9.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/22


ROZHODNUTIE RADY MINISTROV AKT – ES č. 1/2006

z 2. júna 2006,

ktorým sa upresňuje viacročný rámec na obdobie rokov 2008 – 2013 a mení revidovaná dohoda o partnerstve AKT – ES

(2006/608/ES)

RADA MINISTROV AKT – ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a revidovanú v Luxemburgu 25. júna 2005 (2) (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – ES“), a najmä na odsek 3 jej prílohy Ia,

keďže:

(1)

Príloha Ia k dohode o partnerstve AKT – ES o viacročnom finančnom rámci pre spoluprácu podľa dohody o partnerstve AKT – ES na obdobie po 9. európskom rozvojovom fonde (ERF) uvádza, že Európska únia zachová svoje úsilie o pomoc štátom AKT podľa dohody o partnerstve AKT – ES aspoň na rovnakej úrovni ako 9. ERF zvýšenú o vplyvy inflácie, hospodárskeho rastu EÚ a jej rozšírenia o desať nových členských štátov v roku 2004, ale neuvádza presné obdobie, na ktoré sa má vzťahovať (päť alebo šesť rokov), sumu ani nástroj financovania (všeobecný rozpočet alebo nový ERF).

(2)

Pri ukončení rokovaní o revízii dohody o partnerstve AKT – ES v Bruseli 23. februára 2005 sa EÚ zaviazala čo najskôr navrhnúť presnú sumu, ako aj obdobie uplatňovania dohody.

(3)

Európska rada zo 16. decembra 2005 rozhodla o presnom období, ktoré sa pokryje (šesť rokov), sume (22 682 miliónov EUR v bežných cenách) a nástroji financovania (10. ERF).

(4)

Skupina štátov AKT by mala byť naďalej oprávnená získavať dodatočné zdroje v rámci iných finančných nástrojov, ako sa ustanovuje v zodpovedajúcich nástrojoch v súlade s vyhlásením XV, ktoré tvorí prílohu k dohode o partnerstve AKT – ES. Pokiaľ skupina štátov AKT prispieva prostredníctvom ERF na medzinárodné alebo medziregionálne iniciatívy ERF, mala by sa zabezpečiť viditeľnosť tohto príspevku,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rada ministrov AKT – ES schvaľuje zmeny v Dohode o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 a revidovanej v Luxemburgu 25. júna 2005, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Port Moresby 2. júna 2006

Za Radu ministrov AKT – ES

predseda

O. ROJAS


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 26.


PRÍLOHA

Do dohody o partnerstve AKT – ES sa vkladá táto príloha:

„PRÍLOHA Ib

Viacročný finančný rámec na obdobie rokov 2008 – 2013

1.

Na účely stanovené v tejto dohode a na obdobie začínajúce 1. januárom 2008 je celková suma finančnej pomoci skupine štátov AKT v rámci tohto finančného rámca stanovená vo výške 23 966 miliónov EUR, ako je uvedené v bodoch 2 a 3.

2.

Suma 21 966 miliónov EUR v rámci 10. Európskeho rozvojového fondu (ERF) sa sprístupní dňom nadobudnutia účinnosti viacročného finančného rámca. Medzi nástroje spolupráce sa rozdelí nasledovným spôsobom:

a)

17 766 miliónov EUR na financovanie národných a regionálnych orientačných programov. Tento finančný balík bude slúžiť na financovanie:

i)

národných orientačných programov skupiny štátov AKT v súlade s článkami 1 až 5 prílohy IV k tejto dohode o vykonávacích a riadiacich postupoch,

ii)

regionálnych orientačných programov na podporu regionálnej a medziregionálnej spolupráce a integrácie skupiny štátov AKT v súlade s článkami 6 až 11, článkom 13 ods. 1 a článkom 14 prílohy IV k tejto dohode o vykonávacích a riadiacich postupoch;

b)

2 700 miliónov EUR na financovanie spolupráce v rámci AKT a medziregionálnej spolupráce mnohých alebo všetkých štátov AKT v súlade s článkom 12, článkom 13 ods. 1 a článkom 14 prílohy IV k tejto dohode o vykonávacích a riadiacich postupoch. Táto suma zahŕňa aj štrukturálnu podporu spoločných inštitúcií: CDE a CTA, ktoré sú uvedené v prílohe III k tejto dohode a kontrolované v súlade s pravidlami a postupmi ustanovenými v uvedenej prílohe, a spoločného parlamentného zhromaždenia uvedeného v článku 17 tejto dohody. Táto suma sa vzťahuje aj pokrytie prevádzkových výdavkov sekretariátu AKT uvedených v bodoch 1 a 2 protokolu 1 k tejto dohode;

c)

1 500 miliónov EUR na financovanie investičného nástroja v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe II („Podmienky financovania“) k tejto dohode, táto suma obsahuje doplnkový príspevok vo výške 1 100 miliónov EUR ku zdrojom investičného nástroja riadeného ako revolvingový fond a 400 miliónov EUR vo forme grantov na financovanie dotácií úrokových sadzieb ustanovených v článkoch 2 a 4 uvedenej prílohy počas trvania 10. ERF.

3.

Operácie financované v rámci investičného nástroja vrátane dotácií úrokových sadzieb s ním spojených spravuje Európska investičná banka (EIB). EIB poskytne vo forme pôžičiek z vlastných zdrojov sumu do výšky 2 000 miliónov EUR ako doplnok k 10. ERF. Tieto zdroje sa poskytujú na účely uvedené v prílohe II k tejto dohode v súlade s podmienkami stanovenými v štatúte EIB a príslušnými ustanoveniami o podmienkach financovania investícií vymedzenými v uvedenej prílohe. Všetky ostatné finančné prostriedky v rámci tohto viacročného finančného rámca spravuje Komisia.

