26.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 265/18


ROZHODNUTIE VÝBORU PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU ES – TURECKO č. 1/2006

z 26. septembra 2006,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95

(2006/646/ES)

VÝBOR PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU,

so zreteľom na Dohodu z 12. septembra 1963, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom,

so zreteľom na rozhodnutie Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 z 22. decembra 1995 o vykonávaní záverečnej etapy colnej únie (1), a najmä na jeho články 3 ods. 6, 13 ods. 3 a 28 ods. 3,

keďže:

(1)

Výbor pre colnú spoluprácu ustanovuje príslušné opatrenia potrebné na implementáciu ustanovení colnej únie podľa článkov 3, 13 a 28 rozhodnutia č. 1/95. Na tento účel prijal rozhodnutie č. 1/2001 z 28. marca 2001, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1/96, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95 (2).

(2)

Je potrebné zosúladiť ustanovenia rozhodnutia č. 1/2001 s najnovšími zmenami a doplneniami nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3), najmä z hľadiska možného odmietnutia výpočtu čiastočného oslobodenia od cla v rámci pasívneho zošľachťovacieho styku, na základe metódy pridanej hodnoty. Je tiež potrebné umožniť colným orgánom členských krajín vydávať „jednotné povolenia“ Spoločenstva schváleným vývozcom a zabezpečiť akceptovanie sprievodného osvedčenia A.TR., vystaveného na základe týchto povolení, zo strany Turecka.

(3)

V dôsledku rozšírenia Európskej únie je navyše potrebné vložiť text rôznych potvrdení v nových úradných jazykoch Spoločenstva.

(4)

Cieľom rozhodnutia Výboru pre colnú spoluprácu ES – Turecko č. 1/1999 z 28. mája 1999 o postupoch na uľahčenie vydávania sprievodných osvedčení EUR.1 a na vystavovanie vyhlásení na faktúre v zmysle ustanovení, ktorými sa riadi preferenčný obchod medzi Európskou úniou, Tureckom a určitými európskymi krajinami (4), je uľahčiť vydávanie týchto preferenčných preukazov o pôvode zo strany Spoločenstva alebo Turecka v nadväznosti na dohody o preferenčnom obchode, ktoré Spoločenstvo a Turecko uzavreli s určitými krajinami a ktoré pre nich zavádzajú systém kumulácie pôvodu na základe rovnakých pravidiel pôvodu a zákazu akéhokoľvek vrátenia alebo oslobodenia od cla vzťahujúceho sa na príslušný tovar. Uvedené rozhodnutie ustanovuje pre vývozcov zo Spoločenstva a z Turecka používanie vyhlásení dodávateľov, ktoré obsahujú konštatovanie, v zmysle uvedených pravidiel, že tovar, ktorý prichádza od dodávateľov z inej časti colnej únie, má svoj pôvod v Spoločenstve alebo v Turecku, a ustanovuje príslušné metódy administratívnej spolupráce.

(5)

Cieľom rozhodnutia č. 1/2000 Výboru pre colnú spoluprácu ES – Turecko z 25. júla 2000 o akceptovaní sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vyhlásení na faktúre vydaných určitými krajinami, ktoré podpísali preferenčnú dohodu so Spoločenstvom alebo s Tureckom, ako dôkazu o pôvode (5) je zabezpečiť, aby tovar, na ktorý sa vzťahuje colná únia, bol zvýhodnený podľa ustanovení o voľnom obehu uvedených v rozhodnutí č. 1/95 a to aj vtedy, keď sa tento tovar dováža do jednej časti colnej únie sprevádzaný dôkazom o pôvode vydaným v krajine, s ktorou Spoločenstvo aj Turecko uzavreli preferenčné obchodné dohody, ktoré medzi nimi zavádzajú systém kumulácie pôvodu na základe rovnakých pravidiel pôvodu a zákaz akéhokoľvek vrátenia alebo oslobodenia od cla vzťahujúceho sa na príslušný tovar.

(6)

Rozhodnutia č. 1/1999 a č. 1/2000 boli prijaté na uľahčenie spoločného uplatňovania colnej únie a preferenčných obchodných dohovorov medzi Spoločenstvom alebo Tureckom a určitými krajinami. Keďže je potrebné upraviť ich tak, aby sa dostali do súladu s acquis communautaire, je vhodné začleniť do tohto rozhodnutia ustanovenia v súčasnosti uvedené v rozhodnutiach č. 1/1999 a č. 1/2000 a dané rozhodnutia zrušiť.

(7)

V dôsledku rozšírenia systému paneurópskej kumulácie pôvodu o iné krajiny, ktoré sú účastníkmi euro-stredomorského partnerstva na základe Barcelonskej deklarácie prijatej na Euro-stredomorskej konferencii, ktorá sa konala 27. a 28. novembra 1995, by sa mal zaviesť potrebný odkaz na dôkazy o pôvode EUR-MED.

(8)

Na uľahčenie vykonávania podrobných pravidiel uplatňovania rozhodnutia č. 1/95 je vhodné nahradiť rozhodnutie č. 1/2001 novým rozhodnutím,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa ustanovujú vykonávacie ustanovenia rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/95, ďalej len „základné rozhodnutie“.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„tretia krajina“ znamená krajinu alebo územie, ktoré nepatrí do colného územia colnej únie medzi ES a Tureckom;

2.

„časť colnej únie“ znamená colné územie Spoločenstva na jednej strane a colné územie Turecka na strane druhej;

3.

„štát“ znamená členský štát Spoločenstva alebo Turecko;

4.

výraz „Colný kódex Spoločenstva“ znamená Colný kódex Spoločenstva ustanovený nariadením Rady (EHS) č. 2913/92 (6);

5.

výraz „vykonávacie ustanovenia Colného kódexu Spoločenstva“ znamená nariadenie Rady (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993 zavádzajúce ustanovenia pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 ustanovujúceho Colný kódex Spoločenstva.

HLAVA II

COLNÉ USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA OBCHODOVANIE S TOVAROM MEDZI DVOMA ČASŤAMI COLNEJ ÚNIE

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 3

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o voľnom obehu uvedené v základnom rozhodnutí, Colný kódex Spoločenstva a jeho vykonávacie ustanovenia, ktoré sú platné na colnom území Spoločenstva, a Colný kódex Turecka a jeho vykonávacie ustanovenia, ktoré sú platné na colnom území Turecka, sa uplatňujú pri obchode s tovarom medzi dvoma časťami colnej únie podľa podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 4

1.   Pokiaľ ide o vykonávanie článku 3 ods. 4 základného rozhodnutia, dovozné formality vo vyvážajúcom štáte sa budú považovať za splnené overením platnosti dokladu potrebného na prepustenie príslušného tovaru do voľného obehu.

2.   Overenie uvedené v odseku 1 má za následok vznik colného dlhu pri dovoze. Má za následok tiež uplatnenie opatrení obchodnej politiky uvedených v článku 12 základného rozhodnutia, ktorým môže daný tovar podliehať.

3.   Za vznik colného dlhu uvedeného v odseku 2 sa považuje moment, keď colné orgány prijmú vývozné vyhlásenie týkajúce sa príslušného tovaru.

4.   Dlžníkom je deklarant. V prípade nepriameho zastupovania je dlžníkom aj osoba, v mene ktorej sa vyhlásenie podáva.

5.   Výška cla zodpovedajúca tomuto colnému dlhu sa určí podľa rovnakých podmienok ako v prípade colného dlhu, ktorý vznikne pri prijatí vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu príslušného tovaru v tom istom čase na účely ukončenia režimu aktívneho zošľachťovacieho styku.

