7.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 245/4


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 58/2006

z 2. júna 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI (Sociálne zabezpečenie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú Protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha VI k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 118/2005 z 30. septembra 2005 (1).

(2)

Rozhodnutie správnej komisie Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov č. 203 z 26. mája 2005, ktorým sa reviduje rozhodnutie č. 170 z 11. júna 1998 o zostavovaní zoznamov ustanovených v článku 94 ods. 4 a v článku 95 ods. 4 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72 (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

V bode 3.51 (rozhodnutie č. 170) prílohy VI k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32005 D 0965: rozhodnutie č. 203 z 26. mája 2005 (Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 27).“

Článok 2

Znenie rozhodnutia č. 203 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré bude uverejnené v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 3. júna 2006 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP budú zaslané všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. júna 2006

Za Spoločný výbor EHP

Predseda

R. WRIGHT


(1)  Ú. v. EÚ L 339, 22.12.2005, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 27.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.