4.

Zostatky z 9. ERF a z predchádzajúcich ERF sa nesmú prideliť po 31. decembri 2007 alebo po dátume nadobudnutia účinnosti tohto viacročného finančného nástroja, pokiaľ bude neskorší, rovnako ani sumy, ktorých viazanosť na projekty v rámci týchto prostriedkov sa po tomto dátume rušila, pokiaľ Rada Európskej únie jednomyseľne nerozhodne inak, s výnimkou zostatkov a prostriedkov, ktorých viazanosť na systém zaručujúci stabilizáciu príjmov z vývozu primárnych poľnohospodárskych produktov (STABEX) v rámci ERF predchádzajúcich 9. ERF sa po tomto dátume zrušila, a zostatkov súm a úhrad pridelených na financovanie investičného nástroja s výnimkou súvisiacich dotácií úrokových sadzieb, ktoré budú prevedené do 10. ERF, kde budú využité v súlade s podmienkami stanovenými v tejto revidovanej dohode. Tieto finančné prostriedky, ktoré budú viazané po 31. decembri 2007 až do nadobudnutia platnosti súčasnej dohody, ako sa uvádza vyššie, sa použijú výlučne na to, aby pomohli zabezpečiť EÚ riadnu správu, a na pokrytie nákladov súvisiacich s prebiehajúcimi projektmi až do nadobudnutia platnosti 10. ERF.

5.

Celková suma tohto viacročného finančného rámca sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2013. Finančné prostriedky 10. ERF s výnimkou súm vyčlenených na financovanie investičného nástroja, okrem súvisiacich dotácií úrokových sadzieb, sa po 31. decembri 2013 prestanú viazať, pokiaľ Rada Európskej únie na návrh Komisie nerozhodne jednomyseľne inak.

6.

Výbor veľvyslancov AKT – ES konajúci v mene Rady ministrov AKT – ES môže prijať v rámci celkovej sumy viacročného finančného rámca vhodné opatrenia s cieľom splniť požiadavky programovania v rámci jedného z finančných balíkov uvedených v bode 2 vrátane prerozdelenia prostriedkov medzi jednotlivými finančnými balíkmi.

7.

Strany uskutočnia preskúmanie výkonnosti a vyhodnotia stupeň realizácie záväzkov a úhrad, ako aj výsledkov a vplyvov poskytnutej pomoci. Toto preskúmanie sa uskutoční na základe návrhu, ktorý pripraví Komisia v roku 2010. Toto preskúmanie prispeje k rozhodnutiu o sume pridelenej na finančnú spoluprácu po roku 2013.

8.

Ktorýkoľvek členský štát môže poskytnúť Komisii alebo EIB dobrovoľné príspevky na podporu cieľov dohody o partnerstve AKT – ES. Členské štáty tiež môžu spolufinancovať projekty alebo programy, napríklad v rámci osobitných iniciatív riadených Komisiou alebo EIB. Vlastníctvo AKT v prípade takýchto iniciatív musí byť zaručené.“


VYHLÁSENIA

Vyhlásenia k viacročnému finančnému rámcu na obdobie rokov 2008 – 2013, na ktorom sa dohodla Rada ministrov AKT – ES na svojom 31. zasadnutí v Port Moresby v Papue-Novej Guinei 1. a 2. júna 2006

1.   Dohody o hospodárskom partnerstve: Vyhlásenie EÚ:

Cieľom dohôd o hospodárskom partnerstve ako rozvojových nástrojov je podporovať hladkú a postupnú integráciu štátov AKT do svetového hospodárstva, a to najmä využitím potenciálu regionálnej integrácie a obchodu medzi južnými regiónmi v plnom rozsahu.

Komisia opätovne potvrdzuje, že je dôležité, aby sa v záujme ucelenej regionálnej integrácie a reforiem sektorovej politiky podnikli ďalšie kroky, a že potreby, ktoré postupne vyplývajú z vykonávania týchto dohôd, sa zohľadnia v programovacom dialógu s AKT o záverečnom preskúmaní 9. ERF a o zdrojoch 10. ERF na obdobie po jeho nadobudnutí účinnosti 1. januára 2008.

Európska únia tiež pripomína svoj záväzok značne zvýšiť pomoc určenú obchodu do roku 2010 ako doplnok k zdrojom z ERF.

2.   Prostriedky so zrušenou viazanosťou: Vyhlásenie Spoločenstva:

Na základe preskúmania výsledkov v roku 2010 a na základe návrhu Komisie zváži Rada Európskej únie jednomyseľné rozhodnutie o prevode finančných prostriedkov, ktorých viazanosť v rámci projektov AKT financovaných z 9. a predchádzajúcich ERF sa zrušila, do rezerv 10. ERF. Vzhľadom na dôležitosť rozvojových cieľov dohôd o hospodárskom partnerstve sa Rada Európskej únie pri svojom zvažovaní zameria aj na ďalšiu podporu nákladov štrukturálnych úprav a iných rozvojových potrieb pri vykonávaní týchto dohôd.

3.   Dotácie úrokových sadzieb: Vyhlásenie Spoločenstva:

EIB uznáva, že s cukrovými reformami ES sa pre krajiny protokolu o cukre spájajú vysoké náklady na prispôsobenie, a preto sa pokúsi nasmerovať časť zdrojov investičného nástroja a svojich vlastných zdrojov na investície do sektora cukru krajín protokolu o cukre AKT. V relevantných prípadoch sa zmobilizuje suma do 100 miliónov EUR na základe kritérií oprávnenosti uvedených v prílohe II k Dohode z Cotonou z prostriedkov na granty na financovanie dotácií úrokových sadzieb podľa odseku 2 písm. c) prílohy Ib Dohody z Cotonou.