22006A0530(01)

Euro-stredomorská dohoda o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej - PROTOKOL č. 1 o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz do Spoločenstva poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Libanone, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 1 - PROTOKOL č. 2 o dojednaniach vzťahujúcich sa na dovoz do Libanonu poľnohospodárskych produktov s pôvodom v Spoločenstve, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 2 - PROTOKOL č. 3 o obchode medzi Libanonom a Spoločenstvom so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré sú uvedené v článku 14 ods. 3 - PROTOKOL č. 4 o vymedzení pojmu «produkt s pôvodom» a metódach administratívnej spolupráce - PROTOKOL č. 5 o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach

Úradný vestník L 143 , 30/05/2006 S. 0002 - 0188


Euro-stredomorská dohoda

o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ďalej len "členské štáty", a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len "Spoločenstvo",

na jednej strane a

LIBANONSKÁ REPUBLIKA, ďalej len "Libanon",

na strane druhej,

BERÚC DO ÚVAHY blízkosť a vzájomnú previazanosť, ktoré medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Libanonom vytvorili historické spojenia a spoločné hodnoty;

BERÚC DO ÚVAHY, že Spoločenstvo, jeho členské štáty a Libanon chcú posilňovať tieto spojenia a vytvoriť pretrvávajúce vzťahy založené na reciprocite, solidarite, partnerstve a spoločnom rozvoji;

BERÚC DO ÚVAHY význam, ktorý zmluvné strany pripisujú zásadám zakotveným v Charte Spojených národov, najmä dodržiavanie ľudských práv, demokratických zásad a hospodárskej slobody, ktoré tvoria základ pridruženia;

BERÚC DO ÚVAHY aktuálny politický a hospodársky vývoj na európskom kontinente ako aj na Blízkom východe a z toho vyplývajúcu spoločnú zodpovednosť so zreteľom na stabilitu, bezpečnosť a prosperitu Euro-stredomorského regiónu;

BERÚC DO ÚVAHY dôležitosť voľného obchodu pre Spoločenstvo a Libanon, ako ho garantuje Všeobecná dohoda o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a ostatné multilaterálne dohody pripojené k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO);

BERÚC DO ÚVAHY rozdiel v ekonomickom a sociálnom vývoji, ktorý existuje medzi Libanonom a Spoločenstvom, a potrebu posilniť proces ekonomického a sociálneho rozvoja v Libanone;

POTVRDZUJÚC, že ustanovenia tejto dohody, na ktoré sa vzťahuje časť III hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, zaväzujú Spojené kráľovstvo a Írsko ako samostatné zmluvné strany a nie ako súčasť Spoločenstva, kým Spojené kráľovstvo alebo Írsko (podľa prípadu) neoznámi Libanonu, že je viazané ako súčasť Spoločenstva v súlade s protokolom o postavení Spojeného kráľovstva a Írska pripojenom k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. To isté platí pre Dánsko v súlade s protokolom pripojeným k týmto zmluvám o postavení Dánska;

SO ŽELANÍM úplne dosiahnuť ciele pridruženia medzi nimi uplatňovaním príslušných ustanovení tejto dohody s cieľom navzájom priblížiť úrovne hospodárskeho a sociálneho rozvoja Spoločenstva a Libanonu;

VEDOMÍ SI významu tejto dohody, ktorá je založená na reciprocite záujmov, vzájomných ústupkov, spolupráce a dialógu;

ŽELAJÚC si rozvoj pravidelného politického dialógu o bilaterálnych a medzinárodných otázkach obojstranného záujmu;

ZOHĽADŇUJÚC ochotu Spoločenstva poskytnúť Libanonu podporu pri jeho úsilí nastoliť hospodársku obnovu, reformu a zmenu a sociálny rozvoj;

SO ŽELANÍM zaviesť, udržať a zintenzívniť spoluprácu, podporovanú pravidelným dialógom, týkajúcu sa hospodárskych, vedeckých, technologických, sociálnych, kultúrnych a audiovizuálnych otázok s cieľom zlepšiť vzájomné porozumenie;

V PRESVEDČENÍ, že táto dohoda vytvorí medzi nimi priaznivé prostredie napomáhajúce hospodárskym vzťahom, najmä v odvetviach obchodu a investícií, ktoré sú podstatné pre úspech programu hospodárskej obnovy a reštrukturalizácie a technickej modernizácie,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

1. Týmto sa vytvára pridruženie medzi Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonom na druhej strane.

2. Ciele tejto dohody sú:

a) poskytnúť vhodný rámec pre politický dialóg medzi zmluvnými stranami, ktorý umožní rozvoj úzkych vzťahov vo všetkých oblastiach, ktoré tieto strany pokladajú za významné pre takýto dialóg;

b) vytvoriť podmienky pre postupnú liberalizáciu obchodu s tovarom, službami a kapitálom;

c) podporovať obchod a rozširovanie harmonických hospodárskych a sociálnych vzťahov medzi zmluvnými stranami, predovšetkým prostredníctvom dialógu a spolupráce tak, aby sa posilňoval rozvoj a prosperita Libanonu a jeho ľudu;

d) podporovať hospodársku, sociálnu, kultúrnu, finančnú a monetárnu spoluprácu;

e) podporovať spoluprácu v ostatných oblastiach, ktoré predstavujú obojstranný záujem.

Článok 2

Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj všetky ustanovenia samotnej dohody, sa zakladajú na rešpektovaní zásad demokracie a dodržiavania základných ľudských práv zakotvených vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, ktorou sa riadia ich domáce a medzinárodné politiky a ktoré tvoria základný prvok tejto dohody.

HLAVA I

POLITICKÝ DIALÓG

Článok 3

1. Medzi zmluvnými stranami sa vytvorí pravidelný politický dialóg. Napomôže budovať trvalé spojenia solidarity medzi partnermi, ktoré prispejú k prosperite, stabilite a bezpečnosti stredomorského regiónu a vytvoria klímu porozumenia a tolerancie medzi kultúrami.

2. Politický dialóg a spolupráca sa zameriavajú predovšetkým na tieto oblasti:

a) uľahčiť zblíženie medzi zmluvnými stranami prostredníctvom rozvoja lepšieho vzájomného porozumenia a pravidelnej koordinácie v medzinárodných otázkach spoločného záujmu;

b) umožniť každej zmluvnej strane posúdiť pozíciu a záujmy druhej zmluvnej strany;

c) prispieť ku konsolidovaniu bezpečnosti a stability v stredomorskom regióne a najmä na Blízkom východe;

d) podporiť spoločné iniciatívy.

Článok 4

Politický dialóg sa týka všetkých otázok spoločného záujmu zmluvných strán, ktoré skúmajú najmä podmienky potrebné na zabezpečenie mieru a bezpečnosti prostredníctvom podpory spolupráce. Prostredníctvom dialógu sa tiež snažia vytvoriť nové formy spolupráce zamerané na spoločné ciele

Článok 5

1. Politický dialóg sa uskutočňuje pravidelne a vždy, keď je to potrebné, najmä:

a) na úrovni ministrov, predovšetkým v rámci asociačnej rady;

b) na úrovni vysokých predstaviteľov Libanonu na jednej strane a predsedníctva Rady a Komisie na druhej strane;

c) úplným využívaním všetkých diplomatických ciest vrátane pravidelných brífingov zo strany predstaviteľov, konzultácií pri príležitosti medzinárodných stretnutí a kontaktov medzi diplomatickými zástupcami v tretích krajinách;

d) a v prípade potreby prostredníctvom všetkých ostatných nástrojov, ktoré by mohli vhodne prispieť ku konsolidácii dialógu a ku skvalitneniu jeho účinnosti.

2. Medzi Európskym parlamentom a Libanonským parlamentom sa vytvorí politický dialóg.

HLAVA II

VOĽNÝ POHYB TOVARU

ZÁKLADNÉ ZÁSADY

Článok 6

Spoločenstvo a Libanon postupne vytvoria, počas prechodného obdobia, ktoré nepresiahne 12 rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody, zónu voľného obchodu podľa metód ustanovených v tejto hlave a v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 a ostatných multilaterálnych dohôd o obchode s tovarom pripojených k Dohode o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ďalej len GATT.

KAPITOLA 1

Priemyselné výrobky

Článok 7

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na výrobky s pôvodom v Spoločenstve a Libanone, na ktoré sa vzťahujú kapitoly 25 až 97 kombinovanej nomenklatúry a libanonského colného sadzobníka s výnimkou výrobkov uvedených v prílohe 1.

Článok 8

Dovoz výrobkov s pôvodom v Libanone do Spoločenstva je oslobodený od cla a akýchkoľvek iných poplatkov s rovnakým účinkom.