KAPITOLA 2

Ustanovenia týkajúce sa administratívnej spolupráce pri pohybe tovaru

Článok 5

Bez toho, aby boli dotknuté články 11 a 17, dôkaz o splnení podmienok potrebných na implementáciu ustanovení o voľnom obehu, uvedených v základnom rozhodnutí, sa preukáže formou dokumentárneho dôkazu, ktorý na žiadosť vývozcu vydajú colné orgány v Turecku alebo v členskom štáte.

Článok 6

1.   Dokumentárnym dôkazom v zmysle článku 5 je sprievodné osvedčenie A.TR. Vzor tohto tlačiva je uvedený v prílohe 1.

2.   Sprievodné osvedčenie A.TR. sa môže použiť len vtedy, keď sa tovar dopravuje priamo medzi dvoma časťami colnej únie. Tovar, ktorý tvorí jednu ucelenú zásielku, sa však môže prepravovať cez tretie krajiny, prípadne aj s prekládkou alebo dočasným uskladnením v týchto krajinách, za predpokladu, že zostane pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a okrem vyloženia, opätovného naloženia alebo akejkoľvek inej operácie potrebnej na jeho uchovanie tovaru v dobrom stave nie je podrobený žiadnym iným operáciám.

Medzi dvoma časťami colnej únie sa tovar môže dopravovať potrubím cez tretie krajiny.

3.   Dôkaz o tom, že podmienky uvedené v odseku 2 boli splnené, sa predloží colným orgánom dovážajúceho štátu vo forme:

a)

jednotného prepravného dokladu, ktorý sa vzťahuje k prechodu cez tretiu krajinu, alebo

b)

osvedčenia vydaného colnými orgánmi tretej krajiny, ktoré:

i)

obsahuje presný opis výrobkov;

ii)

uvádza dátumy vyloženia a opätovného naloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii)

potvrdzuje podmienky, za ktorých sa výrobky nachádzali v tretej krajine, alebo

c)

v prípade neexistencie týchto dokladov iných preukazných dokladov.

Článok 7

1.   Sprievodné osvedčenie A.TR. potvrdzujú colné orgány vyvážajúceho štátu pri vývoze výrobkov, ktorých sa týka. Toto osvedčenie sa poskytuje vývozcovi, hneď ako sa vývoz uskutočňuje alebo zabezpečuje.

2.   Sprievodné osvedčenie A.TR. sa môže potvrdiť len vtedy, keď môže slúžiť ako dokumentárny dôkaz, ktorý sa vyžaduje na účely vykonávania ustanovení o voľnom obehu uvedených v základnom rozhodnutí.

3.   Vývozca, ktorý žiada o vydanie sprievodného osvedčenia A.TR., je schopný kedykoľvek na žiadosť colných orgánov vyvážajúceho štátu, v ktorom sa sprievodné osvedčenie A.TR. vydáva, predložiť všetky potrebné doklady preukazujúce štatút príslušného tovaru, ako aj splnenie ostatných požiadaviek základného rozhodnutia a tohto rozhodnutia.

4.   Vydávajúce colné orgány vykonajú všetky kroky potrebné na overenie štatútu tovaru a splnenia ostatných požiadaviek základného rozhodnutia a tohto rozhodnutia. Na tento účel majú právo požadovať všetky dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtov vývozcov a akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za účelné. Vydávajúce colné orgány tiež zabezpečia, aby osvedčenia boli riadne vyplnené. Kontrolujú najmä, či je priestor vyhradený na opis výrobkov vyplnený tak, aby sa vylúčila možnosť neoprávneného doplnenia.

Článok 8

1.   Sprievodné osvedčenie A.TR. sa predloží do štyroch mesiacov od dátumu jeho vydania colnými orgánmi vyvážajúceho štátu colným orgánom dovážajúceho štátu.

2.   Sprievodné osvedčenia A.TR. predložené colným orgánom dovážajúceho štátu po lehote na predloženie uvedenej v odseku 1 sa môžu prijať, ak je nepredloženie týchto dokladov v ustanovenej lehote spôsobené výnimočnými okolnosťami.

3.   V iných prípadoch oneskoreného predloženia colné orgány dovážajúceho štátu prijmú sprievodné osvedčenia A.TR., ak bol tovar predložený pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 9

1.   Sprievodné osvedčenia A.TR. sa vyhotovujú v jednom z úradných jazykov Spoločenstva alebo v tureckom jazyku a v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov vyvážajúceho štátu. Keď sú osvedčenia vyhotovené v tureckom jazyku, vyhotovujú sa aj v jednom z úradných jazykov Spoločenstva. Vypĺňajú sa na písacom stroji alebo rukou paličkovým písmom a atramentom.

2.   Všetky formuláre majú veľkosť 210 × 297 mm. Použitý papier je biely, glejený na písanie, bez obsahu celulózy a s minimálnou hmotnosťou 25 g/m2. Na pozadí má vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

Členské krajiny a Turecko si môžu vyhradiť právo tlačiť formuláre vo vlastnej réžii alebo si ich nechať tlačiť u schválených tlačiarov. V druhom prípade každý formulár obsahuje odkaz na dané schválenie. Každý formulár obsahuje názov a adresu tlačiara alebo značku, podľa ktorej možno tlačiara identifikovať. Taktiež obsahuje sériové číslo na identifikáciu formulára.

3.   Sprievodné osvedčenia A.TR. sa vyplnia v súlade s vysvetlivkami uvedenými v prílohe II a so všetkými ďalšími pravidlami ustanovenými v rámci colnej únie.

Článok 10

1.   Sprievodné osvedčenia A.TR. sa predkladajú colným orgánom v dovážajúcom štáte v súlade s postupmi uplatňovanými v tomto štáte. Tieto orgány môžu vyžadovať preklad osvedčenia. Taktiež môžu žiadať, aby k dovoznému vyhláseniu bolo priložené vyhlásenie dovozcu o tom, že daný tovar spĺňa podmienky, ktoré sa vyžadujú pre voľný obeh.

2.   Zistenie drobných nezrovnalostí medzi vyhláseniami v sprievodných osvedčeniach A.TR. a vyhláseniami v doklade predloženom colným orgánom na účely vybavenia colných formalít pre daný tovar nemusí samo osebe spôsobiť zánik platnosti osvedčení, ak sa riadne preukáže, že dané osvedčenia zodpovedajú predloženému tovaru.

3.   Zrejmé formálne chyby, ako sú preklepy, na sprievodných osvedčeniach A.TR. by nemali spôsobiť odmietnutie osvedčení, ak tieto chyby nie sú natoľko závažné, aby vyvolali pochybnosti o správnosti vyhlásení uvedených v týchto osvedčeniach.

4.   V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia A.TR. môže vývozca požiadať colný orgán, ktorý ho vydal, o vyhotovenie duplikátu na základe vývozných dokumentov, ktoré vlastní. Duplikát sprievodného osvedčenia A.TR. vydaný týmto spôsobom, musí byť označený v kolónke 8 jedným z nasledujúcich výrazov spolu s dátumom vydania a poradovým číslom pôvodného osvedčenia:

„ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

SL

‚DVOJNIK‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘

TR

‚İKİNCİ NÜSHADİR‘“.

