá prijíma utajované skutočnosti druhej strany, strany, ktorá poskytla utajované skutočnosti;

d) "bezpečnostné predpisy" znamenajú rozhodnutie Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom v rozsahu, v akom sa uplatňuje na každú stranu, ako aj vnútorné postupy a predpisy každej strany.

Článok 2

Táto dohoda sa uplatňuje na utajované skutočnosti, ktoré jedna strana oznámila druhej strane alebo ktoré si navzájom vymenili v súlade so svojimi príslušnými bezpečnostnými predpismi pre potreby európskych programov satelitnej rádiovej navigácie (Galileo a EGNOS).

Článok 3

Každá strana:

a) dbá na ochranu a uchovanie utajovaných skutočností, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a ktoré jedna strana poskytuje druhej strane alebo si ich navzájom vymieňajú;

b) dbá na to, aby si utajované skutočnosti poskytované alebo vymieňané podľa tejto dohody zachovali bezpečnostnú klasifikáciu, ktorú im určila poskytujúca strana. Prijímajúca strana zabezpečuje ochranu a uchovanie takýchto utajovaných skutočností v súlade s ustanoveniami jej vlastných bezpečnostných predpisov pre utajované skutočnosti s rovnocennou bezpečnostnou klasifikáciou v súlade s bezpečnostnými opatreniami, ktoré sa musia ustanoviť podľa článku 9;

c) nepoužíva utajované skutočnosti podliehajúce tejto dohode na iné účely ako tie, ktoré určila strana poskytujúca informácie;

d) bez predchádzajúceho súhlasu strany poskytujúcej informácie nesprístupní takéto utajované skutočnosti podliehajúce tejto dohode tretím stranám s výnimkou tých strán, ktoré sa uvádzajú v článku 4 ods. 4 a 5;

e) prístup k takýmto utajovaným skutočnostiam umožní len osobám, ktoré sa s nimi musia oboznámiť a ktoré v prípade potreby majú bezpečnostnú previerku na požadovanej úrovni.

Článok 4

1. Utajované skutočnosti môže strana poskytujúca informácie oznámiť alebo sprístupniť prijímajúcej strane v súlade so zásadou kontroly pôvodcom.

2. Sprístupnenie alebo oznámenie utajovaných skutočností iným tretím stranám, než sú strany uvedené v odsekoch 4 a 5, sa uskutočňuje rozhodnutím prijímajúcej strany na základe predchádzajúceho písomného súhlasu strany poskytujúcej informácie v súlade so zásadou kontroly pôvodcom, tak ako sa vymedzuje v jej bezpečnostných predpisoch.

3. V rámci uplatňovania odsekov 1 a 2 je automatické sprístupnenie iným tretím stranám, než sú strany uvedené v odsekoch 4 a 5, možné len vtedy, ak si strany medzi sebou zaviedli a schválili príslušné postupy týkajúce sa určitých kategórií skutočností, ktoré súvisia s ich operačnými potrebami.

4. Utajované skutočnosti, ktoré poskytuje GSA, môže Komisia automaticky sprístupniť Európskej vesmírnej agentúre (ESA), Rade a členským štátom.

5. Komisia sa snaží uzavrieť dohody a dojednania s ESA, Radou a členskými štátmi, aby sa utajované skutočnosti pochádzajúce z ESA, Rady a členských štátov mohli automaticky sprístupniť GSA.

Článok 5

1. Strany dbajú na to, aby mali bezpečnostný systém a bezpečnostné opatrenia, ktoré zodpovedajú základným zásadám a minimálnym bezpečnostným normám ustanoveným v ich príslušných bezpečnostných predpisoch a ktoré sú zohľadnené v opatreniach, ktoré sa ustanovia podľa článku 9, aby sa na utajované skutočnosti podliehajúce tejto dohode uplatňovala rovnaká úroveň ochrany.

2. Strany si poskytujú vzájomnú pomoc, pokiaľ ide o bezpečnosť utajovaných skutočností, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a bezpečnostných otázok spoločného záujmu. Orgány uvedené v článku 9 vykonávajú vzájomné bezpečnostné porady a kontroly s cieľom zhodnotiť účinnosť bezpečnostných ustanovení, ktoré patria do ich zodpovednosti a ktoré sa musia vypracovať podľa uvedeného článku.

3. Pred oznámením alebo vzájomnou výmenou utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode medzi stranami musia zodpovedné bezpečnostné orgány uvedené v článku 9 deklarovať svoj súhlas s tým, že prijímajúca strana je schopná zabezpečiť ochranu a uchovanie uvedených skutočností v súlade s opatreniami, ktoré sa ustanovia podľa uvedeného článku.

Článok 6

Strany zabezpečia, aby každá osoba, ktorá pri výkone svojich služobných povinností potrebuje prístup alebo z dôvodu svojich úloh alebo povinností môže mať prístup k utajovaným skutočnostiam, ktoré sa oznamujú alebo vymieňajú podľa tejto dohody, mala v prípade potreby príslušnú bezpečnostnú previerku predtým, ako jej bude povolený prístup k takýmto utajovaným skutočnostiam.