Článok 9

1. Clá a poplatky s rovnakým účinkom, ktoré sa vzťahujú na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Libanonu, sa postupne zrušia v súlade s týmto harmonogramom:

- po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 88 % základného cla,

- po šiestich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 76 % základného cla,

- po siedmich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 64 % základného cla,

- po ôsmich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 52 % základného cla,

- po deviatich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 40 % základného cla,

- po desiatich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 28 % základného cla,

- po jedenástich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa každé clo a poplatok zníži na 16 % základného cla,

- po dvanástich rokoch od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa zvyšné clá a poplatky zrušia.

2. V prípade vážnych ťažkostí pre daný výrobok môže asociačný výbor prehodnotiť časový harmonogram platný podľa odseku 1 spoločnou dohodou s tým, že harmonogram, pre ktorý sa žiadalo prehodnotenie, nemožno predĺžiť vzhľadom na príslušný výrobok nad prechodné obdobie 12 rokov. Ak asociačný výbor nerozhodol do 30 dní od podania žiadosti Libanonom o prehodnotenie harmonogramu, môže Libanon dočasne pozastaviť plnenie harmonogramu na obdobie, ktoré nesmie presiahnuť jeden rok.

3. Pri každom dotknutom výrobku sú základným clom, ktoré sa bude postupne znižovať, ako je ustanovené v odseku 1, sadzby uvedené v článku 19.

Článok 10

Ustanovenia týkajúce sa zrušenia dovozných ciel sa vzťahujú aj na clá fiškálnej povahy.

Článok 11

1. Výnimočné opatrenia obmedzeného trvania, ktoré sa odchyľujú od ustanovení článku 9, môže Libanon prijať v podobe zvýšenia alebo opätovného zavedenia ciel.

2. Tieto opatrenia sa môžu týkať len nových odvetví alebo sektorov nachádzajúcich sa v procese reštrukturalizácie alebo čeliacich vážnym ťažkostiam, predovšetkým ak tieto ťažkosti spôsobujú vážne sociálne problémy.

3. Clá na dovoz do Libanonu výrobkov pochádzajúcich zo Spoločenstva, ktoré sú zavedené takýmito výnimočnými opatreniami, nesmú prekročiť 25 % ad valorem a udržia si prvok prednostného zaobchádzania pre výrobky pochádzajúce zo Spoločenstva. Celková hodnota dovozu výrobkov podliehajúcich takýmto opatreniam nesmie presiahnuť 20 % ročného priemeru z celkového dovozu priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve počas posledných troch rokov, pre ktorý je dostupná štatistika.

4. Tieto opatrenia platia po dobu nepresahujúcu päť rokov, pokiaľ asociačný výbor neodsúhlasí dlhšie obdobie. Ich platnosť sa skončí najneskôr po uplynutí maximálneho prechodného obdobia dvanástich rokov.

5. Takéto opatrenia sa nesmú zaviesť na výrobok, ak uplynuli viac ako tri roky od odstránenia všetkých ciel a množstvových obmedzení alebo poplatkov alebo opatrení s rovnakým účinkom týkajúcich sa daného výrobku.

6. Libanon oznámi asociačnému výboru všetky výnimočné opatrenia, ktoré zamýšľa prijať, a na požiadanie Spoločenstva sa o dotknutých opatreniach a odvetviach uskutočnia pred ich vykonaním konzultácie. Pri prijímaní takýchto opatrení Libanon poskytne výboru harmonogram odstránenia ciel zavedených podľa tohto článku. Týmto harmonogramom sa stanoví postupné odstraňovanie týchto ciel v rovnakých ročných čiastkach, začínajúc najneskôr na konci druhého roka od ich zavedenia. Asociačný výbor môže stanoviť iný harmonogram.

7. Odchylne od ustanovení odseku 4 môže asociačný výbor na účely zohľadnenia ťažkostí pri zriaďovaní nového odvetvia výnimočne schváliť opatrenia už prijaté Libanonom podľa odseku 1 najviac po dobu troch rokov nad rámec 12-ročného prechodného obdobia.

KAPITOLA 2

Poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a spracované poľnohospodárske produkty

Článok 12

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na produkty s pôvodom v Spoločenstve a v Libanone, na ktoré sa vzťahujú kapitoly 1 až 24 kombinovanej nomenklatúry a libanonského colného sadzobníka a na produkty uvedené v prílohe 1.

Článok 13

Spoločenstvo a Libanon postupne zavedú väčšiu liberalizáciu vzájomného obchodu s poľnohospodárskymi produktmi, produktmi rybného hospodárstva a spracovanými poľnohospodárskymi produktmi v záujme oboch zmluvných strán.

Článok 14

1. Poľnohospodárske produkty s pôvodom v Libanone uvedené v protokole č. 1 o dovoze do Spoločenstva podliehajú dojednaniam ustanoveným v danom protokole.

2. Poľnohospodárske produkty s pôvodom v Spoločenstve uvedené v protokole č. 2 o dovoze do Libanonu podliehajú dojednaniam ustanoveným v danom protokole.

3. Obchod so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi spadajúcimi pod túto kapitolu podlieha dojednaniam ustanoveným v protokole č. 3.

Článok 15

1. Päť rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody Spoločenstvo a Libanon zhodnotia situáciu s cieľom určiť opatrenia, ktoré budú Spoločenstvo a Libanon uplatňovať jeden rok po revízii tejto dohody v súlade s cieľom stanoveným v článku 13.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1 a s ohľadom na objem obchodu s poľnohospodárskymi produktmi, produktmi rybného hospodárstva a spracovanými poľnohospodárskymi produktmi medzi zmluvnými stranami a na výnimočnú citlivosť takýchto výrobkov budú Spoločenstvo a Libanon pravidelne a na recipročnom základe, v rámci asociačnej rady, prehodnocovať jednotlivé výrobky s možnosťou vzájomného udeľovania ďalších úľav.

Článok 16

1. V prípade osobitných pravidiel zavádzaných v dôsledku uplatňovania jej poľnohospodárskej politiky alebo akejkoľvek zmeny súčasných pravidiel, resp. v prípade akejkoľvek zmeny alebo predĺženia opatrení týkajúcich sa uplatňovania jej poľnohospodárskej politiky, môže dotknutá zmluvná strana zmeniť a doplniť dojednania vyplývajúce z tejto dohody vzhľadom na dotknuté produkty.

2. Zmluvná strana, ktorá uskutočňuje takéto pozmenenia, je povinná informovať o nich asociačný výbor. Na požiadanie druhej zmluvnej strany zasadne asociačný výbor, aby riadne posúdil záujmy druhej zmluvnej strany.

3. Ak pri uplatňovaní odseku 1 Spoločenstvo alebo Libanon pozmenia dojednania tejto dohody, ktoré sa týkajú poľnohospodárskych produktov, udelia dovážaným produktom, ktoré sú pôvodom z druhej zmluvnej strany, výhodu porovnateľnú s tou, ktorú ustanovuje táto dohoda.

4. Každé pozmenenie dojednaní vyplývajúcich z tejto dohody musí byť na požiadanie druhej zmluvnej strany predmetom konzultácií v rámci asociačnej rady.

Článok 17

1. Obidve zmluvné strany súhlasia, že budú spolupracovať na znižovaní potenciálu pre podvod pri uplatňovaní obchodných ustanovení tejto dohody.

2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto dohody, ak jedna zmluvná strana zistí, že existuje dostatočný dôkaz podvodu, ako napr. značný nárast v obchode s produktmi jedného obchodného subjektu voči druhému obchodnému subjektu, ktorý presahuje podmienky úroveň odrážajúcu hospodárske podmienky, ako je bežná výroba a vývozné kapacity, alebo neposkytnutie administratívnej spolupráce požadovanej pre overenie dôkazu o pôvode druhou zmluvnou stranou, obe zmluvné strany okamžite začnú konzultácie, aby našli vhodné riešenie. Až do nájdenia takéhoto riešenia môže dotknutá zmluvná strana prijať vhodné opatrenia, ktoré považuje za potrebné. Pri výbere opatrenia musia byť uprednostnené tie, ktoré najmenej narúšajú fungovanie dojednaní zavedených touto dohodou.

KAPITOLA 3

Spoločné ustanovenia

Článok 18

1. V obchode medzi Spoločenstvom a Libanonom sa nesmú zaviesť nijaké nové dovozné ani vývozné clá ani iné poplatky s rovnakým účinkom, a už uplatňované clá a poplatky sa nesmú zvýšiť po nadobudnutí platnosti tejto dohody, pokiaľ sa v tejto dohode neustanovuje inak.

2. V obchode medzi Spoločenstvom a Libanonom sa nesmú zaviesť nové množstvové obmedzenia dovozu ani opatrenia s rovnakým účinkom.

3. Množstvové obmedzenia dovozu a opatrenia s rovnakým účinkom v obchode medzi Libanonom a Spoločenstvom sa zrušujú nadobudnutím platnosti tejto dohody.

