10.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 64/1


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 115/2004

zo 6. augusta 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len dohoda, najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Protokol 31 k dohode bol zmenený a doplnený rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 90/2004 z 8. júna 2004 (1).

(2)

Je potrebné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody na pilotné projekty na zapojenie mladých ľudí.

(3)

Protokol 31 k dohode by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa táto spolupráca mohla uskutočňovať s účinnosťou od 1. januára 2004,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Článok 4 protokolu 31 k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za odsek 2i sa vkladá tento odsek:

„2j.

Štáty EZVO sa od 1. januára 2004 podieľajú na činnostiach Spoločenstva týkajúcich sa tohto rozpočtového riadku vo všeobecnom rozpočte Európskej únie na finančný rok 2004:

Rozpočtový riadok 15 07 03: ‚Pilotné projekty na zapojenie mladých ľudí‘.“

2.

Znenie odseku 3 sa nahrádza takto:

„3.

Štáty EZVO v súlade s článkom 82 ods. 1 písm. a) dohody finančne prispievajú na programy a činnosti uvedené v odsekoch 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i a 2j.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom po poslednom oznámení Spoločnému výboru EHP, podľa článku 103 ods. 1 dohody (2).

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. augusta 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Nie sú uvedenú žiadne ústavné požiadavky.