22002D0088Úradný vestník L 266 , 03/10/2002 S. 0056 - 0060


Rozhodnutie Spoločného výboru EHP

č. 88/2002

z 25. júna 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XV (Štátna pomoc) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, v znení protokolu, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "dohoda"), a najmä v znení článku 98,

keďže

(1) Príloha XV k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 6/2001 z 31. januára 2001 [1];

(2) nariadenie Komisie č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu [2] sa má včleniť do dohody sa má včleniť do dohody;

(3) nariadenie Komisie č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES na pomoc "de minimis" [3]sa má včleniť do dohody;

(4) nariadenie Komisie č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom [4] sa má včleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha XV k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1. Za bod 1c (nariadenie Rady č. 3094/95) sa vkladá:

"Pomoc vzdelávaniu

1d. 32001 R 0068: Nariadenie Komisie č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc vzdelávaniu (Ú. v. ES L 10, 13. 1. 2001, s. 20).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody čítajú s týmito úpravami:

a) slová "články 87 a 88 Zmluvy o ES" sa nahrádzajú slovami "články 61 a 62 dohody o EHP";

b) slová "členský štát" sa nahrádzajú slovami "členský štát ES alebo štát EZVO". Slová "členské štáty" sa nahrádzajú slovami "členské štáty ES alebo štáty EZVO";

c) článok 1 znie: "Toto nariadenie platí pre pomoc vo všetkých sektoroch podľa článkov 61 až 64 dohody o EHP";

d) slová "87 ods. 1 zmluvy" v článku 2 písm. a) sa nahrádzajú slovami "článok 61 ods. 1 dohody o EHP";

e) v článku 2 písm. e) sa neuplatňujú slová "alebo spoločenstvo";

f) v článku 3 sa slová "zlučiteľné so spoločným trhom" nahrádza slovami "zlučiteľné s uplatňovaním dohody o EHP";

g) v článku 3 sa slová "článok 87 ods. 3 zmluvy" nahrádzajú slovami "článok 61 ods. 3 dohody o EHP", slová "článok 88 ods. 3 zmluvy" nahrádzajú slovami "článok 1 ods. 3 dohody o EHP". Slová "článok 88 ods. 3 zmluvy" sa nahrádzajú slovami "článok 1 ods. 3 písm. a) protokolu 3 k Dohode o dozore a súdnej moci".

h) v článku 4 ods. 2 a 4 ods. 3 sa slová "článok 87 ods. 3 písm. c) zmluvy" nahrádzajú slovami "článok 61 ods. 3 písm. c) dohody o EHP a slová "článok 87 ods. 3 písm. a) zmluvy" sa nahrádza slovami "článok 61 ods. 3 a) dohody o EHP";"

i) v článku 4 ods. 6 písm. b) sa slová "záznamy Spoločenstva" nahrádza slovami "záznamy v oblasti, na ktorú sa vzťahuje dohoda o EHP";

j) v článku 6 ods. 2 sa slová "štátna pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy" nahrádzajú slovami "štátna pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 dohody o EHP".

Štátna pomoc "de minimis"

1e. 32001 R 0069: nariadenie Komisie č. 69/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES na pomoc de minimis (Ú. v. ES L 10, 13. 1. 2001, s. 30).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody čítajú s týmito úpravami:

a) slová "články 87 a 88 zmluvy o ES" sa nahrádzajú slovami "články 61 a 62 dohody o EHP";

b) slová "členský štát" sa nahrádzajú slovami "členský štát ES alebo štát EZVO". Slová "členské štáty" sa nahrádzajú slovami "členské štáty ES alebo štáty EZVO";

c) v článku 1 ods. 1 sa slová "všetky sektory" sa nahrádzajú slovami "všetky sektory, na ktoré sa vzťahujú články 61 až 64 dohody o EHP";

d) článok 1 písm. a) sa nahrádza takto:

"sektor dopravy a činnosti súvisiace s výrobou, spracovaním alebo uvádzaním na trh výrobkov uvedených v dodatku k tejto prílohe, na ktoré sa vzťahuje dohoda."

e) v článku 2 ods. 1 sa slová "článok 87 ods. 1 zmluvy" nahrádzajú slovami "článok 61 ods. 1 dohody o EHP", a slová "článok 88 ods. 3 zmluvy" sa nahrádzajú slovami "článok 1 ods. 3 protokolu 3 k Dohode o dozore a súdnej moci".

