21.8.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/47


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 50/2008

z 25. apríla 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII (Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha VII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 142/2007 z 26. októbra 2007 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Titul „Master of Science in Architecture (MScArch)“, ktorý podľa oznámenia dozorného úradu EZVO 2008/C 27/09 (3) spĺňa kritériá stanovené v smernici Rady 85/384/EHS (4) by mal byť doplnený do úprav smernice 2005/36/ES týkajúcich sa Lichtenštajnska.

(4)

Na Islande bol udeľovaním licencií zdravotníckym pracovníkom poverený nový orgán „Landlæknir“ (lekársky riaditeľ pre zdravie).

(5)

Príloha VII dohody by sa mala zjednodušiť odstránením prázdnych nadpisov a bodov a prečíslovaním zostávajúcich bodov,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha VII k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 1 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES) sa mení a dopĺňa takto:

i)

dopĺňa sa táto zarážka:

„—

32007 R 1430: nariadenie Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 3).“;

ii)

úprava D sa mení a dopĺňa takto:

a)

do tabuľky pod písmenom g) bodom i) sa v súvislosti s Lichtenštajnskom dopĺňajú tieto položky:

 

„—

Master of Science in Architecture (MScArch)

Hochschule Liechtenstein

 

2002/2003“

b)

slová „Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu“ v tabuľke pod písmenom a) bodom i) sa v súvislosti s Islandom nahradia slovom „Landlækni“;

c)

slová „Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti“ v tabuľke pod písmenom a) bodom ii) sa v súvislosti s Islandom nahradia slovom „Landlæknir“.

2.

Nadpisy C (Lekárske a zdravotnícke činnosti), D (Architektúra) a K (Ostatné) vrátane súvisiacich podnadpisov a bodov sa odstránia.

3.

Body 59 až 65 a 67 až 74 vrátane súvisiacich nadpisov sa odstránia.

4.

Body 1a až 1c, 20 až 26, 29 a 31 až 57 sa odstránia.

5.

Body 1d, 27, 28, 30 a 66 sa prečíslujú na body 1a, 3, 4, 5 a 6.

6.

Nadpis E (Obchodná a sprostredkovateľská činnosť) sa prečísluje na nadpis C.

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 1430/2007 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. apríla 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 25. apríla 2008

Za Spoločný výbor EHP

Predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 100, 10.4.2008, s. 70.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 6.12.2007, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ C 27, 31.1.2008, s. 30.

(4)  Ú. v. ES L 223, 21.8.1985, s. 15.

(5)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.