14.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 95/48


ROZHODNUTIE RADY MINISTROV AKT–ES č. 2/2005

z 8. marca 2005

o rokovacom poriadku spoločného ministerského výboru pre obchod AKT–ES

(2005/298/ES)

RADA MINISTROV AKT-ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 38 ods. 3,

keďže:

(1)

Clánok 38 ods. 1 dohody zriaďuje spoločný ministerský výbor pre obchod;

(2)

Rozhodnutím č. 4/2001 z 24. apríla 2001 Výbor veľvyslancov AKT-ES prijal rokovací poriadok tohto výboru delegovaním právomocí;

(3)

Sú potrebné určité zmeny a doplnenia, ktoré zohľadňujú pristúpenie nových členských štátov k Európskej únii;

(4)

Na 29. zasadnutí Rady ministrov AKT-ES, ktoré sa konalo 6. mája 2004 v Gaborone v Botswane, bolo prijaté rozhodnutie príslušným spôsobom zmeniť a doplniť rokovací poriadok,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zloženie

1.   Spoločný ministerský výbor pre obchod, ďalej len „výbor pre obchod“ sa skladá na jednej strane z ministra každého členského štátu Európskeho spoločenstva a z člena Komisie Európskych spoločenstiev a na strane druhej, na paritnej báze, z ministrov štátov AKT.

2.   Každá strana oznámi mená svojich zástupcov sekretariátu výboru pre obchod.

3.   Výbor pre obchod môže rozhodnúť o zriadení niekoľkých menších skupín zložených z rovnakého počtu AKT a ES členov výboru vrátane člena Komisie, aby vypracovali odporúčania o osobitných oblastiach uvedených v článku 12 ods. 1.

Článok 2

Predsedníctvo

Post predsedu výboru pre obchod zastáva striedavo po šiestich mesiacoch člen Komisie Európskych spoločenstiev v mene Európskeho spoločenstva a zástupca štátov AKT. Prvým predsedom je zástupca štátov AKT.

Článok 3

Zasadnutia

1.   Výbor pre obchod zasadá aspoň raz ročne alebo častejšie na žiadosť jednej zo strán.

2.   Výbor pre obchod zasadá buď tam, kde sa obvykle konajú zasadnutia Rady Európskej únie, alebo v sídle sekretariátu skupiny štátov AKT, alebo v meste jedného zo štátov AKT v súlade s rozhodnutím prijatým výborom pre obchod.

3.   Zasadnutia výboru pre obchod zvoláva jeho predseda.

4.   Konanie výboru pre obchod je platné iba vtedy, pokiaľ je prítomná väčšina zástupcov členských štátov Európskeho spoločenstva, člen Komisie Európskych spoločenstiev a väčšina zástupcov štátov AKT, ktorí sú členmi výboru.

Článok 4

Zastupovanie

1.   Členov výboru pre obchod je možné zastupovať, ak sa nemôžu zúčastniť na zasadnutí.

2.   Člen, ktorý si želá byť zastupovaný, musí oznámiť predsedovi meno svojho zástupcu pred zasadnutím.

3.   Zástupca člena výboru pre obchod vykonáva všetky práva tohto člena.

Článok 5

Delegácie

1.   Členov výboru pre obchod môžu sprevádzať úradníci zodpovední za obchodné záležitosti.

2.   Predsedovi sa pred každým zasadnutím oznámi plánované zloženie delegácie každej strany.

3.   Výbor pre obchod môže na základe súhlasu medzi stranami pozvať nečlenov, aby sa zúčastnili na zasadnutí.

4.   Zástupcovia regionálnych alebo subregionálnych organizácií AKT, ktoré sa zúčastňujú na procese hospodárskej integrácie, sa môžu zúčastniť rokovania ako pozorovatelia po predchádzajúcom súhlase výboru pre obchod.

Článok 6

Sekretariát

Sekretariát AKT-ES Rady ministrov koná ako sekretariát výboru pre obchod.

Článok 7

Dokumenty

Sekretariát AKT-ES Rady ministrov zodpovedá za zabezpečenie všetkých dokumentov potrebných na zasadnutia výboru pre obchod.

Ak sú rokovania výboru pre obchod založené na písomných dokumentoch, sekretariát tieto dokumenty rozmnoží a rozošle ako dokumenty výboru pre obchod.