Podpora malých a stredných podnikov

1f. 32001 R 0070: nariadenie Komisie č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13. 1. 2001, s. 33).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody čítajú s týmito úpravami:

a) slová "články 87 a 88 zmluvy o ES" sa nahrádzajú slovami "články 61 a 62 dohody o EHP";

b) slová "členský štát" sa nahrádzajú slovami "členský štát ES alebo štát EZVO". Slová "členské štáty" sa nahrádzajú slovami "členské štáty ES alebo štáty EZVO";

c) slovo "Komisia" sa nahrádza slovami "príslušný dozorný orgán" podľa článku 62 dohody o EHP;

d) slová "článok 87 ods. 1 zmluvy" sa nahrádzajú slovami "článok 61 ods. 1 dohody o EHP";

e) slová "článok 88 ods. 3 zmluvy" sa nahrádzajú slovami "článok 1 ods. 3 protokolu 3 k Dohode o dozore a súdnej moci";

f) v článku 1 ods. 1 sa slová "nariadenia a smernice spoločenstva podľa zmluvy o ES" nahrádzajú slovami "pravidlá podľa dohody o EHP". Slová "všetky sektory" sa nahrádza slovami "všetky sektory, na ktoré sa vzťahujú články 61 až 64 dohody o EHP";

g) článok 1 ods. 2 písm. a) sa nahrádza takto:

"činnosti súvisiace s výrobou, spracovaním alebo uvádzaním na trh výrobkov uvedených v dodatku k prílohe, na ktoré sa vzťahuje dohoda o EHP."

h) v článkoch 3 a 5 sa slová "zlučiteľné so spoločným trhom" nahrádzajú slovami "zlučiteľné s fungovaním dohody o EHP";

i) v článku 4 ods. 3 sa slová "článok 87 ods. 3 písm. c)" nahrádzajú slovami "článok 61 ods. 3 písmeno c) dohody o EHP". Slová "článok 87 ods. 3 písm. a)" sa nahrádzajú slovami "článok 61 ods. 3 písm. a) dohody o EHP"."

2. Na koniec prílohy XV sa dopĺňa tento text:

"

Doplnok

Zoznam produktov uvedených v bodoch 1e písm. d) a 1f písm. g) prílohy XV

Číslo bruselskej nomenklatúry | Opis produktov |

| |

Kapitola 1 | | Živé zvieratá |

Kapitola 2 | | Mäso a požívateľné droby |

Kapitola 3 | | Ryby, kôrovce a mäkkýše |

Kapitola 4 | | Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med |

Kapitola 5 | | |

05.04 | Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti |

05.15 | Výrobky živočíšneho pôvodu inde neuvedené, ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu |

Kapitola 6 | | Živé rastliny a kvetinárske výrobky |

Kapitola 7 | | Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy |

Kapitola 8 | | Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov a melónov |

Kapitola 9 | | Káva, čaj a korenie, okrem maté (číselný znak 09.03) |

Kapitola 10 | | Obilie |

Kapitola 11 | | Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok |

Kapitola 12 | | Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne semená a plody; priemyselné a liečivé rastliny; slama a krmoviny |

Kapitola 13 | | |

ex 13.03 | Pektín |

Kapitola 15 | | |

15.01 | Sadlo a iné vytápané bravčové tuky; vytápané hydinové tuky |

15.02 | Nevytápané tuky hovädzieho, ovčieho alebo kozieho pôvodu, ako aj loj, vrátane "premier jus", rovnakého pôvodu |

