22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/51


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 67/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 74/2006 z 2. júna 2006 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zhŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (2).

(3)

Protokol 31 k dohode by sa preto mal zmeniť a doplniť s cieľom umožniť túto rozšírenú spoluprácu s účinnosťou od 1. januára 2007,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do článku 7 ods. 5 protokolu 31 k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32006 D 1639: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 245, 7.9.2006, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.