Článok 8

Korešpondencia

1.   Všetka korešpondencia adresovaná výboru pre obchod alebo jeho predsedovi sa postupuje sekretariátu výboru pre obchod.

2.   Sekretariát dbá o to, aby táto korešpondencia bola postúpená svojmu adresátovi a v prípade dokumentov uvedených v článku 7 ostatným členom výboru pre obchod. Rozosielaná korešpondencia sa pošle Generálnemu sekretariátu Komisie Európskych spoločenstiev, stálym zastúpeniam členských štátov Európskej únie a diplomatickým misiám zástupcov štátov AKT.

Článok 9

Publicita

Pokiaľ sa nerozhodne inak, sú zasadnutia výboru pre obchod neverejné.

Článok 10

Program zasadnutí

1.   Predbežný program pre každé zasadnutie zostaví predseda. Sekretariát Výboru pre obchod ho postúpi adresátom najneskôr do 15 dní pred začiatkom zasadnutia.

2.   Predbežný program rokovania obsahuje body, pre ktoré predseda obdržal žiadosť o zaradenie do programu od jednej zo strán aspoň 21 dní pred začiatkom tohto zasadnutie. Podvýbor AKT-ES o obchodnej spolupráci môže tiež predložiť žiadosť o zaradenie bodov do programu. V tomto prípade je spolupredseda uvedeného podvýboru pozvaný, aby sa zúčastnil na zasadnutí.

3.   Po dohode so stranami je možné stanovené časové limity skrátiť, aby sa zohľadnili požiadavky konkrétneho prípadu.

4.   Program rokovania schvaľuje výbor pre obchod na začiatku každého zasadnutia.

Článok 11

Zápisnice

1.   Návrh zápisnice každého zasadnutia sa vypracuje spolu so sekretariátom čo najskôr.

2.   Všeobecne platí, že v zápisnici sa ku každému bodu programu zasadnutia uvádzajú:

a)

dokumenty predložené Výboru pre obchod;

b)

vyhlásenia, o zapracovanie ktorých požiadal člen výboru pre obchod;

c)

urobené odporúčania, dohodnuté vyhlásenia a závery prijaté k osobitným bodom.

3.   Zápisnica obsahuje zoznam členov výboru pre obchod a ich zástupcov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí.

4.   Návrh zápisnice sa predloží na schválenie výboru pre obchod na jeho ďalšom zasadnutí. Na návrhu zápisnice sa môžu obe strany písomne dohodnúť. Po schválení zápisnice sekretariát podpíše jej dve autentické kópie, ktoré archivujú strany. Kópia zápisnice je postúpená každému z adresátov uvedených v článku 8.

Článok 12

Odporúčania

1.   Výbor pre obchod robí odporúčania prostredníctvom vzájomnej dohody medzi stranami k všetkým obchodným otázkam vrátane otázok týkajúcich sa viacstranných obchodných rokovaní, dohôd hospodárskeho partnerstva, spolupráce na medzinárodných fórach a otázok komodít.

2.   Medzi zasadnutiami môže výbor pre obchod robiť odporúčania písomným postupom, ak s tým obe strany súhlasia. Písomný postup sa skladá z výmeny poznámok medzi dvoma spolutajomníkmi sekretariátu, ktorí konajú v súlade zo stranami.

3.   Odporúčania výboru pre obchod sú označené slovom „odporúčanie“, po ktorom nasleduje poradové číslo, dátum ich schválenia a opis predmetu.

4.   Odporúčania výboru pre obchod overuje sekretariát a predseda.

5.   Odporúčania sú postupované všetkým adresátom uvedeným v článku 8 ako dokumenty výboru pre obchod.

6.   Výbor pre obchod vypracováva vhodné pravidelné správy pre Radu ministrov AKT-ES.

Článok 13

Jazyky

Pokiaľ sa nerozhodlo inak výbor pre obchod rokuje na základe dokumentov vypracovaných v úradných jazykoch strán.

Článok 14

Výdavky

Odsek 1 protokolu 1 dohody o prevádzkových výdavkoch spoločných inštitúcií sa tiež uplatňuje na náklady vzniknuté výborom pre obchod.

Článok 15

Toto rozhodnutie zrušuje a nahrádza rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT-ES č. 4/2001 z 24. apríla 2001 o prijatí rokovacieho poriadku spoločného ministerského výboru pre obchod AKT-ES.

V Bruseli 8. marca 2005

Za Radu ministrov AKT–ES

predseda

J. ASSELBORN