29.6.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/94


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 46/2006

z 28. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 23/2006 z 10. marca 2006 (1).

(2)

Smernica Komisie 2005/63/ES z 3. októbra 2005, ktorou sa opravuje smernica 2005/26/ES, ktorou sa ustanovuje zoznam zložiek potravín alebo látok dočasne vylúčených z prílohy IIIa k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

V bode 54zzu (smernica Komisie 2005/26/ES) kapitoly XII prílohy II k dohode sa dopĺňa toto:

„ zmenená a doplnená:

32005 L 0063: smernica Komisie 2005/63/ES z 3. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2005, s. 3).“

Článok 2

Znenie smernice 2005/63/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré bude uverejnené v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 29. apríla 2006 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP budú zaslané všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. apríla 2006

Za Spoločný výbor EHP

predseda

R. WRIGHT


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2006, s. 36.

(2)  Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2005, s. 3.

(3)  Nie sú uvedené žiadne ústavné požiadavky.