22.11.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/45


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 64/2007

z 15. júna 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 107/2005 z 8. júla 2005 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zhŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie 2007 – 2013 (2).

(3)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody tak, aby zhŕňala rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (3).

(4)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uskutočňovať s účinnosťou od 1. januára 2007,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Článok 4 protokolu 31 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za odsek 2k sa vkladá tento odsek:

„2l.   Štáty EZVO sa s účinnosťou od 1. januára 2007 zúčastňujú na nasledujúcich programoch:

32006 D 1719: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1719/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 30),

32006 D 1720: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45).“

2.

Znenie odseku 3 sa nahrádza takto:

„Štáty EZVO v súlade s článkom 82 ods. 1 písm. a) dohody prispievajú finančne na programy a akcie uvedené v odsekoch 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k a 2l.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (4).

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 15. júna 2007

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Alan SEATTER


(1)  Ú. v. EÚ L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 30.

(3)  Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45.

(4)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.