25.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 349/26


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 71/2004

z 8. júna 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II (Technické predpisy, normy, skúšanie a osvedčovanie) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha II k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 102/2002 z 12. júla 2002 (1).

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi (2) sa má začleniť do dohody.

(3)

Rezolúcia Rady a zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady 7. decembra 1998 o voľnom pohybe tovaru (3) sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Kapitola XX prílohy II k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za položku „XX. VOĽNÝ POHYB TOVARU – VŠEOBECNE“ sa dopĺňa nasledujúca položka a bod:

„AKTY, KTORÉ SÚ UVEDENÉ

1.

398 R 2679: Nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 337, 12.12.1998, s. 8).“

2.

Body 1, 2, 3 a 4 sa menia na body 2, 3, 4 a 5 podľa uvedeného poradia.

3.

Za bod 5 (odporúčanie Komisie 2001/893/ES) sa vkladá nasledujúci bod:

„6.

498 X 1212(01): Rezolúcia Rady a zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady zo 7. decembra 1998 o voľnom pohybe tovaru (Ú. v. ES L 337, 12.12.1998, s. 10).“

Článok 2

Texty nariadenia (ES) č. 2679/98 a Rezolúcie Rady a zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady 7. decembra 1998 o voľnom pohybe tovaru, v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sú určené na uverejnenie v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. júna 2004, ak sa Spoločnému výboru EHP zaslali všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 k dohode (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli EHP a dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júna 2004

Za Spoločný výbor EHP

Predseda

S. GILLESPIE


(1)  Ú. v. ES L 298, 31.10.2002, s. 17.

(2)  Ú. v. ES L 337, 12.12.1998, s. 8.

(3)  Ú. v. ES L 337, 12.12.1998, s. 10.

(4)  Ústavné požiadavky sú uvedené.


PRÍLOHA

VYHLÁSENIE ŠTÁTOV EZVO

týkajúce sa rezolúcie Rady a zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady zo 7. decembra 1998 o voľnom pohybe tovaru

(ktorým sa do kapitoly XX (voľný pohyb tovaru – všeobecne) prílohy II k dohode vkladá nový bod 6)

Pri implementácii Rezolúcie Rady a zástupcov vlád členských štátov združených v Rade 7. decembra 1998 o voľnom pohybe tovaru sa štáty EZVO zaväzujú urobiť všetko, čo je v ich právomoci, na prevzatie rovnakých záväzkov ako členské štáty EÚ.

SPOLOČNÁ DEKLARÁCIA

týkajúca sa začlenenia nariadenia Rady (ES) č. 2679/98 zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi do dohody

(ktorou sa do kapitoly XX (voľný pohyb tovaru – všeobecne) prílohy II k dohode vkladá nový bod 1)

Zmluvné strany týmto súhlasia, že problémy, na ktoré sa zameriava nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 sú významné vo vzťahu k dobudovaniu vnútorného trhu.

Strany si preto želajú uplatňovať nariadenie (ES) č. 2679/98 v rámci Dohody o EHP.

Uvedené platí bez toho, aby bola dotknutá podmienka, že oblasť spravodlivosti a vnútorných záležitostí patrí mimo rámec pôsobnosti Dohody o EHP.