Článok 11

1.   Odchylne od článku 7 sa môže použiť zjednodušený postup na vydávanie sprievodných osvedčení AT.R. v zmysle nasledujúcich ustanovení.

2.   Colné orgány vo vyvážajúcom štáte môžu oprávniť každého vývozcu (ďalej len „schválený vývozca“), ktorý uskutočňuje časté dodávky, na ktoré sa môžu vydávať sprievodné osvedčenia A.TR., a ktorý poskytne príslušným orgánom uspokojivo všetky záruky potrebné na overenie štatútu tovaru, aby v čase vývozu colnému úradu vyvážajúceho štátu nepredkladal tovar alebo žiadosť o sprievodné osvedčenie A.TR. na tento tovar na účely získania sprievodného osvedčenia A.TR. v zmysle podmienok ustanovených v článku 7.

3.   Colné orgány odmietnu povolenie podľa odseku 2 vývozcom, ktorí neposkytujú všetky záruky, ktoré colné orgány považujú za potrebné. Príslušné orgány môžu toto povolenie kedykoľvek zrušiť. Musia tak urobiť, keď schválený vývozca nespĺňa podmienky alebo už neposkytuje tieto záruky.

4.   Povolenie, ktoré majú vydať colné orgány, musí uvádzať najmä:

a)

úrad zodpovedný za potvrdzovanie osvedčení;

b)

spôsob, akým musí schválený vývozca preukázať, že tieto osvedčenia boli použité;

c)

v prípadoch uvedených v odseku 5 písm. b) orgán oprávnený vykonávať následné overovanie podľa článku 16.

5.   Povolenie určí podľa uváženia príslušných orgánov, že odsek vyčlenený na potvrdenie colného orgánu musí:

a)

byť vopred opatrený pečiatkou príslušného colného úradu vyvážajúceho štátu a podpisom, ktorým môže byť faksimile pracovníka tohto úradu, alebo

b)

byť potvrdený špeciálnou pečiatkou schváleného vývozcu, ktorá bola schválená colnými orgánmi vyvážajúceho štátu a zodpovedá vzoru v prílohe III. Táto pečiatka môže byť predtlačená na formulároch.

6.   V prípadoch uvedených v odseku 5 písm. a) sa do kolónky 8 „Poznámky“ v sprievodnom osvedčení A.TR. vkladá jedno z nasledujúcich slovných spojení:

„ES

‚Procedimiento simplificado‘

CS

‚Zjednodušený postup‘

DA

‚Forenklet fremgangsmåde‘

DE

‚Vereinfachtes Verfahren‘

ET

‚Lihtsustatud tolliprotseduur‘

EL

‚Απλουστευμένη διαδικασία‘

EN

‚Simplified procedure‘

FR

‚Procédure simplifiée‘

IT

‚Procedura semplificata‘

LV

‚Vienkāršota procedūra‘

LT

‚Supaprastinta procedūra‘

HU

‚Egyszerűsített eljárás‘

MT

‚Procedura simplifikata‘

NL

‚Vereenvoudigde regeling‘

PL

‚Procedura uproszczona‘

PT

‚Procedimento simplificado‘

SL

‚Poenostavljen postopek‘

SK

‚Zjednodušený postup‘

FI

‚Yksinkertaistettu menettely‘

SV

‚Förenklat förfarande‘

TR

‚Basitleştirilmiş prosedür‘“.

7.   Vyplnené osvedčenie, ktoré obsahuje slovné spojenie uvedené v odseku 6 a ktoré je podpísané schváleným vývozcom, je rovnocenné s dokumentom, ktorý potvrdzuje, že podmienky ustanovené v článku 5 boli splnené.

Článok 12

1.   Vývozca, ktorý často vyváža tovar z členského štátu Spoločenstva iného ako štát, v ktorom má sídlo, môže obdržať na tieto vývozy štatút schváleného vývozcu.

Na tento účel predkladá žiadosť príslušným colným orgánom členského štátu, v ktorom má sídlo a v ktorom si vedie záznamy obsahujúce dôkazy preukazujúce štatút príslušného tovaru, ako aj plnenie ostatných požiadaviek základného rozhodnutia a tohto rozhodnutia.

2.   Keď sú orgány uvedené v odseku 1 presvedčené, že podmienky ustanovené v článku 11 sú splnené, a vydajú oprávnenie, oznámia túto skutočnosť colným orgánom v príslušných členských štátoch.

3.   V prípadoch, keď adresa na overenie nie je predtlačená v kolónke 14 sprievodného osvedčenia A.TR., vývozca uvádza v kolónke 8 „Poznámky“ sprievodného osvedčenia A.TR. odkaz na členský štát, ktorý vydal povolenie a kam budú turecké colné orgány posielať svoje požiadavky na následné overenie v zmysle článku 16.

Článok 13

Keď sa tovar nachádza pod dohľadom colného úradu v jednej časti colnej únie, je možné nahradiť pôvodné sprievodné osvedčenie A.TR. jedným alebo viacerými sprievodnými osvedčeniami A.TR. na účely zaslania všetkého tovaru alebo jeho časti na iné miesto v rámci colného územia colnej únie. Náhradné sprievodné osvedčenie(-a) A.TR. vydáva colný úrad, pod dohľadom ktorého sa tovar nachádza.

Článok 14

1.   Colné orgány členských štátov Spoločenstva a Turecka si prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev navzájom poskytnú vzory odtlačkov pečiatok, ktoré používajú ich colné úrady na vydávanie sprievodných osvedčení A.TR., a adresy colných orgánov zodpovedných za overovanie týchto osvedčení.

2.   S cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie tohto rozhodnutia Spoločenstvo a Turecko si prostredníctvom príslušných colných orgánov vzájomne pomáhajú pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení A.TR. a správnosti informácií v nich uvedených.

Článok 15

1.   Bez ohľadu na článok 7 ods. 1 sprievodné osvedčenie A.TR. môže byť výnimočne vydané po vývoze tovaru, na ktorý sa vzťahuje, ak:

a)

nebolo vydané v čase vývozu pre chyby alebo neúmyselné opomenutie, alebo zvláštne okolnosti, alebo

b)

colným orgánom sa uspokojivo preukázalo, že sprievodné osvedčenie A.TR. bolo vydané, ale pre technické dôvody nebolo pri dovoze prijaté.

2.   Na účely implementácie odseku 1 musí vývozca vo svojej žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa sprievodné osvedčenie vzťahuje a dôvody svojej žiadosti.

3.   Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie A.TR. dodatočne len po overení, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu sú zhodné s informáciami v príslušnom spise.

4.   Sprievodné osvedčenia A.TR. vydané dodatočne sú označené v kolónke 8 jedným z nasledujúcich slovných spojení:

„ES

‚EXPEDIDO A POSTERIORI‘

CS

‚VYSTAVENO DODATEČNĚ‘

DA

‚UDSTEDT EFTERFØLGENDE‘

DE

‚NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT‘

ET

‚TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD‘

EL

‚ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ‘

EN

‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘

FR

‚DÉLIVRÉ A POSTERIORI‘

IT

‚RILASCIATO A POSTERIORI‘

LV

‚IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI‘

LT

‚RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS‘

HU

‚KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL‘

MT

‚MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT‘

NL

‚AFGEGEVEN A POSTERIORI‘

PL

‚WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE‘

PT

‚EMITIDO A POSTERIORI‘

SL

‚IZDANO NAKNADNO‘

SK

‚VYDANÉ DODATOČNE‘

FI

‚ANNETTU JÄLKIKÄTEEN‘

SV

‚UTFÄRDAT I EFTERHAND‘

TR

‚SONRADAN VERİLMİŞTİR‘“

Článok 16

1.   Následné overovanie sprievodných osvedčení A.TR. sa vykonáva náhodne alebo kedykoľvek, ak majú colné orgány dovážajúceho štátu odôvodnené pochybnosti o pravosti osvedčení, štatúte príslušného tovaru alebo o splnení ostatných požiadaviek základného rozhodnutia a tohto rozhodnutia.