Postupy bezpečnostnej previerky majú za cieľ určiť, či daná osoba môže mať prístup k utajovaným skutočnostiam, pričom sa zohľadňuje jej lojalita a spoľahlivosť.

Článok 7

1. Na účely tejto dohody:

a) pokiaľ ide o Komisiu, všetka korešpondencia sa posiela do ústrednej kancelárie Generálneho sekretariátu Komisie na túto adresu:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

b) pokiaľ ide o GSA, všetka korešpondencia sa posiela na túto adresu:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2. Odchylne od odseku 1 môže byť z operačných dôvodov korešpondencia jednej strany, ktorá je prístupná len určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo útvarom tejto strany, adresovaná a prístupná len určitým príslušným úradníkom, orgánom alebo útvarom druhej strany jednoznačne určeným za príjemcov, pričom sa zohľadní ich právomoc a dodrží sa zásada "vedieť len to potrebné". V takom prípade:

a) pokiaľ ide o Komisiu, túto korešpondenciu odosiela priamo GSA miestnej kancelárii, ktorá má na starosti príslušných úradníkov, orgány alebo útvary v rámci Komisie, alebo prostredníctvom [ústrednej kancelárie generálneho sekretariátu] Komisie v prípade, že adresáti korešpondencie, ktorými sú úradníci, orgány alebo útvary, nemajú miestnu kanceláriu.

b) Pokiaľ ide o GSA, táto korešpondencia sa zasiela prostredníctvom bezpečnostného oddelenia GSA.

Článok 8

Výkonný riaditeľ GSA a riaditeľ riaditeľstva Európskej komisie pre bezpečnosť vykonávajú dohľad nad uplatňovaním tejto dohody.

Článok 9

1. Na účely uplatňovania tejto dohody sa medzi orgánmi uvedenými v odsekoch 2 a 3 vypracujú bezpečnostné opatrenia s cieľom určiť normy pre vzájomnú bezpečnostnú ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností oznamovaných alebo vymieňaných podľa tejto dohody.

2. Bezpečnostné oddelenie GSA pod vedením výkonného riaditeľa GSA a v jeho mene vypracuje bezpečnostné opatrenia, ktoré sa majú prijať na zabezpečenie ochrany a uchovávania utajovaných skutočností, ktoré sa podľa tejto dohody oznamujú GSA alebo sa vymieňajú s GSA.

3. Riaditeľstvo Európskej komisie pre bezpečnosť, ktoré koná pod vedením člena Komisie zodpovedného za otázky bezpečnosti, vypracuje bezpečnostné opatrenia na ochranu a uchovávanie utajovaných skutočností, ktoré sa oznamujú alebo vymieňajú podľa tejto dohody v rámci Európskej komisie a jej priestorov.

4. V prípade GSA bezpečnostné opatrenia uvedené v odseku 1 podliehajú schváleniu správnou radou GSA.

Článok 10

Orgány uvedené v článku 9 ustanovujú postupy, podľa ktorých sa má postupovať v prípade preukázaného vyzradenia utajovaných skutočností podliehajúcich tejto dohode alebo v prípade podozrenia z neho vrátane oznámenia okolností a uskutočnených krokov druhej strane.

Článok 11

Každá strana zodpovedá za úhradu svojich nákladov vzniknutých pri vykonávaní tejto dohody.

Článok 12

Akékoľvek rozpory medzi Komisiou a GSA, ktoré vyplývajú z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody, sa riešia rokovaním medzi stranami.

Článok 13

1. Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako si strany vzájomne oznámili ukončenie vnútorných postupov potrebných na tento účel.

2. Každá strana informuje druhú stranu o každej zmene vo svojich právnych predpisoch, ktorá by mohla ohroziť ochranu utajovaných skutočností, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

3. Táto dohoda sa môže na žiadosť jednej alebo druhej strany prehodnotiť s cieľom vykonať prípadné zmeny a doplnenia.

4. Každá zmena a doplnenie tejto dohody sa vykoná iba písomne a po vzájomnej dohode strán. Platnosť nadobúda po vzájomnom informovaní podľa ustanovení odseku 1.

5. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Ktorákoľvek zo strán ju môže kedykoľvek vypovedať písomným oznámením o vypovedaní, ktoré odovzdá druhej strane. Vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po prijatí oznámenia druhou stranou. Nemá však vplyv na predtým zmluvne dohodnuté záväzky podľa ustanovení tejto dohody. Konkrétne, každá utajená skutočnosť oznámená alebo vymenená v zmysle tejto dohody je naďalej chránená podľa ustanovení dohody, pokým ju prijímajúca strana nevráti poskytujúcej strane na žiadosť tejto strany.

6. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch v anglickom jazyku.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia riadne poverení na tento účel podpísali túto dohodu.

V Bruseli 11. novembra 2009

Za Komisiu

generálny riaditeľ

Matthias Ruete

Za Úrad pre dohľad nad európskym GNSS

výkonný riaditeľ

Pedro Pedreira

--------------------------------------------------