15.03 | Stearín zo sadla, oleostearín a lojový stearín; sadlový olej, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané |

15.04 | Tuky a oleje, z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované |

15.07 | Stále rastlinné oleje, tekuté, tuhé, surové, rafinované alebo čistené |

15.12 | Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje, hydrogenované, tiež rafinované, ale inak neupravené |

15.13 | Margarín, imitácia sadla a inak pripravené jedlé tuky |

15.17 | Zvyšky po spracovaní živočíšnych tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov |

Kapitola 16 | | Prípravky z mäsa, rýb, kôrovcov a mäkkýšov |

Kapitola 17 | | |

17.01 | Repný a trstinový cukor, pevný |

17.02 | Ostatné cukry, cukrové sirupy, umelý med (tiež zmiešaný s prírodným medom) |

17.03 | Melasy, tiež odfarbené |

17.05 | Ochutené alebo prifarbené cukry, sirupy a melasy, avšak s výnimkou ovocných štiav obsahujúcich pridaný cukor v akomkoľvek množstve |

Kapitola 18 | | |

18.01 | Kakaové bôby, celé alebo lámané, surové alebo pražené |

18.02 | Kakaové škrupiny, šupky a ostatné kakaové odpady |

Kapitola 20 | | Prípravky zo zeleniny, ovocia alebo z iných častí rastlín |

Kapitola 22 | | |

22.04 | Hroznový mušt, vykvasený alebo s kvasením zastaveným inak ako pridaním alkoholu |

22.05 | Víno z čerstvého hrozna, hroznový mušt s kvasením zastaveným pridaním alkoholu |

22.07 | Ostatné kvasené nápoje (napr. jablčné, hruškové, medovina) |

ex 22.08 ex 22.09 | Etylalkohol alebo neutrálne alkoholy, tiež denaturované, s akýmkoľvek alkohometrickým titrom, získané z poľnohospodárskych plodín uvedených v prílohe, okrem likérov a ostatných alkoholických nápojov a zložených alkoholických prípravkov ("koncentrované extrakty") určených na ďalšiu výrobu nápojov |

22.10 | Ocot a jeho náhradky |

Kapitola 23 | | Zvyšky a odpady v potravinárskom priemysle, pripravené krmivo |

Kapitola 24 | | |

24.01 | Tabak a vyrobené tabakové náhradky |

Kapitola 45 | | |

45.01 | Prírodný korok, nespracovaný, rozdrvený, granulovaný alebo zomletý; korkový odpad |

Kapitola 54 | | |

54.01 | Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený, ľanová kúdeľ a odpad (vrátane ťahaných alebo trhaných častí alebo pletencov) |

Kapitola 57 | | |

57.01 | Pravé konope (Cannabis satira), surové alebo spracované, ale nespradené, kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane ťahaných alebo trhaných častí alebo pletencov) |

"

Článok 2

Texty nariadení (ES) č. 68/2001, (ES) č. 69/2001 a (ES) č. 70/2001 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa majú uverejniť v časti EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev, sú autentické.

Článok 3

Rozhodnutie nadobúda účinnosť 26. júna 2002, 2003 za predpokladu, že Spoločnému výboru EHP boli predložené všetky notifikácie podľa článku 103 ods. 1 dohody [5].

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v časti EHP Úradného vestníka Európskych spoločenstiev a v dodatku EHP k uvedenému vestníku.

V Bruseli 25. júna 2002

Za Spoločný výbor EHP

predseda

P. Westerlund

[1] Ú. v. ES L 66, 08.3.2001, s. 48.

[2] Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 20.

[3] Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 30.

[4] Ú. v. ES L 10,13.1.2001, s. 33.

[5] Ústavné požiadavky nie sú uvedené.

--------------------------------------------------