2.   Na účely implementácie ustanovení odseku 1 colné orgány dovážajúceho štátu vrátia colným orgánom vyvážajúceho štátu sprievodné osvedčenie A.TR. spolu s faktúrou, ak bola predložená, alebo kópiu týchto dokladov, pričom, ak je to vhodné, uvedú dôvody na prešetrenie. Všetky získané doklady a informácie, ktoré naznačujú, že údaje uvedené v sprievodnom osvedčení A.TR. sú nesprávne, sa zašlú na podporu žiadosti o overenie.

3.   Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúceho štátu. Na tento účel majú právo žiadať akékoľvek dôkazy a vykonávať akúkoľvek kontrolu účtov vývozcu alebo akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za náležitú.

4.   Ak sa colné orgány dovážajúceho štátu rozhodnú pozastaviť pre príslušný tovar zaobchádzanie, ktoré vyplýva z ustanovení o voľnom obehu uvedených v základnom rozhodnutí, až do výsledku overenia, ponúknu dovozcovi prepustenie tovaru po splnení podmienok, ktoré považujú za nevyhnutné.

5.   Colné orgány žiadajúce overenie budú informované o výsledkoch tohto overenia čo najskôr. Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú doklady pravé a či sa príslušný tovar môže považovať za tovar vo voľnom obehu v colnej únii a či spĺňa všetky ostatné požiadavky základného rozhodnutia a tohto rozhodnutia.

6.   Ak v prípadoch odôvodnenej pochybnosti nepríde odpoveď do desiatich mesiacov od dátumu žiadosti o overenie alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokladu alebo skutočného štatútu tovaru, žiadajúce colné orgány okrem prípadov s výnimočnými okolnosťami odmietnu zaobchádzanie, ktoré vyplýva z ustanovení o voľnom obehu ustanovených v základnom rozhodnutí.

Článok 17

1.   Odchylne od článku 5 sa ustanovenia o voľnom obehu ustanovené v základnom rozhodnutí uplatnia aj na tovar dovážaný do jednej časti colnej únie, ak je k nemu priložený dôkaz o pôvode v Turecku alebo v Spoločenstve potvrdený v krajine, v skupine krajín alebo na území podľa ustanovení preferenčných obchodných dohôd, ktoré uzavrelo Spoločenstvo a Turecko s touto krajinou, skupinou krajín alebo s územím a ktoré ustanovujú systém kumulácie pôvodu za predpokladu, že sa uplatňujú rovnaké pravidlá o pôvode a zákaz vrátenia alebo oslobodenia od cla.

2.   Opatrenia týkajúce sa administratívnej spolupráce ustanovené v pravidlách pôvodu v príslušných preferenčných obchodných dohodách sa uplatňujú na dôkazy uvedené v odseku 1.

Článok 18

Keď vzniknú spory v súvislosti s postupmi overovania podľa článku 16, ktoré nedokážu spolu vyriešiť colné orgány žiadajúce overenie a colné orgány zodpovedné za vykonanie tohto overenia, alebo ak tieto spory vyvolajú otázky súvisiace s výkladom tohto rozhodnutia, tieto sa predložia výboru pre colnú spoluprácu.

V každom prípade riešenie sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúceho štátu podlieha legislatíve dovážajúceho štátu.

Článok 19

Sankcie sa ukladajú každej osobe, ktorá vystaví doklad alebo spôsobí vystavenie dokladu, ktorý obsahuje nesprávne informácie na účely získania zaobchádzania, ktoré vyplýva z ustanovení o voľnom obehu uvedených v základnom rozhodnutí.

KAPITOLA 3

Ustanovenia pre tovar, ktorý prinášajú cestujúci

Článok 20

Za predpokladu, že tovar, ktorý prinášajú cestujúci z jednej časti colnej únie do inej časti colnej únie, nie je určený na obchodné účely, bude zvýhodnený podľa ustanovení o voľnom obehu uvedených v základnom rozhodnutí bez toho, aby podliehal osvedčeniu podľa kapitoly 2, pokiaľ sa vyhlási za tovar spĺňajúci podmienky pre voľný obeh a ak neexistuje žiadna pochybnosť o pravdivosti tohto vyhlásenia.

KAPITOLA 4

Poštové zásielky

Článok 21

Poštové zásielky (vrátane poštových balíkov) sa zvýhodnia podľa ustanovení o voľnom obehu uvedených v základnom rozhodnutí bez toho, aby podliehali osvedčeniu podľa kapitoly 2 za predpokladu, že na obale ani v sprievodných dokladoch nie je žiadne označenie, ktoré by uvádzalo, že obsah zásielky nespĺňa podmienky definované v základnom rozhodnutí. Takýmto označením je žltý štítok, vzor ktorého je uvedený v prílohe IV a ktorý je v každom takomto prípade pripojený k zásielke príslušnými orgánmi vyvážajúceho štátu.

HLAVA III

COLNÉ USTANOVENIA UPLATNITEĽNÉ NA OBCHOD S TOVAROM S TRETÍMI KRAJINAMI

KAPITOLA 1

Ustanovenia týkajúce sa ceny tovaru na colné účely

Článok 22

Náklady na dopravu a poistenie, nakladacie a manipulačné poplatky spojené s dopravou tovaru z tretích krajín po vstupe tohto tovaru na územie colnej únie sa na účely colného hodnotenia neberú do úvahy za predpokladu, že sú uvedené oddelene od ceny skutočne zaplatenej alebo splatnej za daný tovar.

KAPITOLA 2

Pasívny zošľachťovací styk

Článok 23

Na účely tejto kapitoly výraz „trojstranná preprava“ znamená taký systém, v ktorom sa zošľachtené výrobky po pasívnom zošľachťovacom styku prepustia do voľného obehu s čiastočným alebo úplným oslobodením od cla v časti colnej únie inej, ako je tá, z ktorej sa tento tovar dočasne vyviezol.

Článok 24

Keď sa zošľachtené alebo náhradné výrobky prepustia do voľného obehu v systéme trojstrannej prepravy, informačný formulár INF 2 sa použije na poskytnutie informácií o tovare dočasne vyvezenom v systéme trojstrannej prepravy, aby sa získalo čiastočné alebo úplné oslobodenie pre zošľachtené alebo náhradné výrobky.

Článok 25

1.   Informačný formulár INF 2 sa pre množstvá tovaru, ktoré vstúpili do režimu, vyhotovuje v jednom origináli a v jednej kópii na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzoru uvedenému v prílohe 71 ustanovení na implementáciu Colného kódexu Spoločenstva, ak bol vydaný v Spoločenstve, a na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzoru stanovenému obdobne v tureckých colných predpisoch na základe uvedenej prílohy, ak bol vydaný v Turecku. Tlačivá sa vypĺňajú v jednom z úradných jazykov Spoločenstva alebo v tureckom jazyku. Úrad na vstupe potvrdzuje originál a kópiu informačného formulára INF 2. Kópiu si ponecháva a originál vracia deklarantovi.

