22004D0017Úradný vestník L 127 , 29/04/2004 S. 0118 - 0119


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 17/2004

z 19. marca 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa táto dohoda upravuje, ďalej len "dohoda", a najmä jej článok 98,

keďže:

(1) príloha I k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru pre EHP č. 169/2003 z 5. decembra 2003 [1];

(2) smernica Rady 2003/61/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/401/EHS o obchodovaní s osivom krmovín, 66/402/EHS o obchodovaní s osivom obilnín, 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne množenie viniča, 92/33/EHS o obchodovaní s množiteľským a výsadbovým materiálom rastlín, iným ako osivo, 92/34/EHS o obchodovaní s množiteľským a výsadbovým materiálom ovocných drevín, 98/56/ES o obchodovaní s množiteľským materiálom okrasných rastlín, 2002/54/ES o obchodovaní s osivom repy, 2002/55/ES o obchodovaní s osivom zeleniny, 2002/56/ES o obchodovaní so sadivom zemiakov a 2002/57/ES o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín čo sa týka porovnávacích skúšok a pokusov Komisie [2] sa musí zapracovať do dohody;

(3) rozhodnutie Komisie 2003/765/ES z 23. októbra 2003 o dočasnom obchodovaní s určitými osivami druhov Secale cereale a Triticum durum, nespĺňajúce požiadavky smernice Rady 66/402/EHS [3] sa musí zapracovať do dohody;

(4) rozhodnutie Komisie 2003/795/ES z 10. novembra 2003 o dočasnom obchodovaní s určitými osivami druhu Vicia faba L., ktoré nezodpovedajú požiadavkám smernice Rady 66/401/EHS [4] sa musí zapracovať do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

1. V bode 2 (smernica Rady 66/401/EHS), v bode 3 (smernica Rady 66/402/EHS) a v bode 13 (smernica Rady 2002/57/ES) v časti 1 kapitoly III prílohy I k dohode sa pridáva nasledujúca zarážka:

"— 32003 L 0061: smernica Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 23)."

2. V bode 11 (smernica Rady 2002/54/ES) a v bode 12 (smernica Rady 2002/55/ES) v časti 1 kapitoly III prílohy I k dohode sa pridáva nasledujúca zarážka:

", zmenené a doplnené:

— 32003 L 0061: smernica Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 23)."

3. Za bod 25 (rozhodnutie Komisie 2003/307/ES) v časti 2 kapitoly III prílohy I k dohode sa vkladajú nasledujúce body:

"26. 32003 D 0765: rozhodnutie Komisie 2003/765/ES z 23. októbra 2003 o dočasnom obchodovaní s určitými osivami druhov Secale cereale a Triticum durum, nespĺňajúce požiadavky smernice Rady 66/402/EHS.

27. 32003 D 0795: rozhodnutie Komisie 2003/795ES z 10. novembra 2003 o dočasnom obchodovaní s určitými osivami druhu Vicia faba L., ktoré nezodpovedajú požiadavkám smernice Rady 66/401/EHS."

Článok 2

Texty smernice 2003/61/ES a rozhodnutí 2003/765/ES a 2003/795/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnia v Dodatku o EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, sú autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20. marca 2004, ak boli Spoločnému výboru pre EHP vykonané všetky oznámenia podľa Článku 103 ods. 1 dohody [5].

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddieli o EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku o EHP k uvedenému vestníku.

V Bruseli 19. marca 2004

Za Spoločný výbor EHP

predseda

P. Westerlund

[1] Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2004, s. 39.

[2] Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 23.

[3] Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 47.

[4] Ú. v. EÚ L 296, 14.11.2003, s. 32.

[5] Neboli oznámené žiadne ústavné požiadavky.

--------------------------------------------------