18.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/115


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 123/2008

zo 7. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXI k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 108/2008 z 26. septembra 2008 (1).

(2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie) (2) sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie (ES) č. 295/2008 zrušuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 (3) začlenené do dohody, a preto je potrebné ho v rámci dohody zrušiť,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha XXI k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Znenie bodu 1 [nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97] sa nahrádza takto:

32008 R 0295: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

Lichtenštajnsko je oslobodené od povinnosti zbierať údaje uvedenej v tomto nariadení s výnimkou podrobného modulu pre štrukturálnu štatistiku demografie podnikov podľa článku 3 ods. 2 písm. i).

Požadované údaje má prvýkrát poskytnúť za rok 2009.“

2.

Do bodu 20c [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006] sa dopĺňa nasledujúci text:

„zmenené a doplnené týmito predpismi:

32008 R 0295: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13).“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 295/2008 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 8. novembra 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. novembra 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

J. N. V. knieža Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 20.11.2008, s. 37.

(2)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 14, 17.1.1997, s. 1.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.