2.   Úrad na vstupe, od ktorého sa vyžaduje potvrdenie informačného formulára INF 2, uvádza v kolónke 16 prostriedky použité na identifikáciu dočasne vyvážaného tovaru.

3.   Keď sa používajú vzorky alebo vyobrazenia, alebo technické opisy, úrad uvedený v odseku 1 preveruje autenticitu týchto vzoriek, vyobrazení alebo technických opisov a opatrí svojou colnou uzáverou jednotlivé kusy, ak to charakter tovaru dovoľuje, alebo obal, a to takým spôsobom, aby sa s ňou nedalo nedovolene manipulovať.

Štítok s úradnou pečiatkou a príslušnými podrobnosťami o vývoznom vyhlásení sa pripájajú k vzorkám, vyobrazeniam, alebo technickým opisom tak, aby sa zabránilo ich zámene.

Vzorky, vyobrazenia alebo technické opisy po overení a opatrené uzáverou podľa tohto odseku sa vracajú vývozcovi, ktorý ich predkladá s neporušenými uzáverami pri dovoze zošľachtených alebo náhradných výrobkov.

4.   Keď sa vyžaduje analýza a jej výsledok je známy až vtedy, keď colný úrad potvrdí informačný formulár INF 2, doklad obsahujúci výsledok analýzy sa odovzdáva vývozcovi v zapečatenej obálke s ochranou proti nedovolenej manipulácii.

Článok 26

1.   Úrad na výstupe potvrdzuje na origináli, že tovar opustil colné územie, a vracia ho osobe, ktorá ho predkladá.

2.   Dovozca zošľachtených alebo náhradných výrobkov predkladá originál informačného formulára INF 2, prípadne aj identifikačné prostriedky, prepúšťajúcemu úradu.

Článok 27

1.   Keď colný úrad, ktorý vydáva informačný formulár INF 2 usúdi, že sú potrebné ďalšie informácie, okrem tých, ktoré sú uvedené v informačnom formulári, doplní ich. Keď nemá dosť miesta, pripája ďalší formulár. Pripojenie ďalšieho formulára sa vyznačuje na origináli.

2.   Od colného úradu, ktorý potvrdil informačný formulár INF 2, sa môže žiadať, aby po prepustení tovaru vykonal overenie pravosti formulára a správnosti údajov, ktoré obsahuje.

3.   V prípade po sebe nasledujúcich zásielok sa môže vystaviť potrebný počet informačných formulárov INF 2 na množstvo tovaru alebo výrobkov, ktoré vstupujú do konania. Pôvodný informačný formulár sa tiež môže nahradiť ďalšími informačnými formulármi alebo, keď sa používa len jeden informačný formulár, colný úrad, ktorému sa formulár predkladá, môže na origináli uviesť viac tovarov alebo výrobkov. Keď na to nemá dostatok miesta, pripája ďalší formulár a túto skutočnosť vyznačuje na origináli.

4.   Colné orgány môžu povoliť používanie rekapitulačných informačných formulárov INF 2 pre obchodné toky v trojstrannej preprave, ktoré obsahujú väčšie množstvo operácií a pokrývajú celkový objem dovozov/vývozov za určité obdobie.

5.   Za výnimočných okolností sa informačný formulár INF 2 môže vydať spätne, ale musí to byť skôr, ako uplynie lehota požadovaná na uchovanie dokladov.

Článok 28

V prípade krádeže, straty alebo zničenia informačného formulára INF 2 subjekt môže požiadať colný úrad, ktorý ho potvrdil, o vydanie duplikátu. Úrad tejto žiadosti vyhovie za predpokladu, že sa dá preukázať, že tovar dočasne vyvezený, pre ktorý sa duplikát žiada, ešte nebol spätne dovezený.

Originál a kópie informačného formulára, ktoré sa takto vydajú, sú označené jedným z nasledujúcich symbolov:

„ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

SL

‚DVOJNIK‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘

TR

‚İKİNCİ NÜSHADİR‘“.

Článok 29

Čiastočné oslobodenie od dovozného cla tým, že za základ hodnoty určenia cla sa vezmú náklady na spracovanie, sa udeľuje na požiadanie pre zošľachtené výrobky, ktoré sa majú uvoľniť do voľného obehu.

Colné orgány odmietnu výpočet čiastočného oslobodenia od dovozného cla podľa tohto ustanovenia, ak sa pred prepustením zošľachtených výrobkov do voľného obehu zistí, že jediným zámerom prepustenia do voľného obehu s nulovou colnou sadzbou dočasne vyvezeného tovaru, ktorý nie je pôvodný ani v jednej časti colnej únie v zmysle hlavy II kapitoly 2 oddielu 1 Colného kódexu Spoločenstva a v zmysle hlavy II kapitoly 2 oddielu 1 Colného kódexu Turecka, bolo zvýhodniť tento tovar čiastočným oslobodením podľa tohto ustanovenia.

Pravidlá o colnej hodnote tovaru definované v Colnom kódexe Spoločenstva a v Colnom kódexe Turecka sa obdobne uplatňujú na náklady na prepracovanie, pri ktorých sa nebude zohľadňovať dočasne vyvezený tovar.

KAPITOLA 3

Vrátený tovar

Článok 30

1.   Tovar, ktorý sa vyviezol z jednej časti colnej únie a vracia sa do inej časti colnej únie, sa pri prepustení do voľného obehu do troch rokov na žiadosť príslušnej osoby oslobodí od dovozného cla.

Trojročné obdobie sa môže prekročiť, ak sa zohľadnia osobitné okolnosti.

2.   Keď pred vývozom z colného územia jednej časti colnej únie bol vrátený tovar prepustený do voľného obehu so zníženým alebo nulovým dovozným clom z dôvodu jeho použitia na osobitný účel, oslobodenie od cla v zmysle odseku 1 sa udeľuje len vtedy, ak sa tento tovar má spätne doviezť na rovnaký účel.

Ak účel, na ktorý sa príslušný tovar má doviezť, nie je rovnaký, výška dovozného cla, ktorému tento tovar podlieha, sa znižuje o akúkoľvek sumu zaplatenú za tento tovar pri jeho prvom prepustení do voľného obehu. Ak toto zníženie presiahne sumu zaplatenú pri vstupe vráteného tovaru do voľného obehu, neposkytne sa žiadna náhrada.

3.   Oslobodenie od dovozného cla podľa odseku 1 sa neudeľuje na tovar vyvážaný z colného územia jednej časti colnej únie v režime pasívneho zošľachťovacieho styku, iba ak tento tovar zostane v stave, v akom bol vyvezený.

Článok 31

Oslobodenie od dovozného cla podľa článku 30 sa udeľuje len vtedy, keď sa tovar spätne dováža v stave, v ktorom bol vyvezený.

Článok 32

Články 30 a 31 sa uplatňujú obdobne na zošľachtené výrobky pôvodne vyvezené alebo spätne vyvezené následne po aktívnom zošľachťovacom styku.

Výška dovozného cla dlžná podľa právnych predpisov sa určí na základe pravidiel uplatniteľných na režim aktívneho zošľachťovacieho styku, pričom dátum spätného vývozu zošľachtených výrobkov sa považuje za dátum prepustenia do voľného obehu.