4. Spoločenstvo ani Libanon nebudú na vývozy medzi sebou uplatňovať clo alebo poplatky s rovnakým účinkom, ani množstvové obmedzenia alebo opatrenia s rovnakým účinkom.

Článok 19

1. Základné clo každého výrobku, na ktoré sa majú uplatňovať postupné zníženia stanovené v článku 9 ods. 1, je to clo, ktoré sa skutočne uplatňuje voči Spoločenstvu v deň uzatvorenia rokovaní.

2. V prípade pristúpenia Libanonu k WTO sa sadzbami uplatňovanými na dovoz medzi zmluvnými stranami stane záväzná sadzba WTO alebo nižšia sadzba skutočne uplatňovaná ku dňu pristúpenia. Ak sa po pristúpení k WTO uplatní zníženie colných sadzieb na základe zásady erga omnes, bude platiť znížená sadzba.

3. Ustanovenie v odseku 2 sa uplatňuje na akékoľvek zníženie colných sadzieb uplatňované po dni uzavretia rokovaní na základe zásady erga omnes.

4. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o svojich príslušných sadzbách uplatňovaných ku dňu uzavretia rokovaní.

Článok 20

Na výrobky s pôvodom v Libanone sa pri dovoze do Spoločenstva nevzťahuje výhodnejšie zaobchádzanie, než aké členské štáty uplatňujú medzi sebou.

Článok 21

1. Zmluvné strany sa zdržia akýchkoľvek opatrení alebo praktík vnútornej fiškálnej povahy, ktoré by mohli zaviesť, priamo alebo nepriamo, diskrimináciu medzi výrobkami jednej zmluvnej strany a podobnými výrobkami pochádzajúcimi z územia druhej zmluvnej strany.

2. Výrobky vyvážané na územie jednej zmluvnej strany nesmú mať prospech z vrátenia nepriameho vnútorného zdanenia nad rámec sumy nepriameho zdanenia, ktoré bolo na nich priamo alebo nepriamo uvalené.

Článok 22

1. Táto dohoda nevylučuje zachovanie alebo vytvorenie colných únií, zón voľného obchodu alebo dojednaní pre pohraničný styk, pokiaľ sa nemenia obchodné dojednania ustanovené v tejto dohode.

2. V rámci asociačného výboru sa uskutočnia konzultácie medzi zmluvnými stranami o dohodách o vytvorení colných únií alebo zón voľného obchodu a podľa potreby o ostatných významných otázkach týkajúcich sa obchodnej politiky s tretími krajinami. Predovšetkým v prípade tretej krajiny pristupujúcej k Spoločenstvu sa takéto konzultácie uskutočnia na to, aby sa zabezpečilo zohľadnenie obojstranných záujmov Spoločenstva a Libanonu.

Článok 23

Ak jedna zmluvná strana zistí, že v obchode s druhou zmluvnou stranou sa uskutočňuje damping v zmysle prevládajúcich medzinárodných noriem, ako sú vymedzené v článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a príslušnými vnútornými právnymi predpismi, môže prijať vhodné opatrenia proti takémuto konaniu v súlade s dohodou WTO o vykonávaní článku VI dohody GATT z roku 1994 a príslušnými vnútornými právnymi predpismi.

Článok 24

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 35, uplatní sa medzi zmluvnými stranami dohoda WTO o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach.

2. Až do prijatia potrebných pravidiel uvedených v článku 35 ods. 2, ak jedna zmluvná strana zistí, že v obchode s druhou zmluvnou stranou sa poskytujú dotácie v zmysle prevládajúcich medzinárodných noriem, ako sú vymedzené v článkoch VI a XVI Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 a príslušnými vnútornými právnymi predpismi, môže prijať vhodné opatrenia proti takémuto konaniu v súlade s dohodou WTO o dotáciách a vyrovnávacích opatreniach a príslušnými vnútornými právnymi predpismi.

Článok 25

1. Medzi zmluvnými stranami platia ustanovenia článku XIX dohody GATT z roku 1994 a dohody WTO o ochranných opatreniach a príslušné vnútorné právne predpisy.

2. Skôr ako uplatní ochranné opatrenia vymedzené medzinárodnými normami, zmluvná strana, ktorá má v úmysle uplatniť takéto opatrenia, poskytne asociačnému výboru všetky dôležité informácie potrebné na podrobné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany.

Za účelom nájdenia tohto riešenia zmluvné strany okamžite uskutočnia konzultácie v asociačnom výbore. Ak v rámci konzultácií zmluvné strany nedospejú v priebehu tridsiatich dní od ich začatia k riešeniu, ktorým by zabránili uplatneniu ochranných opatrení, zmluvná strana, ktorá má v úmysle uplatniť ochranné opatrenia, môže uplatniť ustanovenia článku XIX dohody GATT z roku 1994 a dohody WTO o ochranných opatreniach.

3. Pri výbere ochranných opatrení v zmysle tohto článku zmluvné strany uprednostnia opatrenia, ktoré spôsobujú menšie narušenie plnenia cieľov tejto dohody.

4. Ochranné opatrenia sa bezodkladne oznámia asociačnému výboru a pravidelne sa o nich rokuje v rámci výboru, predovšetkým s cieľom ich zrušenia, len čo to okolnosti dovolia.

Článok 26

1. Ak plnenie ustanovení článku 18 ods. 4 vedie k:

a) reexportu do tretej krajiny, voči ktorej exportujúca zmluvná strana zachováva pre dotknutý výrobok množstvové vývozné obmedzenia, vývozné clá alebo opatrenia alebo poplatky s rovnakým účinkom;

alebo

b) závažnému nedostatku výrobku významného pre vyvážajúcu zmluvnú stranu alebo jeho hrozbe;

a ak vyššie uvedené okolnosti spôsobujú alebo môžu spôsobiť vyvážajúcej zmluvnej strane závažné problémy, môže táto zmluvná strana prijať vhodné opatrenia za podmienok a v súlade s postupmi stanovenými v odseku 2.

2. Ťažkosti vyplývajúce zo situácií uvedených v odseku 1 sa predložia na preskúmanie asociačnému výboru. Asociačný výbor môže prijať akékoľvek rozhodnutie potrebné na vyriešenie týchto ťažkostí. Ak nevydal takéto rozhodnutie do tridsiatich dní od oznámenia záležitosti výboru, vyvážajúca zmluvná strana môže uplatniť vhodné opatrenia na vývoz dotknutého výrobku. Tieto opatrenia musia byť nediskriminačné a odstránené po zániku podmienok, ktoré ich oprávňujú.

Článok 27

Nič v tejto dohode nebráni uplatneniu zákazov ani obmedzení na dovozy, vývozy alebo tranzit tovaru z dôvodu verejnej morálky, verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti; ochrany zdravia a života ľudí alebo zvierat, ochrany rastlín; ochrany národných pamiatok majúcich umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu; ochrany duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva alebo predpisov týkajúcich sa zlata a striebra a zachovania neobnoviteľných prírodných zdrojov. Tieto zákazy alebo obmedzenia však nesmú predstavovať svojvoľnú alebo skrytú diskrimináciu v obchode medzi zmluvnými stranami.

Článok 28

Pojem "výrobky s pôvodom" na účely uplatňovania ustanovení tejto hlavy a metódy administratívnej spolupráce s nimi súvisiace sú stanovené v protokole č. 4.

Článok 29

Na dovoz do Spoločenstva sa uplatňuje Kombinovaná nomenklatúra klasifikácie tovaru. Na dovoz do Libanonu sa na klasifikáciu tovaru uplatňuje libanonský colný sadzobník.

HLAVA III

PRÁVO USADIŤ SA A POSKYTOVAŤ SLUŽBY

Článok 30

1. Zaobchádzanie, ktoré poskytne jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, pokiaľ ide o právo usadiť sa a poskytovať služby, je založené na záväzkoch a iných povinnostiach oboch zmluvných strán podľa Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS). Toto ustanovenie nadobúda platnosť odo dňa konečného pristúpenia Libanonu k WTO.

2. Libanon sa zaväzuje predložiť harmonogram osobitných záväzkov o službách pripravovaných v súlade s článkom XX dohody GATS Európskemu spoločenstvu a jeho členským štátom čo najskôr po jeho finalizácií.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú zvážiť rozšírenie uvedených ustanovení s cieľom vytvoriť "dohodu o hospodárskej integrácii", ako je definovaná v článku V dohody GATS.

4. Cieľ uvedený v odseku 3 preskúma prvýkrát asociačná rada jeden rok po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

5. Zmluvné strany medzi dátumom nadobudnutia platnosti tejto dohody a pristúpením Libanonu k WTO neprijmú žiadne opatrenia, ani nevykonajú žiadne kroky, ktoré by viedli k diskriminačnejším podmienkam pre poskytovanie služieb poskytovateľmi služieb Spoločenstva alebo Libanonu, ako sú tie, ktoré existujú v deň nadobudnutia platnosti tejto dohody.

