27.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/18


Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (1) , ako aj Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom členskom štáte alebo vo Švajčiarsku  (2)

Keďže sa 1. februára 2008 ukončili postupy potrebné na nadobudnutie platnosti Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ako aj Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, ktoré sa obe podpísali 26. októbra 2004 v Luxemburgu, tieto dohody v súlade so svojím článkom 14 ods. 1 v prípade prvej dohody a článkom 12 ods. 2 v prípade druhej dohody spoločne nadobúdajú platnosť 1. marca 2008.


(1)  Pozri stranu 52 tohto úradného vestníka.

(2)  Pozri stranu 5 tohto úradného vestníka.