23.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 279/15


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EÚ – MEXIKO č. 1/2007

zo 14. júna 2007

v súvislosti s prílohou III k rozhodnutiu Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 2/2000 z 23. marca 2000, týkajúcou sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce

(2007/676/ES)

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 2/2000 z 23. marca 2000 (1) (ďalej len „rozhodnutie č. 2/2000“), a najmä na jeho prílohu III týkajúcu sa vymedzenia pojmu pôvodné výrobky a metód administratívnej spolupráce,

keďže:

(1)

V prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa ustanovujú pravidlá pôvodu v prípade výrobkov s pôvodom na územiach zmluvných strán dohody.

(2)

Spoločný výbor podľa spoločného vyhlásenia č. V k rozhodnutiu č. 2/2000 prehodnotí nevyhnutnosť predĺžiť po 30. júni 2003 uplatňovanie pravidiel ustanovených v poznámkach 2 a 3 dodatku II písm. a), ak hospodárske podmienky, na základe ktorých sa pravidlá uvedené v týchto poznámkach zaviedli, pretrvávajú. Spoločný výbor 22. marca 2004 prijal rozhodnutie Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2004 (2), ktorým sa predĺžilo uplatňovanie pravidiel pôvodu ustanovených v poznámkach 2 a 3 doplnku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 do 30. júna 2006.

(3)

Je primerané opäť dočasne predĺžiť uplatňovanie pravidiel pôvodu ustanovené v poznámkach 2 a 3 doplnku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000, pretože sa tým zabezpečí kontinuita uplatňovania vzájomných výhod ustanovených v rámci uvedeného rozhodnutia.

(4)

Spoločný výbor podľa spoločného vyhlásenia č. VI k rozhodnutiu č. 2/2000 predĺži uplatňovanie pravidiel pôvodu ustanovených v poznámke 4 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 na obdobie po 31. decembri 2002, kým sa neuzatvorí prebiehajúce kolo multilaterálnych rokovaní v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

(5)

Uplatňovanie pravidiel pôvodu ustanovených v poznámke 4 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa rozhodnutím Spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 1/2002 z 20. decembra 2002 (3) predĺžilo do 31. decembra 2004. Rokovania WTO sa do dnešného dátumu neuzatvorili, a je teda potrebné opätovne predĺžiť uplatňovanie týchto pravidiel pôvodu, čím sa zabezpečí kontinuita uplatňovania vzájomných výhod ustanovených v rámci rozhodnutia č. 2/2000.

(6)

Pri metóde spravovania kvót, podľa ktorej sa prideľujú ročné kvóty ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položky HS (harmonizovaný systém) 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811 vyvážané zo Spoločenstva do Mexika, by sa mal namiesto súčasného systému prostredníctvom dražby zaviesť systém vychádzajúci zo zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“, aby sa zjednodušil prístup k týmto kvótam a dosiahla sa väčšia miera ich využitia.

(7)

Pri metóde spravovania kvót, podľa ktorej sa prideľujú ročné kvóty ustanovené v poznámke 9 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položky HS 6402 až 6404, vyvážané zo Spoločenstva do Mexika, by sa mal namiesto súčasného systému prostredníctvom dražby zaviesť systém vychádzajúci zo zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“, aby sa zjednodušil prístup k týmto kvótam a dosiahla väčšia miera ich využitia.

(8)

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položku HS 1904 by sa malo zmeniť a doplniť tak, aby sa povolilo použitie kukurice Zea indurata bez pôvodu pri výrobe produktov zahrnutých do tejto položky.

(9)

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položku HS 7601 by sa malo zmeniť a doplniť tak, aby sa umožnilo získanie štatútu pôvodu na základe rôznych výrobných postupov,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Pravidlá pôvodu ustanovené v poznámkach 2 a 3 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa uplatňujú do 30. júna 2009 namiesto pravidiel pôvodu ustanovených v dodatku II k prílohe III k uvedenému rozhodnutiu.

Článok 2

Pravidlá pôvodu ustanovené v poznámke 4 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa uplatňujú do ukončenia prebiehajúceho kola rokovaní WTO namiesto pravidiel pôvodu ustanovených v dodatku II k prílohe III k uvedenému rozhodnutiu.

Článok 3

1.   Znenie poznámok pod čiarou v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000, ktoré sa vzťahuje na výrobky zatriedené pod položky HS 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811, sa nahrádza znením v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.   K dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa dopĺňa nová poznámka 13, ktorej znenie je uvedené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Znenie poznámky 9 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 sa nahrádza textom v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 5

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položku HS 1904 sa nahrádza textom v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 6

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položku HS 7601 sa nahrádza textom v prílohe IV k tomuto rozhodnutiu.

Článok 7

Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom, keď si zmluvné strany vymenia písomné oznámenia o ukončení svojich právnych postupov.

Článok 1 sa uplatňuje od 1. júla 2006.

Článok 2 sa uplatňuje od 1. januára 2005.

