5.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 56/36


Revidované vysvetlivky k prílohe III, vymedzenie pojmu pôvodných výrobkov a metód administratívnej spolupráce, dohody o Pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čílskou republikou na druhej strane

(2005/C 56/05)

Článok 17 – Technické dôvody

Sprievodné osvedčenie EUR.1 môže byť odmietnuté z „technických dôvodov“, ak nebolo vyhotovené predpísaným spôsobom. Takéto prípady môžu viesť k následnému predloženiu spätne schváleného osvedčenia a zahŕňajú, ako príklad:

sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vyhotovené na inom formulári, ako je predpísané (napr. chýba gilošovaný vzor, výrazne odlišný od vzoru, čo sa týka veľkosti alebo farby, chýba sériové číslo, nevytlačené v jednom z úradne stanovených jazykov),

jedna z povinných koloniek, okrem kolónky 8, (napr. kolónka 4 o EUR.1) nebola vyplnená,

sprievodné osvedčenie EUR.1 nebolo opatrené pečiatkou a podpísané (t.j. v kolónke 11),

sprievodné osvedčenie EUR.1 je schválené neoprávneným orgánom,

použitá pečiatka je nová a ešte nebola oznámená,

predložené sprievodné osvedčenie EUR.1 je kópiou alebo fotokópiou, nie originálom,

údaj v kolónke 5 odkazuje na krajinu, ktorá nepodpísala dohodu (napr. Izrael alebo Kuba).

Predpokladané opatrenie:

Dokument by mal byť označený ako „dokument neprijatý“ s uvedením dôvodu(ov) a následne vrátený dovozcovi, aby mohol vyhotoviť a spätne vydať nový dokument. Colné úrady si však môžu ponechať fotokópiu odmietnutého dokumentu za účelom následného overenia, alebo ak majú dôvod na podozrenie z podvodu.

Článok 31 – Odmietnutie preferenčného zaobchádzania bez overenia

Ide o prípady, v ktorých dôkaz o pôvode nie je uplatniteľný, okrem iného, z týchto dôvodov:

kolónka o opise tovaru (kolónka 8 o EUR.1) nie je vyplnená, alebo odkazuje na iný tovar ako je uvedený;

dôkaz o pôvode vydala krajina, ktorá nepodpísala dohodu, aj keď tovar pochádza zo Spoločenstva alebo z Čile (napr. EUR.1 vydaný v Izraeli na výrobky pochádzajúce z Čile);

jedna z povinných koloniek na sprievodnom osvedčení EUR.1 má stopy neoverených vymazaní alebo zmien (napr. kolónky opisujúce tovar alebo uvádzajúce počet balení, krajina určenia alebo krajina pôvodu);

lehota na sprievodnom osvedčení EUR.1 vypršala z iných dôvodov ako sú uvedené v nariadeniach (napr. výnimočné okolnosti) okrem prípadov, v ktorých bol tovar predložený pred vypršaním lehoty;

dôkaz o pôvode sa vyhotovuje následne pre tovar, ktorý bol pôvodne dovezený podvodným spôsobom;

kolónka 4 o sprievodnom osvedčení EUR.1 uvádza krajinu, ktorá nie je účastníkom dohody, podľa ktorej sa vyžaduje preferenčné zaobchádzanie.

Očakávané opatrenie:

Dôkaz o pôvode by mal byť označený ako „nepoužiteľný“ a uchovaný colnými orgánmi, ktorým bol predložený, aby sa tak zabránilo jeho ďalšiemu použitiu. Bez toho, aby boli dotknuté právne úkony začaté v súlade s vnútornými právnymi predpismi, colné orgány dovážajúcej krajiny bezodkladne oznámia toto odmietnutie, ak to bude vhodné, colným a príslušným vládnym orgánom krajiny vývozu.

Poznámky použité vo vysvetlivkách k článkom 17 a 31

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