6. Na účely tejto hlavy:

a) "poskytovatelia služieb" zmluvnej strany sú akékoľvek právnické alebo fyzické osoby, ktoré sa snažia poskytovať alebo poskytujú službu;

b) "právnická osoba" je spoločnosť alebo dcérsku spoločnosť založená v súlade s právom členského štátu Spoločenstva alebo Libanonu s registrovaným sídlom alebo ústredím alebo hlavným miestom výkonu činnosti na území Spoločenstva alebo Libanonu. Ak má právnická osoba iba svoje registrované sídlo alebo ústredie na území Spoločenstva alebo Libanonu, nepovažuje sa za právnickú osobu Spoločenstva alebo Libanonu, pokiaľ jej operácie nevykazujú skutočnú a trvalú väzbu na hospodárstvo Spoločenstva alebo Libanonu;

c) "dcérska spoločnosť" je právnická osoba, ktorú účinne kontroluje iná právnická osoba;

d) "fyzická osoba" je osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Spoločenstva alebo Libanonu podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

HLAVA IV

PLATBY, KAPITÁL, HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ A INÉ HOSPODÁRSKE USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Bežné platby a pohyb kapitálu

Článok 31

V rámci ustanovení tejto dohody, a ak články 33 a 34 neustanovujú inak, sa na pohyb kapitálu nevzťahujú žiadne obmedzenia medzi Spoločenstvom na jednej strane a Libanonom na druhej strane, ani žiadna diskriminácia z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta pobytu štátnych príslušníkov alebo z dôvodu miesta, kde sa investuje takýto kapitál.

Článok 32

Bežné platby súvisiace s pohybom tovaru, osôb, služieb alebo kapitálu v rámci tejto dohody sú oslobodené od všetkých obmedzení.

Článok 33

1. Ak iné ustanovenia tejto dohody alebo iné medzinárodné záväzky Spoločenstva a Libanonu neustanovia inak, ustanovenia článkov 31 a 32 nemajú vplyv na uplatňovanie akýchkoľvek obmedzení, ktoré existujú medzi stranami ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody, pokiaľ ide o pohyb kapitálu medzi nimi týkajúci sa priamych investícií – vrátane investícií do nehnuteľného majetku, prevádzkarne, poskytovania finančných služieb alebo vstupu cenných papierov na kapitálové trhy.

2. Transfer investícií do zahraničia vykonaný v Libanone obyvateľmi Spoločenstva alebo v Spoločenstve obyvateľmi Libanonu a akýkoľvek zisk z toho plynúci však nesmie byť dotknutý.

Článok 34

Ak jeden alebo viac členských štátov Spoločenstva alebo Libanonu stojí pred rizikom vážnych ťažkostí týkajúcich sa platobnej bilancie, Spoločenstvo alebo Libanon môžu podľa podmienok ustanovených v rámci dohody GATT a článkov VIII a XIV Štatútu Medzinárodného menového fondu vykonať reštriktívne opatrenia vzhľadom na bežné platby, ak sú takéto opatrenia nevyhnutne potrebné. Spoločenstvo alebo Libanon o tom okamžite informujú druhú zmluvnú stranu a čo najskôr uvedú časový harmonogram na odstránenie takýchto opatrení.

KAPITOLA 2

Hospodárska súťaž a iné hospodárske záležitosti

Článok 35

1. Nasledujúce kroky sú nezlučiteľné s riadnym plnením tejto dohody, pokiaľ to môže mať dosah na obchod medzi Spoločenstvom a Libanonom:

a) všetky dohody medzi podnikmi, rozhodnutia združení podnikov a zosúladené postupy medzi podnikmi, ktoré majú za cieľ alebo následok bránenie, obmedzovanie alebo narušenie hospodárskej súťaže, ako sú vymedzené v príslušných právnych predpisoch;

b) zneužívanie jedným alebo viacerými podnikmi dominantného postavenia na území Spoločenstva alebo Libanonu ako celku alebo na jeho podstatnej časti, ako je vymedzené v príslušných právnych predpisoch.

2. Zmluvné strany budú presadzovať svoje právo podľa právnych predpisov o hospodárskej súťaži a vymieňať si informácie zohľadňujúc obmedzenia stanovené požiadavkami dôvernosti. Potrebné pravidlá pre spoluprácu na vykonanie odseku 1 prijme asociačný výbor do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3. Ak sa Spoločenstvo alebo Libanon domnieva, že konkrétny postup je nezlučiteľný s ustanoveniami odseku 1 tohto článku, a ak tento postup vyvoláva alebo môže vyvolať vážny vplyv na záujmy druhej zmluvnej strany, môže po porade s asociačným výborom alebo po 30 pracovných dňoch od predloženia veci na konzultáciu podniknúť primerané opatrenia.

Článok 36

Členské štáty a Libanon postupne prispôsobujú bez toho, aby boli dotknuté ich záväzky, ktoré vykonali alebo majú vykonať podľa dohody GATT, všetky štátne monopoly komerčného charakteru tak, aby zabezpečili, že do konca piateho roku od nadobudnutia platnosti tejto dohody nebude existovať žiadna diskriminácia v zmysle podmienok, za akých sa tovar obstaráva a uvádza na trh, medzi občanmi členských štátov a Libanonu. Asociačný výbor bude informovaný o opatreniach prijatých na uskutočnenie tohto cieľa.

Článok 37

Vzhľadom na verejné podniky a podniky, ktorým boli poskytnuté zvláštne alebo výlučné práva, asociačná rada zabezpečí, že od piateho roku od nadobudnutia platnosti tejto dohody sa neprijme ani neponechá v platnosti žiadne opatrenie narúšajúce obchod medzi Spoločenstvom a Libanonom v rozsahu, ktorý je v rozpore so záujmami zmluvných strán. Toto ustanovenie právne ani fakticky nebráni vykonávaniu konkrétnych úloh, ktoré sú zadané týmto podnikom.

Článok 38

1. Na základe ustanovení tohto článku a prílohy 2, zmluvné strany zabezpečia primeranú a efektívnu ochranu práv duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva v súlade s prevládajúcimi medzinárodnými normami vrátane efektívnych prostriedkov na vynucovanie týchto práv.

2. Zmluvné strany pravidelne posudzujú vykonávanie tohto článku a prílohy 2. Ak hrozia v oblasti ochrany duševného vlastníctva problémy, ktoré ovplyvňujú obchodné podmienky, uskutočnia sa bezodkladne na žiadosť ktorejkoľvek strany konzultácie, ktorých cieľom bude dosiahnutie vzájomne uspokojivého riešenia.

Článok 39

1. Zmluvné strany si dali za cieľ dosiahnutie vzájomnej a postupnej liberalizácie zmlúv vo verejnom obstarávaní.

2. Asociačná rada prijme potrebné opatrenia na vykonanie odseku 1.

HLAVA V

HOSPODÁRSKA A ODVETVOVÁ SPOLUPRÁCA

Článok 40

Ciele

1. Zmluvné strany spoločne vytvoria stratégie a postupy nevyhnutné na dosiahnutie spolupráce v oblastiach obsiahnutých v tejto hlave.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zintenzívniť hospodársku spoluprácu v obojstrannom záujme a v duchu partnerstva, ktoré je základom tejto dohody.

3. Cieľom hospodárskej spolupráce je podpora úsilia Libanonu dosiahnuť trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj.

Článok 41

Rozsah

1. Spolupráca sa zameriava predovšetkým na oblasti činností postihnutých vnútornými obmedzeniami a ťažkosťami alebo ovplyvnených procesom liberalizácie libanonského hospodárstva ako celku a najmä liberalizáciou obchodu medzi Libanonom a Spoločenstvom.

2. Spolupráca sa taktiež zameria na oblasti, ktoré môžu zblížiť hospodárstva Spoločenstva a Libanonu, najmä tie, ktoré prispejú k rastu a zamestnanosti.

3. Ochrana životného prostredia a ekologická rovnováha tvorí ústrednú zložku rôznych oblastí hospodárskej spolupráce.

4. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť o rozšírení hospodárskej spolupráce na ďalšie sektory, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia tejto hlavy.

Článok 42

Metódy a formy

Hospodárska spolupráca sa realizuje najmä formou:

a) pravidelného hospodárskeho dialógu medzi zmluvnými stranami, ktorý sa týka všetkých oblastí makroekonomickej politiky;

b) pravidelnej výmeny informácií a myšlienok v každom sektore spolupráce, vrátane stretnutí vládnych úradníkov a expertov;

c) poskytovania poradenstva, skúseností a odbornej prípravy;

d) uskutočňovania spoločných činností, ako sú semináre a praktické cvičenia;

e) technickej, administratívnej a regulačnej pomoci;

f) šírenia informácií o spolupráci.

