7.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/44


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 73/2006

z 2. júna 2006

ktorým sa mení a dopĺňa Protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú Protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 38/2006 z 10. marca 2006 (1).

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody s cieľom začleniť rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2113/2005/ES zo 14. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES na účely predĺženia programu na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania informačných a komunikačných technológií (ITC) na rok 2006 (2).

(3)

Protokol 31 k dohode by sa preto mal zmeniť a doplniť, aby sa táto rozšírená spolupráca mohla uskutočňovať od 1. januára 2006,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do deviatej zarážky článku 2 ods. 5 (rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2256/2003/ES) protokolu 31 k dohode sa dopĺňa táto podzarážka:

„—

32005 D 2113: rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2113/2005/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 34).“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Uplatňuje sa od 1. januára 2006.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. júna 2006.

Za Spoločný výbor EHP

Predseda

R. WRIGHT


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2006, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 34.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.