Článok 33

Vrátený tovar je oslobodený od dovozného cla, aj keď predstavuje len časť tovaru predtým vyvezeného z inej časti colnej únie.

To isté platí, keď tovar pozostáva z častí alebo z príslušenstva k strojom, nástrojom, prístrojom alebo k iným výrobkom predtým vyvezeným z inej časti colnej únie.

Článok 34

1.   Odchylne od článku 31 je vrátený tovar v jednom z nasledujúcich prípadov oslobodený od dovozného cla:

a)

tovar, s ktorým po vývoze z inej časti colnej únie bolo zaobchádzané len tak, ako to bolo potrebné na jeho zachovanie v dobrom stave, alebo sa s ním manipulovalo tak, aby sa zmenil len jeho vzhľad;

b)

tovar, s ktorým po vývoze z inej časti colnej únie bolo zaobchádzané inak, ako to bolo potrebné na jeho zachovanie v dobrom stave, alebo sa s ním manipulovalo inak, ako keby sa mal zmeniť len jeho vzhľad, ale ktorý sa ukázal ako chybný alebo nevhodný na zamýšľané použitie, za predpokladu, že je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

toto zaobchádzanie alebo manipulovanie sa pri tovare použilo len na účely jeho opravy alebo vrátenia do dobrého stavu,

jeho nevhodnosť na zamýšľané použitie sa ukázala až po začiatku tohto zaobchádzania alebo manipulovania.

2.   Keď vrátený tovar prešiel zaobchádzaním alebo manipuláciou povolenou podľa odseku 1 písm. b) a týmto zaobchádzaním sa dostal do stavu podliehajúceho dovoznému clu, pokiaľ by bol spracovaný v pasívnom zošľachťovacom styku, uplatňujú sa pravidlá platné pre vymeranie cla podľa daného režimu.

Ak však tovar prešiel operáciou, ktorá spočívala v oprave alebo obnovení dobrého stavu, ktoré sa stali nevyhnutné v dôsledku nepredvídaných okolností, ktoré nastali mimo obidvoch častí colnej únie, čo bolo spoľahlivo zistené na žiadosť colných orgánov, oslobodenie od cla sa udelí za predpokladu, že hodnota vráteného tovaru nie je v dôsledku tejto operácie vyššia ako jeho hodnota v čase vývozu z colného územia druhej časti colnej únie.

3.   Na účely druhého pododseku odseku 2:

a)

„oprava alebo obnovenie dobrého stavu, ktoré sa stali nevyhnutné,“ znamená ľubovoľnú operáciu na odstránenie prevádzkových nedostatkov alebo materiálneho poškodenia, ktoré tovar utrpel mimo obidvoch častí colnej únie a bez ktorých by sa tovar už nemohol normálnym spôsobom používať na ten účel, na ktorý bol určený;

b)

hodnota vráteného tovaru sa v dôsledku operácie, ktorou prešiel, nebude považovať za vyššiu ako jeho hodnota v čase vývozu z inej časti colnej únie, pokiaľ táto operácia nebola rozsiahlejšia, ako bolo nevyhnutne potrebné na to, aby sa tovar mohol ďalej používať takým istým spôsobom ako v čase vývozu.

Keď oprava alebo obnovenie dobrého stavu vyžaduje použitie náhradných dielcov, toto použitie je obmedzené len na tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné, aby sa tovar mohol používať takým istým spôsobom ako v čase vývozu.

Článok 35

Keď sa ukončia colné formality spojené s vývozom, colné orgány na žiadosť príslušnej osoby vydajú doklad obsahujúci informácie potrebné na identifikáciu tovaru pri jeho vrátení na colné územie jednej časti colnej únie.

Článok 36

1.   Ako vrátený tovar sa akceptuje:

tovar, pre ktorý sa predložia nasledujúce doklady na podporu vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu:

a)

kópia vývozného vyhlásenia, ktorú vývozcovi vrátil colný orgán, alebo kópia tohto dokladu, ktorej pravosť potvrdil daný orgán, alebo

b)

informačný formulár uvedený v článku 37.

Keď dôkaz, ktorý majú k dispozícii colné orgány v colnom úrade pri spätnom dovoze alebo ktorý môžu získať od príslušnej osoby, naznačuje, že tovar navrhnutý do voľného obehu bol pôvodne vyvezený z inej časti colnej únie, a súčasne vyhovuje podmienkam na jeho akceptovanie ako vráteného tovaru, doklady uvedené v písmenách a) a b) sa nevyžadujú,

tovar, na ktorý bol vydaný ATA karnet v inej časti colnej únie.

Tento tovar sa môže akceptovať ako vrátený tovar v rámci lehoty ustanovenej v článku 30, aj keď sa platnosť karnetu ATA skončila.

V každom prípade sa vykonávajú tieto formality:

overenie informácií uvedených v kolónkach A až G tlačiva o spätnom dovoze,

vyplnenie kontrolného ústrižku a kolónky H tlačiva o spätnom dovoze,

ponechanie tlačiva o spätnom dovoze.

2.   Prvá zarážka odseku 1 sa neuplatňuje pre medzinárodný pohyb obalových materiálov, dopravných prostriedkov alebo určitých tovarov prípustných podľa osobitných colných dohovorov, ak všeobecné alebo zmluvné ustanovenia určujú, že za daných okolností sa colné dokumenty nevyžadujú.

Táto zarážka sa neuplatňuje ani vtedy, keď sa tovar môže navrhnúť na prepustenie do voľného obehu ústne alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

3.   Ak to považujú za potrebné, colné orgány v colnom úrade spätného dovozu môžu požiadať príslušnú osobu o predloženie ďalších dôkazov, najmä na účely identifikácie vráteného tovaru.

Článok 37

Informačný formulár INF 3 sa vyhotovuje v jednom origináli a dvoch kópiách na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe 110 vykonávacích ustanovení Colného kódexu Spoločenstva, ak bol vydaný v Spoločenstve, a na tlačivách, ktoré zodpovedajú vzoru ustanovenému obdobne v tureckých colných predpisoch na základe uvedenej prílohy, ak bol vydaný v Turecku. Tlačivá sa vypĺňajú v jednom z úradných jazykov Spoločenstva alebo v tureckom jazyku.

Článok 38

1.   Informačný formulár INF 3 na žiadosť vývozcu vydáva colný orgán v colnom úrade vývozu pri ukončení colných formalít v súvislosti s príslušným tovarom, ak vývozca vyhlási, že je pravdepodobné, že tento tovar bude vrátený cez colný úrad v inej časti colnej únie.

2.   Informačný formulár INF 3 môže tiež colný orgán v colnom úrade vývozu vydať na žiadosť vývozcu po ukončení colných formalít v súvislosti s príslušným tovarom za predpokladu, že tento orgán vie overiť na základe informácií, ktorými disponuje, že údaje v žiadosti vývozcu sa týkajú vyvážaného tovaru.

Článok 39

1.   Informačný formulár INF 3 obsahuje všetky informácie, ktoré colné orgány vyžadujú na účely identifikácie vyvážaného tovaru.

2.   Keď sa predpokladá, že sa vyvážaný tovar vráti do inej časti colnej únie alebo do obidvoch častí colnej únie cez niekoľko colných úradov iných ako colný úrad vývozu, vývozca môže požiadať o vydanie niekoľkých informačných formulárov INF 3 na celé množstvo vyvážaného tovaru.

Podobne môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré vydali informačný formulár INF 3, aby ho nahradili niekoľkými informačnými formulármi INF 3 na celé množstvo tovaru zahrnuté v pôvodnom informačnom formulári INF 3.