Článok 43

Vzdelávanie a odborná príprava

Spolupráca má za cieľ:

a) vymedzenie prostriedkov na citeľné zlepšenie situácie v oblasti vzdelávania a prípravy, najmä odbornej prípravy;

b) podporu vytváraniu silných väzieb medzi agentúrami špecializovanými na spoločné činnosti a výmenu skúseností a know-how, najmä výmenné pobyty mladých ľudí, výmeny medzi univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami, aby sa viac zblížili ich kultúry;

c) mimoriadnu podporu prístupu žien k vzdelaniu vrátane technického a vyššieho vzdelania a odbornej prípravy.

Článok 44

Vedecko-technická a technologická spolupráca

Cieľom spolupráce je:

a) podnecovanie vytvárania trvalých vzťahov medzi vedeckými spoločenstvami zmluvných strán, predovšetkým prostredníctvom:

- poskytovania Libanonu prístup k výskumným a technologickým rozvojovým programom Spoločenstva v súlade s pravidlami Spoločenstva upravujúcimi účasť nečlenských krajín Spoločenstva na takýchto programoch,

- účasti Libanonu v sieťach decentralizovanej spolupráce,

- podpory synergie medzi odbornou prípravou a výskumom;

b) skvalitniť libanonské výskumné kapacity a jeho technologický rozvoj;

c) stimulovať technologické inovácie a transfer nových technológií a šírenie know-how;

d) štúdium spôsobov, akými sa môže Libanon zúčastňovať na európskych rámcových programoch pre výskum.

Článok 45

Životné prostredie

1. Zmluvné strany podnecujú spoluprácu pri zamedzovaní zhoršovania životného prostredia, kontrole znečisťovania a zabezpečovania rozumného využívania prírodných zdrojov s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj.

2. Spolupráca sa zameriava na tieto oblasti:

a) kvalita vody v stredomorskom regióne a kontrola a predchádzanie znečisťovaniu mora;

b) nakladanie s odpadmi, predovšetkým s toxickým odpadom;

c) zasoľovanie;

d) environmentálny manažment citlivých pobrežných oblastí;

e) vzdelávanie a informovanosť v oblasti životného prostredia;

f) využívanie vyspelých nástrojov environmentálneho manažmentu a monitorovania a najmä využívanie environmentálnych informačných systémov a štúdií vplyvu na životné prostredie;

g) vplyv priemyselného rozvoja na životné prostredie vo všeobecnosti a predovšetkým na bezpečnosť priemyselných podnikov;

h) vplyv poľnohospodárstva na kvalitu pôdy a vôd;

i) ochrana a konzervácia pôdy;

j) racionálny manažment vodných zdrojov;

k) spoločné výskumné a monitorovacie činnosti ako aj programy a projekty.

Článok 46

Priemyselná spolupráca

Cieľom spolupráce je:

a) podporiť spoluprácu medzi hospodárskymi subjektami oboch zmluvných strán vrátane spolupráce v súvislosti s prístupom Libanonu k obchodným sieťam Spoločenstva;

b) podpora úsilia modernizovať a reštrukturalizovať libanonský štátny a súkromný priemysel (vrátane agropotravinárskeho priemyslu);

c) posilňovanie prostredia priaznivého pre súkromnú iniciatívu s cieľom stimulovať a diverzifikovať výstup pre domáce a exportné trhy;

d) posilnenie libanonských ľudských zdrojov a priemyselného potenciálu pomocou lepšieho využitia stratégie v oblasti inovácie, výskumu a technického rozvoja;

e) uľahčenie prístupu na kapitálové trhy na financovanie produktívnych investícií;

f) podporiť rozvoj MSP, najmä prostredníctvom:

- podpory kontaktov medzi podnikmi, sčasti využívaním sietí a nástrojov Spoločenstva pre podporu priemyselnej spolupráce a partnerstva,

- uľahčenia prístupu k úverom pre financovanie investícií,

- sprístupnenia informačných a podporných služieb,

- posilnenia ľudských zdrojov na podporu inovácie a vytvárania projektov a hospodárskych aktivít.

Článok 47

Podpora a ochrana investícií

1. Spolupráca sa zameriava na zvýšenie toku kapitálu, odborných schopností a technológie do Libanonu, medzi iným prostredníctvom:

a) vhodných prostriedkov na identifikovanie investičných príležitostí a informačných kanálov o regulácii investícií;

b) poskytovania informácií o Európskom investičnom režime (technická podpora, priama finančná podpora, fiškálne stimuly a poistenie investícií atď.) spojené s vonkajšími investíciami a zlepšením možnosti pre Libanon profitovať z nich;

c) preskúmania možnosti vytvorenia spoločných podnikov (najmä pre malé a stredné podniky), a pokiaľ je to vhodné, uzatvorením dohôd medzi členskými štátmi a Libanonom;

d) zriadenia mechanizmov na povzbudenie a podporu investícií;

e) rozvoja právneho prostredia prospešného pre investície medzi oboma zmluvnými stranami, prostredníctvom uzatvárania dohôd o ochrane investícií, a keď je to vhodné, dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia medzi členskými štátmi a Libanonom.

2. Spolupráca sa môže rozšíriť na plánovanie a realizáciu projektov, ktoré demonštrujú efektívne nadobudnutie a využitie základných technológií, využívanie štandardov, rozvoj ľudských zdrojov a vytváranie miestnych pracovných príležitostí.

Článok 48

Spolupráca pri normalizácií a posudzovaní zhody

Zmluvné strany spolupracujú pri:

a) znižovaní rozdielov v normalizácii, metrológií, skúšobníctve a posudzovaní zhody;

b) rozvoji modernizácie libanonských laboratórií;

c) rokovaní o dohodách o vzájomnom uznávaní, čo najskôr ako sú pre ne splnené podmienky;

d) posilňovaní libanonských inštitúcií zodpovedných za nomalizáciu, skúšobníctvo a duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo.

Článok 49

Aproximácia právnych predpisov

Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie na aproximáciu príslušných právnych predpisov s cieľom umožniť implementáciu tejto dohody.

Článok 50

Finančné služby

Cieľom spolupráce je dosiahnuť priblíženie spoločných predpisov a noriem vrátane týchto oblastí:

a) rozvoj finančných trhov v Libanone;

b) skvalitňovanie účtovníctva, auditu, dohľadu a regulácie vo finančných službách a finančného monitoringu v Libanone.

Článok 51

Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo

Ciele spolupráce sú:

a) podporovať politiky, ktoré majú za cieľ diverzifikáciu produkcie;

b) znížiť potravinovú závislosť;

c) podporovať formy poľnohospodárstva, ktoré berú náležitý ohľad na životné prostredie;

d) vytvoriť bližšie vzťahy medzi podnikmi, zoskupeniami a profesijnými organizáciami zmluvných strán;

e) poskytovať technickú pomoc a odbornú prípravu; podporovať agronomický výskum, poradné služby, poľnohospodárske vzdelávanie a technickú odbornú prípravu zamestnancov v poľnohospodárskom odvetví;

f) zosúladiť fytosanitárne a veterinárne normy;

g) podporovať integrovaný rozvoja vidieka, vrátane zlepšenia základných služieb a rozvoj pridružených hospodárskych aktivít, najmä v regiónoch postihnutých eradikáciou nezákonných plodín;

h) spolupráca medzi vidieckymi oblasťami, výmena skúseností a know-how o rozvoji vidieka;

i) rozvoj morského rybolovu a akvakultúry;

j) rozvoj baliacich a skladovacích metód a metód uvádzania na trh a zlepšenie distribučných kanálov;

k) rozvoj poľnohospodárskych vodných zdrojov;

l) rozvoj odvetvia lesného hospodárstva, najmä v oblasti zalesňovania, predchádzania lesným požiarom, lesných pastvín a boja proti rozširovaniu púští;

m) rozvoj poľnohospodárskej mechanizácie a podpora spolupráce v oblasti poľnohospodárskych služieb;

n) posilňovanie poľnohospodárskeho kreditného systému.

Článok 52

Doprava

Cieľom spolupráce je:

a) reštrukturalizácia a modernizácia cestných, železničných, prístavných a letiskových infraštruktúr napojených na hlavné transeurópske komunikačné trasy spoločného záujmu;

b) vytvorenie a presadzovanie prevádzkových a bezpečnostných noriem porovnateľných s normami, ktoré prevládajú v Spoločenstve;

c) modernizácia technického vybavenia na úroveň noriem Spoločenstva pre multimodálnu dopravu, kontajnerovú dopravu a prekládku;

d) zlepšiť cestnú, námornú a multimodálnu dopravu a riadenie prístavov, letísk, námornej a vzdušnej dopravnej prevádzky, železníc a navigačných prostriedkov;

e) reorganizácia a reštrukturalizácia sektora hromadnej dopravy vrátane verejnej dopravy.

Článok 53

Informačná spoločnosť a telekomunikácie

1. Zmluvné strany uznávajú, že informačné a komunikačné technológie predstavujú kľúčový prvok modernej spoločnosti, dôležitý pre hospodársky sociálny rozvoj a základný kameň vyvýjajúcej sa informačnej spoločnosti.