V Bruseli 14. júna 2007

Za spoločný výbor

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  Ú. v. ES L 157, 30.6.2000, s. 10, a Ú. v. ES L 245, 29.9.2000, s. 1 (prílohy). Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím spoločného výboru EÚ – Mexiko č. 3/2004 (Ú. v. EÚ L 293, 16.9.2004, s. 15).

(2)  Ú. v. EÚ L 113, 20.4.2004, s. 60.

(3)  Ú. v. EÚ L 44, 18.2.2003, s. 97.


PRÍLOHA I

(Uvedená v článku 3)

Znenie poznámok pod čiarou v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 vzťahujúce sa na výrobky zatriedené do položiek HS 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811

Poznámka pod čiarou k položkám HS 5208 až 5212

Pravidlo o potlači sa uplatňuje iba na vývoz z ES do Mexika pre celkovú ročnú kvótu 2 000 000 m2. Túto kvótu Mexiko rozdeľuje podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“. Pozri poznámku 13 k dodatku II písm. a).

Poznámka pod čiarou k položkám HS 5407 až 5408

Pravidlo o potlači sa uplatňuje iba na vývoz z ES do Mexika pre celkovú ročnú kvótu 3 500 000 m2. Túto kvótu Mexiko rozdeľuje podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“. Pozri poznámku 13 k dodatku II písm. a).

Poznámka pod čiarou k položkám HS 5512 až 5516

Pravidlo o potlači sa uplatňuje iba na vývoz z ES do Mexika pre celkovú ročnú kvótu 2 000 000 m2. Túto kvótu Mexiko rozdeľuje podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“. Pozri poznámku 13 k dodatku II písm. a).

Poznámka pod čiarou k položkám HS 5801, 5806 a 5811

V prípade položiek HS 5801, 5806 a 5811 sa pravidlo o potlači uplatňuje iba na vývoz z ES do Mexika pre celkovú ročnú kvótu 500 000 m2. Túto kvótu Mexiko rozdeľuje podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“. Pozri poznámku 13 k dodatku II písm. a).

Znenie poznámky 13 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000

Poznámka 13

Mexiko prideľuje ročné kvóty ustanovené v dodatku II vzhľadom na výrobky zatriedené pod položky HS 5208 až 5212, 5407 a 5408, 5512 až 5516, 5801, 5806 a 5811 podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“.

Spoločný výbor v roku 2009 prehodnotí ročné kvóty, aby ich mohol prispôsobiť na základe skúseností s ich spravovaním a bilaterálnymi obchodnými tokmi.


PRÍLOHA II

(Uvedená v článku 4)

Znenie poznámky 9 dodatku II písm. a) k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000

Poznámka 9

Položky 6402, 6403 a 6404:

Položka HS

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie materiálov bez pôvodu potrebné na udelenie štatútu pôvodného výrobku

(1)

(2)

(3) alebo (4)

6402 až 6404

Obuv z plastov, kože a textilných materiálov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem zvrškov spojených s vnútornou podrážkou alebo iných častí podrážok pod položkou 6406

 

Podľa tohto pravidla sa štatút pôvodu udeľuje iba výrobkom vyvážaným z ES do Mexika v rámci týchto ročných kvót pre každú položku:

6402

120 000 párov

6403 – iba pre páry s colnou hodnotou vyššou ako 20 USD

250 000 (dámskych párov)

250 000 (pánskych párov)

125 000 (detských párov)

6404

120 000 párov

Mexiko prideľuje ročné tieto ročné kvóty podľa zásady „kto skôr príde, bude skôr vybavený“.

Spoločný výbor v roku 2009 prehodnotí podmienky ustanovené v tejto poznámke, aby ich mohol prispôsobiť na základe skúseností so spravovaním kvót a zabezpečiť tak efektívne využitie ponúkaných obchodných možností.


PRÍLOHA III

(Uvedená v článku 5)

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položkou HS 1904

Položka HS

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie materiálov bez pôvodu potrebné na udelenie štatútu pôvodného výrobku

(1)

(2)

(3) alebo (4)

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky – corn flakes); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky hladkej, krúpov a múky hrubej), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba:

z materiálov zatriedených pod položku 1806,

pri ktorej sa musia všetky obilniny a múka (okrem tvrdej pšenice a kukurice Zea indurataa ich derivátov) úplne dopestovať alebo vyrobiť

pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov kapitoly 17 nepresiahne 30 % ceny výrobku zo závodu

 


PRÍLOHA IV

(Uvedená v článku 6)

Pravidlo pôvodu ustanovené v dodatku II k prílohe III k rozhodnutiu č. 2/2000 pre výrobky zatriedené pod položkou HS 7601

Položka HS

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie materiáloch bez pôvodu potrebné na udelenie štatútu pôvodného výrobku

(1)

(2)

(3) alebo (4)

7601

Surový hliník

Výroba:

z materiálov všetkých položiek okrem položky, do ktorej je zatriedený výrobok, a

pri ktorej celková hodnota použitých materiálov nepresiahne 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo

Výroba tepelným alebo elektrolytickým spracovaním z nelegovaného hliníka alebo z hliníkových odpadov a hliníkového šrotu