Vývozca môže tiež požiadať o vydanie informačného formulára INF 3 len na jednu časť vyvážaného tovaru.

Článok 40

Originál a jedna kópia informačného formulára INF 3 sa vracia vývozcovi, aby ich predložil colnému úradu pri spätnom dovoze. Druhá kópia sa ukladá do úradných záznamov colného orgánu, ktorý ju vydal.

Článok 41

Colný úrad pri spätnom dovoze zapisuje do originálu a kópie informačného hárka INF 3 množstvo vráteného tovaru, oslobodeného od dovozného cla, originál si ponecháva a kópiu, ktorá obsahuje referenčné číslo a dátum vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, posiela colnému orgánu, ktorý ju vydal.

Tento colný orgán porovnáva túto kópiu so svojou kópiou a vkladá ju do svojich úradných záznamov.

Článok 42

V prípade krádeže, straty alebo zničenia pôvodného informačného formulára INF 3 môže príslušná osoba požiadať colný orgán, ktorý ho vydal, o vystavenie duplikátu. Tejto požiadavke sa vyhovie, ak je to za daných okolností opodstatnené. Takto vydaný duplikát bude označený jedným z nasledujúcich symbolov:

„ES

‚DUPLICADO‘

CS

‚DUPLIKÁT‘

DA

‚DUPLIKAT‘

DE

‚DUPLIKAT‘

ET

‚DUPLIKAAT‘

EL

‚ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ‘

EN

‚DUPLICATE‘

FR

‚DUPLICATA‘

IT

‚DUPLICATO‘

LV

‚DUBLIKĀTS‘

LT

‚DUBLIKATAS‘

HU

‚MÁSODLAT‘

MT

‚DUPLIKAT‘

NL

‚DUPLICAAT‘

PL

‚DUPLIKAT‘

PT

‚SEGUNDA VIA‘

SL

‚DVOJNIK‘

SK

‚DUPLIKÁT‘

FI

‚KAKSOISKAPPALE‘

SV

‚DUPLIKAT‘

TR

‚İKİNCİ NÜSHADİR‘“.

Colný orgán zaznamenáva do kópie informačného formulára INF 3, ktorú má k dispozícii, že bol vydaný duplikát.

Článok 43

1.   Colné orgány v colnom úrade v mieste vývozu poskytujú colným orgánom v colnom úrade spätného dovozu na ich žiadosť všetky informácie, ktorými disponujú, aby colné orgány v colnom úrade spätného dovozu mohli zistiť, či tovar spĺňa podmienky potrebné na zvýhodnenie v zmysle ustanovení tejto kapitoly.

2.   Informačný formulár INF 3 sa môže použiť ako žiadosť o informácie a na prenos informácií uvedených v odseku 1.

KAPITOLA 4

Zisťovanie dôkazov o preferenčnom pôvode v častiach colnej únie

Článok 44

Táto kapitola ustanovuje pravidlá, ktoré majú uľahčiť:

a)

vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED a vystavovanie vyhlásení na faktúre alebo vyhlásení na faktúre EUR-MED podľa ustanovení dohôd o preferenčnom obchode, ktoré uzavrelo Spoločenstvo a Turecko s krajinami, skupinami krajín alebo územiami a ktoré umožňujú systém kumulácie pôvodu za predpokladu, že sa uplatňujú rovnaké pravidlá o pôvode a zákaz vrátenia alebo oslobodenia od cla;

b)

administratívnu spoluprácu medzi colnými orgánmi členských štátov Spoločenstva a Turecka v tejto oblasti.

Článok 45

1.   Na účely implementácie článku 44 písm. a) dodávatelia tovaru vo voľnom obehu v colnej únii, ktorý sa má doručiť medzi dvoma časťami colnej únie, predkladajú vyhlásenie, ďalej len „vyhlásenie dodávateľa“, o štatúte pôvodu dodávaného tovaru v súvislosti s pravidlami o pôvode ustanovenými v príslušných dohodách o preferenčnom obchode.

2.   Vyhlásenie dodávateľa slúži vývozcom ako dôkaz, konkrétne na podporu žiadostí o vydanie sprievodných osvedčení EUR.1 alebo EUR-MED, alebo ako základ na vystavenie vyhlásení na faktúre alebo vyhlásení na faktúre EUR-MED.

Článok 46

Okrem prípadov ustanovených v článku 47 dodávateľ poskytuje osobitné vyhlásenie pre každú zásielku tovaru.

Dodávateľ zahrnie toto vyhlásenie do obchodnej faktúry pre danú zásielku alebo na dodací list, alebo do akéhokoľvek iného dokladu, ktorý opisuje príslušný tovar dostatočne podrobne vzhľadom na jeho identifikáciu.

Dodávateľ môže poskytnúť vyhlásenie kedykoľvek, dokonca aj po dodaní tovaru.

Článok 47

1.   Keď dodávateľ pravidelne dodáva konkrétnemu zákazníkovi tovar, pri ktorom sa predpokladá nemenný štatút pôvodu za primerane dlhé časové obdobie, môže poskytnúť jedno vyhlásenie dodávateľa pre všetky nasledujúce dodávky tohto tovaru, ďalej len „dlhodobé vyhlásenie dodávateľa“. Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa sa môže vydať na obdobie najviac jedného roka od dátumu vydania tohto vyhlásenia.

2.   Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa sa môže vydať dodatočne. V takom prípade jeho platnosť nesmie presiahnuť obdobie jedného roka od dátumu, keď toto vyhlásenie nadobudlo účinnosť.

3.   Ak dlhodobé vyhlásenie dodávateľa už nie je platné pre dodávaný tovar, dodávateľ ihneď informuje kupujúceho o tejto skutočnosti.

Článok 48

1.   Vyhlásenie dodávateľa sa vystavuje vo forme uvedenej v prílohe V a dlhodobé vyhlásenie dodávateľa vo forme uvedenej v prílohe VI.

2.   Vyhlásenie dodávateľa obsahuje vlastnoručný podpis dodávateľa, ktorý môže byť predtlačený na formulári. Keď sa však faktúra a vyhlásenie dodávateľa vyhotovuje na počítači, vyhlásenie dodávateľa nemusí byť vlastnoručne podpísané dodávateľom za predpokladu, že dodávateľ poskytne klientovi písomný záväzok, v ktorom prevezme plnú zodpovednosť za každé takéto vyhlásenie dodávateľa, ako keby ho bol vlastnoručne podpísal.

Článok 49

1.   Na účely implementácie článku 44 písm. b) colné orgány členských štátov Spoločenstva a Turecka si navzájom pomáhajú pri kontrole správnosti informácií uvedených vo vyhláseniach dodávateľa.

2.   Na overenie správnosti alebo pravosti vyhlásenia dodávateľa môžu colné orgány štátu, v ktorom sa vydáva alebo vystavuje dôkaz o pôvode, vyzvať vývozcu, aby od dodávateľa vyžiadal informačný certifikát INF 4. Informačný certifikát INF 4 sa vyhotovuje na formulári, ktorý sa zhoduje so vzorom uvedeným v prílohe V k nariadeniu Rady (ES) č. 1207/2001 (7), ak je vydaný v Spoločenstve, a na formulári, ktorý sa zhoduje so vzorom stanoveným obdobne v tureckých colných predpisoch na základe uvedenej prílohy, ak bol vydaný v Turecku. Tento formulár sa vypĺňa v jednom z úradných jazykov Spoločenstva alebo v tureckom jazyku. Colné orgány štátu, ktorý musí tieto informácie poskytnúť alebo ktorý ich vyžaduje, môžu požiadať o preklad informácií uvedených v dokladoch, ktoré im boli predložené, do úradného jazyka alebo jazykov tohto štátu.