2. Spolupráca v tejto oblasti sa zameriava na:

a) dialóg o rôznych aspektoch informačnej spoločnosti vrátane telekomunikačných politík;

b) výmeny informácií a technickej pomoci o regulačných záležitostiach, normalizácii, skúšobníctve a osvedčovaní, pokiaľ ide o informačné a telekomunikačné technológie;

c) šírenie nových informačných a telekomunikačných technológií a moderných zariadení pre vyspelé komunikácie, informačné služby a technológie;

d) podporu a realizáciu spoločných projektov zameraných na výskum, technické rozvoj a priemyselné aplikácie informačných technológií, komunikácií, telematiky a informačnej spoločnosti;

e) spoluprácu libanonských organizácií v pilotných projektoch a európskych programoch v stanovených rámcoch;

f) vzájomné prepojenie a interoperabilitu telematických sietí a služieb v Spoločenstve a Libanone;

g) dialóg o regulačnej spolupráci o medzinárodných službách, vrátane aspektov súvisiacich s ochranou údajov a súkromia.

Článok 54

Energetika

Spolupráca sa zameriava na:

a) podporu obnoviteľných zdrojov energie;

b) podporu úspor energie a energetickej účinnosti;

c) aplikovaný výskum súvisiaci s databázovými sieťami spájajúcimi hospodárske a spoločenské subjekty zmluvných strán;

d) podporu modernizácie a rozvoja energetických sietí a ich napojenia na siete Spoločenstva.

Článok 55

Cestovný ruch

Spolupráca sa zameriava na:

a) podporu investícií v cestovnom ruchu;

b) zlepšenie znalostí o turistickom odvetví a zabezpečenie vyššieho súladu politík ovplyvňujúcich cestovný ruch;

c) podporu vhodného sezónneho rozšírenia cestovného ruchu;

d) zdôraznenie dôležitosti kultúrneho dedičstva pre cestovný ruch;

e) zabezpečenie vhodného udržiavania vzájomných vzťahov medzi cestovným ruchom a životným prostredím;

f) zvyšovanie konkurencieschopnosti cestovného ruchu podporovaním zvyšovania úrovne noriem a profesionality;

g) posilňovanie informačných tokov;

h) zintenzívnenie činností odbornej prípravy hotelového manažmentu a administratívy a odbornej prípravy v iných hotelových odvetviach;

i) organizovanie výmeny skúseností, aby sa zabezpečil vyrovnaný, trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, najmä prostredníctvom výmeny informácií, výstav, konferencií a publikácií.

Článok 56

Spolupráca v colnej oblasti

1. Zmluvné strany rozvinú spoluprácu v colnej oblasti na zaistenie toho, že sa budú dodržiavať ustanovenia o obchode. Na tento účel začnú dialóg o colných veciach.

2. Spolupráca sa zameria najmä na:

a) zjednodušenie kontrol a postupov týkajúcich sa colného vybavenia tovarov;

b) možnosť prepojenia medzi tranzitnými systémami Spoločenstva a Libanonu;

c) výmenu informácií medzi expertmi a odbornú prípravu;

d) technickú pomoc podľa potreby.

3. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné formy spolupráce ustanovené v tejto dohode, a najmä tie v oblasti boja proti drogám a prania špinavých peňazí, správne orgány zmluvných strán si poskytujú vzájomnú pomoc v súlade s ustanoveniami protokolu č. 5.

Článok 57

Spolupráca v oblasti štatistiky

Cieľom spolupráce je zosúladiť metodiku používanú zmluvnými stranami a využívať údaje vrátane bankových údajov o všetkých oblastiach, ktoré zahŕňa táto dohoda a o ktorých možno zbierať štatistické údaje.

Článok 58

Ochrana spotrebiteľov

Spolupráca v tejto oblasti by sa mala zameriavať na vybudovanie zlučiteľných systémov ochrany spotrebiteľa v Spoločenstve a v Libanone a mala by, pokiaľ je to možné, zahŕňať:

a) zvyšovanie zlučiteľnosti právnych predpisov týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa s cieľom vyhnúť sa bariéram v obchode;

b) vytvorenie a rozvoj systémov vzájomnej informovanosti o nebezpečných potravinách a priemyselných výrobkoch a ich prepojenie (systémy včasného varovania);

c) výmenu informácií a odborníkov;

d) organizovanie vzdelávacích programov a poskytovanie technickej pomoci.

Článok 59

Spolupráca pri posilnení inštitúcií a právny štát

Zmluvné strany opätovne zdôrazňujú význam právneho štátu a riadne fungovanie inštitúcií na všetkých úrovniach v oblastiach administratívy všeobecne a najmä v oblastiach vynútiteľnosti práva a mechanizmu spravodlivosti. Nezávislé a efektívne súdnictvo a kvalifikovaní právnici sú v tejto súvislosti mimoriadne významní.

Článok 60

Pranie špinavých peňazí

1. Zmluvné strany súhlasia, že je potrebné spolupracovať, aby sa zabránilo zneužívaniu ich finančných systémov na pranie príjmov z trestnej činnosti všeobecne, a najmä z trestných činov spojených s drogami.

2. Spolupráca v tejto oblasti môže pozostávať z administratívnej a technickej pomoci zameranej na vytvorenie účinných noriem a ich efektívne vykonávanie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v súlade s medzinárodnými normami.

Článok 61

Prevencia a boj proti organizovanému zločinu

1. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci s cieľom predchádzať organizovanému zločinu a bojovať proti nemu najmä v týchto oblastiach: obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie na sexuálne účely, korupcia, falšovanie finančných dokumentov, nezákonné obchodovanie so zakázanými, falošnými alebo pirátskymi produktmi a nezákonné transakcie týkajúce sa predovšetkým priemyselného odpadu alebo rádioaktívneho materiálu, obchodovanie so zbraňami a výbušninami, počítačová kriminalita, kradnuté vozidlá.

2. Zmluvné strany úzko spolupracujú s cieľom vytvoriť vhodné mechanizmy a normy.

3. Technická a administratívna spolupráca v tejto oblasti bude obsahovať odbornú prípravu a posilnenie efektívnosti úradov a štruktúr zodpovedných za boj proti kriminalite a za jej predchádzanie a za vytváranie opatrení na predchádzanie zločinnosti.

Článok 62

Spolupráca v oblasti nelegálnych drog

1. Zmluvné strany v rámci svojich príslušných právomocí a kompetencií spolupracujú, aby zabezpečili vyrovnaný a ucelený prístup k drogám. Drogové politiky a opatrenia sú zamerané na zníženie ponuky, obchodovania a dopytu po nelegálnych drogách a tiež na účinnejšiu kontrolu prekurzorov.

2. Zmluvné strany sa dohodnú o potrebných metódach spolupráce na dosiahnutie týchto cieľov. Činnosti sú založené na spoločne dohodnutých zásadách vychádzajúcich z piatich základných zásad, ktoré schválilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov na osobitnej schôdzi o drogách v roku 1998 (UNGASS).

3. Spolupráca medzi zmluvnými stranami môže pozostávať z technickej a administratívnej pomoci, najmä v týchto oblastiach: navrhovanie vnútroštátnych právnych predpisov a politík, budovanie inštitúcií a informačných centier, odborná príprava pracovníkov, výskum súvisiaci s drogami, predchádzanie zneužívaniu prekurzorov používaných na nelegálnu výrobu drog. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť o zahrnutí iných oblastí.

HLAVA VI

SPOLUPRÁCA V SOCIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ZÁLEŽITOSTIACH

KAPITOLA 1

Dialóg a spolupráca v sociálnej oblasti

Článok 63

Zmluvné strany spoločne rozhodnú o metódach potrebných na dosiahnutie spolupráce v oblastiach obsiahnutých v tejto hlave.

Článok 64

1. Zmluvné strany vedú pravidelný dialóg o akejkoľvek sociálnej otázke, ktorá je predmetom ich záujmu.

2. Takýto dialóg je prostriedkom na hľadanie spôsobov, ako dosiahnuť pokrok v oblasti pohybu pracovníkov a rovnocenného zaobchádzania a sociálnej integrácie občanov Libanonu a Spoločenstva, ktorí majú legálny pobyt na území ich hostiteľských krajín.

3. Dialóg sa bude vzťahovať najmä na všetky otázky spojené s:

a) životnými a pracovnými podmienkami spoločenstiev migrantov;

b) migráciou;

c) nelegálnym prisťahovalectvom;

d) projektmi a programami na podporu rovnakého zaobchádzania medzi štátnymi príslušníkmi Libanonu a Spoločenstva, vzájomného oboznamovania sa s kultúrami a civilizáciami, presadzovania tolerancie a odstránenia diskriminácie.

