8.11.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 292/10


Informácia, ktorá sa týka nadobudnutia platnosti Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou (1)

Keďže sa 22. júla 2005 uskutočnila výmena nástrojov, ktorými sa oznamuje ukončenie postupov nevyhnutných k nadobudnutiu platnosti Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 22. apríla 2002, táto dohoda nadobudla v súlade so svojím článkom 110 platnosť 1. septembra 2005.


(1)  Ú. v. EÚ L 265, 10.10.2005, s. 2.