3.   Informačný certifikát INF 4 vydávajú colné orgány štátu, v ktorom sídli dodávateľ. Tieto orgány majú právo požiadať o akýkoľvek dôkaz a vykonať akúkoľvek kontrolu účtov dodávateľa alebo akúkoľvek inú kontrolu, ktorú považujú za potrebnú.

4.   Colné orgány štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo, vydávajú informačný certifikát INF 4 do troch mesiacov od prijatia žiadosti od dodávateľov a oznamujú, či vyhlásenie, ktoré dodávateľ predložil, bolo správne alebo nie.

5.   Vyplnený certifikát sa vydáva dodávateľovi, aby ho doručil vývozcovi, a ten ho predloží colnému orgánu štátu, v ktorom bude vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode.

Článok 50

1.   Dodávateľ, ktorý vystaví vyhlásenie dodávateľa, si minimálne tri roky uchováva celú dokumentáciu, ktorá preukazuje správnosť vyhlásenia.

2.   Colný orgán, ktorému bola predložená žiadosť o vydanie informačného certifikátu INF 4, si túto žiadosť ponecháva minimálne tri roky.

Článok 51

1.   Keď vývozca nie je schopný predložiť informačný certifikát INF 4 do štyroch mesiacov od žiadosti colných orgánov štátu, kde je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode, tieto orgány môžu požiadať priamo colné orgány štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo, o potvrdenie pôvodu príslušných výrobkov vzhľadom na pravidlá pôvodu ustanovené v príslušných dohodách o preferenčnom obchode.

2.   Na účely odseku 1 colné orgány, ktoré vyžadujú overenie, poskytujú colným orgánom štátu, v ktorom sídli dodávateľ, všetky známe informácie a uvádzajú zdôvodnenie formy alebo obsahu svojej požiadavky.

Na podporu svojej požiadavky poskytujú všetky doklady alebo informácie, ktoré získali a ktoré naznačujú, že vyhlásenie dodávateľa nie je správne.

3.   Keď sa vykonáva overovanie, colné orgány štátu, v ktorom sídli dodávateľ, môžu požiadať o akýkoľvek dôkaz, vykonať akúkoľvek kontrolu účtov dodávateľa alebo akékoľvek iné overenie, ktoré považujú za potrebné.

4.   Colné orgány, ktoré požadujú overenie, sú čo najskôr informované o výsledkoch prostredníctvom informačného certifikátu INF 4.

5.   Ak do piatich mesiacov od požiadavky na overenie nepríde žiadna odpoveď alebo ak odpoveď neobsahuje informácie dostatočné na preukázanie skutočného pôvodu výrobkov, colné orgány štátu, kde sa dôkaz o pôvode vydáva alebo vystavuje, vyhlásia tento dôkaz za neplatný na základe príslušných dokladov.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 52

Týmto sa zrušujú rozhodnutia č. 1/1999, č. 1/2000 a č. 1/2001. Odkazy na ustanovenia zrušených rozhodnutí sa považujú za odkazy na zodpovedajúce ustanovenia tohto rozhodnutia. Vyhlásenia dodávateľa, vrátane dlhodobých vyhlásení dodávateľa, vystavené pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia zostávajú v platnosti.

Vyhlásenia dodávateľa na formulároch podľa rozhodnutia č. 1/1999 sa môžu naďalej vyhotovovať ešte dvanásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia okrem prípadov, ak ich používajú vývozcovia ako dôkaz na podporu žiadostí o vydanie sprievodných osvedčení EUR-MED alebo ako základ na vystavenie vyhlásení na faktúre EUR-MED.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prijatí.

V Ankare 26. septembra 2006

Za výbor pre colnú spoluprácu

predseda

P. FAUCHERAND


(1)  Ú. v. ES L 35, 13.2.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 31. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím č. 1/2003 (EÚ L 28, 4.2.2003, s. 51).

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 402/2006 (Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2006, s. 35).

(4)  Ú. v. ES L 204, 4.8.1999, s. 43.

(5)  Ú. v. ES L 211, 22.8.2000, s. 16.

(6)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 1207/2001 z 11. júna 2001 o postupoch pre umožnenie vydávania sprievodných osvedčení EUR.1, na prípravu fakturačných vyhlásení a formulárov EUR.2 a na vydávanie niektorých schválených vývozných povolení podľa doložiek spravujúcich preferenčné obchodovanie medzi Európskym spoločenstvom a niektorými krajinami a o zrušení nariadenia (EHS) č. 3351/83 (Ú. v. ES L 165, 21.6.2001, s. 1. Korigendum prílohy V k nariadeniu v Ú. v. ES L 170, 29.6.2002, s. 88).


PRÍLOHA I

Image

Image


PRÍLOHA II

VYSVETLIVKY K SPRIEVODNÉMU OSVEDČENIU A.TR.

I.   Pravidlá na vyplnenie sprievodného osvedčenia A.TR.

1.

Sprievodné osvedčenie A.TR. sa vydáva v súlade s ustanovením článku 9 ods 1.

2.

Sprievodné osvedčenie A.TR. nesmie obsahovať žiadne vymazania ani opravy prepisovaním. Akékoľvek zmeny sa musia urobiť prečiarknutím nesprávnych údajov a doplnením potrebnými opravami. Akákoľvek zmena musí byť parafovaná osobou, ktorá osvedčenie vyplnila, a potvrdená colnými orgánmi.

Opis výrobkov sa musí umiestniť do kolónky na to vyhradenej bez zanechania prázdnych riadkov. Ak nie je odsek úplne vyplnený, musí sa pod posledným riadkom opisu urobiť vodorovná čiara a nevyplnený priestor sa musí vyčiarknuť.

II.   Údaje, ktoré sa majú uviesť v jednotlivých kolónkach

1.

Celé meno a adresa príslušnej osoby alebo spoločnosti.

2.

Ak je to vhodné, číslo prepravného dokladu.

3.

Ak je to vhodné, celé meno a adresa osoby(-ôb) alebo spoločnosti(-í), ktorej(-ým) sa má tovar dodať.

5.

Názov krajiny, z ktorej sa tovar vyváža.

6.

Názov príslušnej krajiny.

9.

Poradové číslo príslušnej položky vo vzťahu k celkovému počtu tovarových položiek na osvedčení.

10.

Značky, čísla, počet, druh nákladových kusov a bežný obchodný opis tovaru.

11.

Hrubá hmotnosť tovaru v zodpovedajúcej kolónke 10 vyjadrená v kilogramoch alebo inej miere (hl, m3 atď.).

12.

Vyplní colný orgán. Ak je to vhodné, uveďte podrobnosti súvisiace s vývozným doklade (druh a číslo tlačiva, názov colného úradu a vydávajúcej krajiny).

13.

Miesto a dátum, podpis a meno vývozcu.


PRÍLOHA III

Špeciálna pečiatka uvedená v článku 11 ods. 5

Image


PRÍLOHA IV

Žltý štítok uvedený v článku 21

Image


PRÍLOHA V

Image


PRÍLOHA VI

Image