Článok 65

1. S cieľom konsolidovať spoluprácu medzi zmluvnými stranami v sociálnej oblasti sa v ktorejkoľvek oblasti záujmu zmluvných strán uskutočňujú projekty a programy vrátane:

a) zlepšovania životných podmienok najmä v znevýhodnených oblastiach a oblastiach, v ktorých obyvateľstvo bolo vyslídlené;

b) presadzovania úlohy žien v procese hospodárskeho a sociálneho rozvoja najmä prostredníctvom vzdelávania a médií;

c) podpory a rozvoja plánovaného rodičovstva v Libanone a programov ochrany matky a dieťaťa;

d) zlepšenia systémov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia;

e) zlepšenia systému zdravotnej starostlivosti najmä prostredníctvom spolupráce v oblasti verejného zdravia a prevencie, zdravotného zabezpečenia a lekárskej odbornej prípravy a manažmentu;

f) realizácie a financovania výmenných a rekreačných programov pre zmiešané skupiny libanonskej a európskej mládeže, mladých pracovníkov, mladých zástupcov MVO a iných odborníkov v oblasti mládeže, ktorí majú pobyt v členských štátoch, s cieľom podporovať vzájomné spoznávanie jednotlivých kultúr a pestovanie tolerancie.

2. Zmluvné strany vedú dialóg o všetkých aspektoch obojstranného záujmu a najmä o sociálnych problémoch ako je nezamestnanosť, rehabilitácia postihnutých, rovnaké zaobchádzanie pre mužov a ženy, pracovné vzťahy, odborná príprava, bezpečnosť a zdravie pri práci.

Článok 66

Projekty spolupráce sa môžu uskutočňovať v koordinácii s členskými štátmi a príslušnými medzinárodnými organizáciami.

KAPITOLA 2

Spolupráca v kultúrnych záležitostiach, audiovizuálnych médiách a informáciách

Článok 67

1. Zmluvné strany súhlasia s podporou kultúrnej spolupráce v oblasti obojstranného záujmu a v duchu vzájomného rešpektovania kultúr. V oblasti kultúry začnú trvalý kultúrny dialóg. Táto spolupráca bude podporovať najmä:

a) zachovávanie a obnovu historického a kultúrneho dedičstva (ako sú pamätníky, náleziská, artefakty, vzácne knihy a rukopisy);

b) výmeny výstav a umelcov;

c) odbornú prípravu pracovníkov v oblasti kultúry.

2. Spolupráca v oblasti audiovizuálnej médií má podporovať spoluprácu v takých oblastiach, ako je koprodukcia a odborná príprava. Zmluvné strany budú hľadať spôsoby, ako povzbudiť účasť Libanonu na iniciatívach Spoločenstva v tejto oblasti.

3. Zmluvné strany súhlasia, že existujúce kultúrne programy Spoločenstva a jedného alebo viacerých členských štátov a ďalšie činnosti v záujme obidvoch strán sa môžu rozšíriť na Libanon.

4. Zmluvné strany navyše podporia kultúrnu spoluprácu komerčnej povahy najmä prostredníctvom spoločných projektov (produkcia, investície a marketing), odbornej prípravy a výmeny informácií.

5. Zmluvné strany pri určovaní projektov a programov spolupráce a spoločných činností budú venovať osobitnú pozornosť mladým ľuďom, schopnostiam sebavyjadrenia, otázkam zachovania dedičstva a šírenia kultúry a komunikačným schopnostiam pomocou písomných a audiovizuálnych médií.

6. Spolupráca sa vykonáva spôsobom ustanoveným v článku 42.

KAPITOLA 3

Spolupráca pri predchádzaní a kontrole nelegálneho prisťahovalectva

Článok 68

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať, aby zabránili nelegálnemu prisťahovalectvu a kontrolovali nelegálne prisťahovalectvo. Na tento účel:

a) každý členský štát súhlasí, že na základe požiadania Libanonu prijme svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území Libanonu na základe ich požiadania bez ďalších formalít, ak boli dané osoby jednoznačne identifikované ako takéto osoby;

b) Libanon súhlasí, že prijme svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa nelegálne zdržiavajú na území členských štátov, na základe ich požiadania, bez ďalších formalít, ak boli dané osoby jednoznačne identifikované ako takéto osoby.

Členské štáty a Libanon tiež vybavia svojich štátnych príslušníkov príslušnými identifikačnými dokumentmi na tieto účely.

2. Vo vzťahu k členským štátom Európskej únie platia povinnosti tohto odseku iba vo vzťahu k tým osobám, ktoré sa považujú za ich štátnych príslušníkov na účely Spoločenstva v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

3. Pre Libanon sa povinnosti tohto článku uplatnia len vo vzťahu k tým osobám, ktoré sa považujú za štátnych príslušníkov Libanonu v súlade s libanonským právnym poriadkom a príslušnými právnymi predpismi o občianstve.

Článok 69

1. Po nadobudnutí platnosti tejto dohody zmluvné strany na vyzvanie ktorejkoľvek z nich dojednajú a uzatvoria bilaterálne dohody, ktoré budú upravovať osobitné povinnosti na readmisiu svojich štátnych príslušníkov. Tieto dohody taktiež pokryjú, ak toto ktorákoľvek zo strán považuje za nevyhnutné, dojednania o readmisii štátnych príslušníkov tretích krajín. Takéto dohody stanovia podrobnosti o kategóriách osôb, na ktoré sa vzťahujú uvedené dojednania, ako aj možné spôsoby ich readmisie.

2. Libanonu sa môže poskytnúť primeraná finančná a technická pomoc na vykonávanie týchto dohôd.

Článok 70

Asociačná rada preskúma, aké ďalšie spoločné úsilie možno vyvinúť na prevenciu a kontrolu nelegálneho prisťahovalectva.

HLAVA VII

FINANČNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 71

1. S cieľom plne dosiahnuť ciele tejto dohody sa bude finančná spolupráca pre Libanon zvažovať v súlade s príslušnými finančnými postupmi a zdrojmi.

2. Tieto postupy sa prijmú po vzájomnej dohode medzi zmluvnými stranami prostredníctvom najvhodnejších nástrojov po nadobudnutí platnosti tejto dohody.

3. Okrem oblastí, na ktoré sa vzťahujú hlavy V a VI tejto dohody, spolupráca sa uplatňuje aj v týchto činnostiach:

a) uľahčovanie reforiem, ktoré majú za cieľ modernizáciu hospodárstva;

b) obnova a modernizácia hospodárskej infraštruktúry;

c) podpora súkromných investícií a činností vytvárajúcich pracovné miesta;

d) zohľadňovanie účinkov postupného zavádzania zóny voľného obchodu v libanonskom hospodárstve, najmä pokiaľ sa to týka modernizácie a reštrukturalizácie hospodárskych odvetví, najmä priemyslu;

e) podporné opatrenia pre politiky implementované v sociálnych sektoroch, najmä pre reformu sociálneho zabezpečenia.

Článok 72

V rámci nástrojov Spoločenstva určených na podporu štrukturálnych adaptačných programov v stredomorských krajinách – a v úzkej koordinácii s libanonskými orgánmi a ostatnými zainteresovanými, najmä medzinárodnými finančnými inštitúciami – Spoločenstvo preskúma vhodné spôsoby podpory štrukturálnych politík uskutočňovaných Libanonom pri obnove finančnej rovnováhy vo všetkých jeho kľúčových aspektoch a vytvorí hospodárske prostredie priaznivé pre posilnenie rastu, ktoré zároveň skvalitní sociálnu starostlivosť.

Článok 73

S cieľom zabezpečiť koordinovaný prístup k riešeniu výnimočných makroekonomických a finančných problémov, ktoré môžu vyplývať z postupného uplatňovania tejto dohody, zmluvné strany pozorne monitorujú rozvoj obchodných a finančných vzťahov medzi Spoločenstvom a Libanonom ako súčasť pravidelného hospodárskeho dialógu vytvoreného na základe hlavy V.

HLAVA VIII

INŠTITUCIONÁLNE, VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 74

1. Týmto sa ustanovuje asociačná rada, ktorá bude zasadať na úrovni ministrov, ak si to vyžadujú okolnosti na podnet jej predsedu, a v súlade s podmienkami stanovenými v jej rokovacom poriadku.

2. Asociačná rada skúma všetky významné záležitosti, ktoré vyplývajú z rámca tejto dohody a akékoľvek iné bilaterálne alebo medzinárodné záležitosti obojstranného záujmu.

Článok 75

1. Asociačná rada pozostáva z členov Rady Európskej únie a členov Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a členov vlády Libanonu na druhej strane.

2. Členovia asociačnej rady sa môžu nechať zastupovať v súlade s ustanoveniami stanovenými v jej rokovacom poriadku.

3. Asociačná rada prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

4. Asociačnej rade predsedá striedavo člen Rady Európskej únie a člen vlády Libanonu v súlade s ustanoveniami stanovenými v jej rokovacom poriadku.

Článok 76

1. Asociačná rada má na účely dosiahnutia cieľov tejto dohody právomoc prijímať rozhodnutia v prípadoch tu stanovených.

2. Prijaté rozhodnutia sú záväzné pre obidve zmluvné strany, ktoré prijmú opatrenia potrebné na vykonanie prijatých rozhodnutí. Asociačná rada tiež môže vydávať príslušné odporúčania.

3. Asociačná rada koncipuje svoje rozhodnutia a odporúčania na základe dohody medzi obidvomi zmluvnými stranami.

Článok 77

1. S výhradou právomocí zverených asociačnej rade sa týmto zriaďuje asociačný výbor, ktorý je zodpovedný za vykonávanie tejto dohody.

2. Asociačná rada môže delegovať celkom alebo čiastočne ktorúkoľvek zo svojich právomocí na asociačný výbor.

Článok 78

1. Asociačný výbor, ktorý zasadá na úrovni úradníkov, pozostáva zo zástupcov členov Rady Európskej únie a Komisie Európskych spoločenstiev na jednej strane a predstaviteľov vlády Libanonu na druhej strane.

2. Asociačný výbor prijme svoj vlastný rokovací poriadok.

3. Asociačný výbor zvyčajne zasadá striedavo v Spoločenstve a v Libanone.

Článok 79

1. Asociačný výbor má právomoc prijímať rozhodnutia týkajúce sa plnenia dohody, ako aj tých oblastí, v ktorých mu asociačná rada delegovala svoje právomoci.

2. Asociačný výbor vypracúva svoje rozhodnutia po dohode medzi zmluvnými stranami. Tieto rozhodnutia sú záväzné pre zmluvné strany, ktoré prijmú opatrenia potrebné na vykonanie prijatých rozhodnutí.

Článok 80

Asociačná rada môže rozhodnúť o vytvorení akejkoľvek pracovnej skupiny alebo orgánu potrebného na uplatňovanie tejto dohody. Vymedzuje právomoci akejkoľvek pracovnej skupiny alebo orgánu, ktorý jej je podriadený.

Článok 81

Asociačná rada prijme všetky náležité opatrenia na umožnenie spolupráce a kontaktov medzi Európskym parlamentom a libanonským parlamentom a medzi Hospodárskym a sociálnym výborom Spoločenstva a jeho protistranou v Libanone.

Článok 82

1. Každá zo zmluvných strán môže asociačnej rade predložiť akýkoľvek spor súvisiaci s uplatňovaním alebo výkladom tejto dohody.

2. Asociačná rada môže spor riešiť rozhodnutím.

3. Každá zmluvná strana sa zaväzuje prijať opatrenia určené na vykonanie rozhodnutia uvedeného v odseku 2.

4. V prípade, že nie je možné vyriešiť spor v súlade s odsekom 2, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže oznámiť druhej zmluvnej strane menovanie rozhodcu; druhá zmluvná strana musí potom do dvoch mesiacov menovať druhého rozhodcu. Pre uplatňovanie tohto postupu sa bude Spoločenstvo a členské štáty považovať za jednu stranu sporu.

Asociačná rada vymenuje tretieho rozhodcu.

Rozhodnutia rozhodcov sa prijímajú väčšinou hlasov.

Každá strana sporu musí vykonať kroky požadované na vykonanie rozhodnutia rozhodcov.

Článok 83

Žiadne ustanovenia tejto dohody nebránia žiadnej strane, aby prijala opatrenia:

a) ktoré pokladá za potrebné na zabránenie úniku informácií, ktoré je v rozpore s jej základnými bezpečnostnými záujmami;

b) ktoré súvisia s výrobou zbraní, munície alebo vojenského materiálu alebo obchodovaním s nimi alebo s výskumom, vývojom alebo výrobou nevyhnutnou na obranné účely pod podmienkou, že takéto opatrenia nenarušujú podmienky hospodárskej súťaže v súvislosti s výrobkami neurčenými na zvláštne vojenské účely;

c) ktoré pokladá za prvoradé pre vlastnú bezpečnosť v prípade vážnych vnútorných nepokojov, ktoré majú vplyv na udržiavanie verejného poriadku, v čase vojny alebo vážneho medzinárodného napätia predstavujúceho hrozbu vojny, alebo pre vykonávanie záväzkov, ktoré prijali na účely zachovania mieru a medzinárodnej bezpečnosti.

Článok 84

V oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek mimoriadne ustanovenia, ktoré obsahuje:

a) opatrenia uplatňované Libanonom, pokiaľ ide o Spoločenstvo, nesmú spôsobiť nijakú diskrimináciu medzi členskými štátmi, ich štátnymi príslušníkmi ani ich spoločnosťami alebo firmami;

b) opatrenia, ktoré uplatňuje Spoločenstvo v súvislosti s Libanonom, nesmú viesť k diskriminácii medzi libanonskými štátnymi príslušníkmi alebo ich spoločnosťami alebo firmami.

Článok 85

Pokiaľ ide o priame zdaňovanie, nič v tejto dohode nebude mať vplyv na:

a) rozšírenie fiškálnych výhod udelených jednou zmluvnou stranou v akejkoľvek medzinárodnej dohode alebo dojednaní, ktorými je viazaná;

b) zabránenie prijatia alebo uplatnenia akéhokoľvek opatrenia zameraného na zabránenie podvodu alebo daňovému úniku ktoroukoľvek zmluvnou stranou;

c) popieranie práva ktorejkoľvek zmluvnej strany na uplatňovanie príslušných ustanovení jej daňových právnych predpisov voči daňovým poplatníkom, ktorí nie sú v rovnakej situácii najmä pokiaľ ide o miesto bydliska.

Článok 86

1. Zmluvné strany prijmú všetky všeobecné alebo osobitné opatrenia potrebné na splnenie ich povinností podľa tejto dohody. Zabezpečia tiež, aby ciele určené v tejto dohode sa splnili.

2. Ak sa ktorákoľvek zmluvná strana nazdáva, že druhá zmluvná strana neplní svoje povinnosti podľa tejto dohody, môže prijať primerané opatrenia. Skôr ako tak urobí, okrem prípadov mimoriadnej naliehavosti, poskytne asociačnej rade všetky dôležité informácie potrebné na podrobné preskúmanie situácie s cieľom nájsť riešenie prijateľné pre obe zmluvné strany.

3. Pri výbere vhodných opatrení uvedených v odseku 2 sa uprednostnia tie, ktoré najmenej narušia fungovanie tejto dohody. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že tieto opatrenia sa prijmú v súlade s medzinárodným právom a budú primerané narušeniu.

Tieto opatrenia sa musia bezodkladne oznámiť asociačnej rade a sú predmetom konzultácií v rámci asociačnej rady, ak o to požiada druhá zmluvná strana.

Článok 87

Prílohy 1 a 2 a protokoly č. 1 až 5 tvoria nedeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 88

Na účely tejto dohody "zmluvné strany" predstavujú na jednej strane Spoločenstvo alebo členské štáty alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty v súlade s ich príslušnými právomocami a na druhej strane Libanon.

Článok 89

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Ktorákoľvek strana môže túto dohodu vypovedať oznámením druhej strane. Táto dohoda sa prestáva uplatňovať šesť mesiacov po dátume takéhoto oznámenia.

Článok 90

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územia, na ktoré sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a za podmienok stanovených v uvedenej zmluve a na strane druhej na území Libanonu.

Článok 91

Táto dohoda je vypracovaná vo vyhotoveniach v anglickom, arabskom, dánskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, nemeckom, portugalskom, talianskom, španielskom a švédskom jazyku, pričom všetky texty sú rovnako autentické. Je uložená na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 92

1. Zmluvné strany túto dohodu schvália v súlade so svojimi vlastnými postupmi.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dátume, v ktorom si zmluvné strany navzájom oznámia, že postupy uvedené v tomto odseku boli ukončené.

3. Nadobudnutím platnosti táto dohoda nahrádza dohodu o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Libanonskou republikou a dohodu medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Libanonom, ktoré boli podpísané 3. mája 1977 v Bruseli.

Článok 93

Dočasná dohoda

V prípade, že pred ukončením postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody, ustanovenia niektorých častí tejto dohody, najmä tie, ktoré sa týkajú voľného pohybu tovaru, nadobudnú platnosť na základe dočasnej dohody medzi Spoločenstvom a Libanonom, zmluvné strany sa dohodli, že za týchto okolností na účely hlavy II a IV tejto dohody a príloh 1 a 2 a protokolov č. 1 až 5 tejto dohody výraz "nadobudnutie platnosti tejto dohody" znamená dátum nadobudnutia platnosti dočasnej dohody vo vzťahu k povinnostiam uvedeným v týchto článkoch, prílohách a protokoloch.

--------------------------------------------------